Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Delegatie bevoegdheden art. 6 Wet BAG

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Delegatie bevoegdheden art. 6 Wet BAG
Citeertitel van de regeling Delegatie bevoegdheden art. 6 Wet BAG
Onderwerp bestuur en recht
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 01-07-2009
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 08-03-2012
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 14-03-2012
Kenmerk voorstel 93550/93593

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 156, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-07-2009 nieuwe regeling 08-03-2012
Huis aan Huis, 14-03-2012
93550/93593

Delegatie bevoegdheden art. 6 Wet BAG

 

 

De raad van de gemeente Oldebroek;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 januari 2012;

 

gelet op artikel 6 Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen, artikel 156, eerste lid. Gemeentewet en hoofdstuk 10 Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT:

 

  1. 1.aan het college van burgemeester en wethouders te delegeren de bevoegdheid tot:

a. het vaststellen van de openbare ruimten van de gemeente (straatnaamgeving);

b. het toekennen van nummeraanduidingen aan de op het grondgebied van de gemeente gelegen verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen;

c. het vaststellen van de standplaatsen en de ligplaatsen;

d. het vaststellen van de afbakening van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen; een en ander zoals bedoeld in artikel 6 van de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen.

  1. 2.Dit besluit wordt aangehaald als "Delegatiebesluit Wet BAG".

  2. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 juli 2009, onder overname c.q. instandhouding van de door de raad sindsdien terzake genomen besluiten.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 8 maart 2012.

 

, voorzitter mr. A. Hoogendoom,

 

 

 

, griffier J. Tabak.

Delegatie art. 6 Wet BAG

Delegatie art. 6 Wet BAG (PDF)
Omschrijving: