Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen wijziging

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling besluit wijziging kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen
Citeertitel van de regeling besluit wijziging kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen
Onderwerp financiën en economie
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 01-01-2013
Terugwerkende kracht (t/m) 01-01-2013
Datum ondertekening 14-03-2013
Bron bekendmaking Huis-aan-huis krant en internet: 26 maart 2013
Kenmerk voorstel 116427 / 116452

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, art. 28, derde lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2013 01-01-2013 nieuwe regeling 14-03-2013
Huis-aan-huis krant en internet: 26 maart 2013
116427 / 116452

Inhoudsopgave

 

 

 

 

 

 

     Kenmerk: 116427 / 116452

 

 

De raad van de gemeente Oldebroek;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 januari 2013;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende beleidsregel met betrekking tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen:

 

Artikel I

1.     Artikel 28 lid 3 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 is van toepassing. Bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt voor het bepalen van het netto-besteedbare inkomen rekening gehouden met de netto-kosten van kinderopvang.

 

2.     De huidige kwijtscheldingsnormen voor personen van 65 jaar of ouder worden verhoogd tot 100% van de toepasselijke netto AOW-bedragen.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 14 maart 2013.

 

 

     , voorzitter mr. A. Hoogendoorn

 

 

 

 

     , griffier J. Tabak.