Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Kwaliteitshandvest servicenormen gemeente Oldebroek

De tekst van het Kwaliteitshandvest servicenormen gemeente Oldebroek kunt u raadplegen onder Bijlagen.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Kwaliteitshandvest servicenormen gemeente Oldebroek
Citeertitel van de regeling Kwaliteitshandvest servicenormen gemeente Oldebroek
Onderwerp algemeen
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 01-01-2012
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 06-12-2011
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 05-06-2012.
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 108

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2012 nieuwe regeling 06-12-2011
Huis aan Huis, 05-06-2012.
Onbekend.

Kwaliteitshandvest met servicenormen over de dienstverlening van de gemeente Oldebroek

 

De gemeente Oldebroek streeft er naar de kwaliteit van de dienstverlening aan haar burgers (inwoners / bedrijven / instellingen) te verbeteren. Daartoe heeft de gemeente servicenormen opgesteld die duidelijk aangeven wat klanten mogen verwachten.  De servicenormen in dit kwaliteitshandvest zijn concrete beloften over de producten en diensten van de gemeente. U treft ze hieronder aan. Als de gemeente deze beloften niet waarmaakt, mag u ons daarop aanspreken.

 

I.     De contactkanalen

 

Servicenormen Telefoon

Als u belt nemen wij binnen 15 seconden de telefoon op.

Wij verbinden u maximaal 2 keer door.

Bij afwezigheid van de juiste medewerker maken wij met u een terugbelafspraak en nemen wij de volgende dag telefonisch contact met u op.

Mocht een medewerker langer afwezig zijn, dan maken wij een terugbelafspraak met een langere termijn met u.

Na afloop van het gesprek krijgt u de gelegenheid aan te geven of uw vraag is beantwoord of uw aanvraag is afgehandeld. Zo niet, dan regelen wij desgewenst een afspraak met een specialist.

 

Servicenormen algemene brieven

U ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging, met in veel gevallen direct een uitleg over de behandeling.

Wij beantwoorden uw brief inhoudelijk binnen 6 weken na ontvangst.

Als beantwoording binnen 6 weken niet mogelijk is, vermelden wij in een behandelbericht de reden daarvan, de termijn waarop beantwoording zal plaatsvinden en de behandelende ambtenaar of afdeling.

Bij eenvoudige zaken streven wij naar afdoening binnen 3 weken.

(Opmerking: dit gedeelte gaat over algemene brieven. Bij aanvragen of bezwaarschriften gelden vaak speciale wettelijke termijnen.)

 

Servicenormen Balie

De wachttijd aan de balie is maximaal 10 minuten.

Heeft u een afspraak? Dan bedraagt de wachttijd maximaal 5 minuten.

Na afloop van uw bezoek krijgt u de gelegenheid aan te geven of uw vraag is beantwoord of uw aanvraag is afgehandeld. Zo niet, dan regelen wij desgewenst een afspraak met een specialist.

 

Servicenormen E-mail

U ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging

Bij eenvoudige vragen ontvangt u binnen 5 werkdagen antwoord

Als behandeling binnen 5 werkdagen niet mogelijk is, sturen wij u een behandelbericht met de reden, de termijn waarop beantwoording zal plaatsvinden en de behandelende ambtenaar of afdeling.

 

Servicenormen Website

De informatie op onze website is correct, actueel en begrijpelijk

De indieningsvereisten voor aanvragen staan op onze website

U kunt vragen stellen via een contactformulier op de website

U krijgt de gelegenheid aan te geven of uw vraag is beantwoord. Zo niet, dan kunt u terugmelden waarom niet. Wij proberen u dan alsnog naar tevredenheid van informatie te voorzien. Lukt dat niet, dan regelen wij desgewenst een afspraak met een specialist.

II.     Dienstverlening op maat

 

Servicenorm privacy

Als u meer privacy wilt, is een gesprek in een aparte ruimte mogelijk.

 

Servicenorm voor een contactpersoon

Bij complexe vraagstukken wijzen wij zo nodig een contactpersoon voor u aan.

 

III.     Aanspreekbaarheid in geval van klachten

 

Servicenorm klachtenbehandeling

Bent u niet tevreden over de wijze waarop de gemeente zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen, dan kunt u mondeling of schriftelijk een klacht bij ons indienen.  

Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op over uw klacht

De inhoudelijke beantwoording zal binnen 6 weken plaatsvinden.

 

IV.     Enkele vaak aangevraagde vergunningen

 

Servicenormen omgevingsvergunning

 

Binnen 8 weken na indiening van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning, nemen wij een beslissing.

Indien wettelijk andere besluitvorming nodig is (bijvoorbeeld in geval van zes weken ter inzagelegging), neemt de afhandeling meer tijd in beslag. In dat geval nemen wij binnen 26 weken na indiening van uw aanvraag een beslissing.

 

Servicenorm drank- en horecavergunning

Binnen 12 weken na indiening van uw aanvraag voor een drank- en horecavergunning nemen wij een beslissing.

 

Servicenorm evenementenvergunning

Binnen 8 weken na indiening van een aanvraag van een evenementenvergunning  nemen wij een beslissing.

 

V.     Meldingen onderhoud

 

Servicenorm meldingen over onderhoud openbare ruimte en dergelijke

in geval van gevaar, kans op schade en letsel komen wij direct in actie

bij andere dringende gevallen komen wij binnen 24 uur in actie

in overige gevallen nemen wij binnen 3 werkdagen contact op voor overleg of melding wat we doen

afhandeling binnen 10 dagen, tenzij de zaak langer mag duren en meegenomen kan worden in normale onderhoudsplanning

 

 

Datum,

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek,

 

 

 

, burgemeester

 

 

 

 

 

, secretaris

 

Kwaliteitshandvest servicenormen gemeente Oldebroek

Kwaliteitshandvest servicenormen gemeente Oldebroek (PDF)
Omschrijving: