Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening instellen en toekennen van een erepenning

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Verordening instellen en toekennen van een erepenning
Citeertitel van de regeling Verordening instellen en toekennen van een erepenning
Onderwerp bestuur en recht
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Datum inwerkingtreding is bij benadering.
Betreft (aard van de wijziging) wijziging
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 01-01-2008
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 18-12-2007
Bron bekendmaking Onbekend.
Kenmerk voorstel 22426

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2008 wijziging 18-12-2007
Onbekend.
22426

Nr.

De raad van de gemeente Oldebroek;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d.6 november 2007;

 

gelet op artikel 147, eerste lid, en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de:

 

Verordening instellen en toekennen van een erepenning

 

 

Artikel 1.

Ingesteld wordt de erepenning van de gemeente Oldebroek.

 

Artikel 2.

 1. 1.De erepenning van de gemeente Oldebroek wordt geslagen in brons.

 2. 2.Op de penning worden gegraveerd:

-     het wapen van de gemeente Oldebroek;

-     de tekst ´erepenning gemeente Oldebroek´;

-     de naam van de ontvanger met de datum van de uitreiking.

 

Artikel 3.

De erepenning kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan:

 1. a.ingezetenen en niet-ingezetenen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt ten behoeve van de gemeente of de plaatselijke gemeenschap;

 2. b.al dan niet in de gemeente gevestigde instellingen, verenigingen, stichtingen en andere rechtspersonen, die zich door hun werkzaamheden op een terrein van de gemeentelijke samenleving zeer verdienstelijk hebben gemaakt.

 

Artikel 4.

De erepenning kan ook na iemands overlijden worden toegekend.

 

Artikel 5.

 1. 1.Toekenning van de erepenning gebeurt bij beslissing van burgemeester en wethouders.

 2. 2.Van iedere toekenning wordt aan de gemeenteraad mededeling gedaan.

 3. 3.Naast de erepenning wordt aan de persoon, instelling, vereniging, stichting of andere rechtspersoon een oorkonde uitgereikt waarin de reden voor de verlening wordt vermeld.

 

Artikel 6.

Aan de toekenning van de erepenning zijn voor de ontvanger geen rechten of verplichtingen verbonden.

 

Artikel 7.

 1. 1.Iedere toekenning van de erepenning wordt vastgelegd in een nader door burgemeester en wethouders vast te stellen register.

 2. 2.Het register draagt de naam ´Onderscheidingenregister van de gemeente Oldebroek´.

 3. 3.In het register worden vermeld de redenen die hebben geleid tot de toekenning van de erepenning.

 

Artikel 8.

 1. 1.Burgemeester en wethouders kunnen de beslissing tot toekenning van de erepenning intrekken indien bijzondere redenen daartoe aanleiding geven.

 2. 2.Van de beslissing tot intrekking wordt mededeling gedaan aan de ontvanger en de gemeenteraad.

 3. 3.De beslissing tot intrekking wordt vermeld in het onderscheidingenregister.

 4. 4.Na schriftelijke mededeling van de intrekkingsbeslissing aan de ontvanger van de erepenning dient de ontvanger de erepenning terug te zenden aan burgemeester en wethouders.

 

Artikel 9.

 1. 1.De Verordening betreffende het instellen en toekennen van een erepenning van de gemeente Oldebroek van 3 maart 1998, nr. 981213/110, wordt ingetrokken.

 2. 2.Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die van bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek op 18 december 2007.

 

 

 

     , griffier.

 

 

 

     , voorzitter.