Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Subsidieverordening 'Isolatiemaatregelen woningbouw 2013-2014'

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Subsidieverordening 'Isolatiemaatregelen woningbouw 2013-2014'
Citeertitel van de regeling Subsidieverordening Isolatiemaatregelen woningbouw 2013-2014
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) Wijziging artikel 6 van de Subsidieverordening Isolatiemaatregelen woningbouw 2013-2014
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 29-03-2014
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 06-03-2014
Bron bekendmaking GVOP, 28-03-2014
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149.
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
29-03-2014 Wijziging artikel 6 van de Subsidieverordening Isolatiemaatregelen woningbouw 2013-2014 06-03-2014
GVOP, 28-03-2014
Onbekend.
16-10-2013 29-03-2014 Deze verordening vervangt de Subsidieverordening 'Energiebesparing eigen woningen particulieren'. 03-10-2013
Huis aan Huis,15-10-2013
Onbekend.

Nr. 136952

 

 

SUBSIDIEVERORDENING `Isolatiemaatregelen woningbouw 2013-2014´

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 augustus 2013,

 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

Besluit:

 

Vast te stellen de volgende verordening:

 

Subsidieverordening ‘Isolatiemaatregelen woningbouw 2013-2014’

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 1. a.College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek;

 2. b.Rc-waarde: warmteweerstand van dichte constructies uitgedrukt in m²K/W;

 3. c.HR++-glas: dubbelglas met een U-waarde kleiner of gelijk aan 1,2 W/m2k;

 4. d.Eigenaar-bewoner: de bewoner(s) van de woning die tevens eigenaar is/zijn;

 5. e.Burenbonus: een gezamenlijke subsidieaanvraag van tenminste zes eigenaar-bewoners afkomstig uit de gemeente Oldebroek.

 6. f.Subsidiabele kosten: kosten die gemaakt moeten worden voor maatregelen omschreven in artikel 6, met uitzondering van loonkosten indien de maatregelen zelf worden uitgevoerd;

Artikel 2. Bevoegdheid college

Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies als bedoeld in deze verordening.

Artikel 3.         Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan een eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Oldebroek.

Artikel 4. Subsidiabele activiteit

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van isolatiemaatregelen aan de eigen woning.

Artikel 5. Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd wanneer

 1. a.De aanvraag niet voldoet aan hetgeen bij of krachtens deze regeling is bepaald;

 2. b.Het subsidieplafond bij verlening wordt overschreden;

 3. c.De maatregelen niet gericht zijn op het voldaan aan wettelijke verplichtingen of gangbare minimum kwaliteitseisen

Artikel 6. Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 1. 1.aan de woning wordt minimaal één van de volgende maatregelen uitgevoerd:

  1. a.Aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

  2. b.Aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W, waarbij isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie.

  3. c.Gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning:

        1. a.door aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw; of

        2. b.door het aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rc-waarde) 2,5 m2 K/W is.

 2. 2.De woning heeft een woonbestemming.

Artikel 7. Subsidieplafond

 1. a.Het subsidieplafond voor de periode 2013 -  2014 is gelijk aan de subsidiebijdrage die door de provincie Gelderland wordt toegekend voor deze regeling;

 2. b.In geval van verlenging van de provinciale subsidieregeling na 2014 wordt het subsidieplafond telkens gekoppeld aan de hoogte van de provinciale bijdrage en de periode waarvoor de provinciale regeling van kracht is.

Artikel 8. Hoogte van de subsidie

 1. 1.De hoogte van de subsidie bedraagt een derde van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500,-- per woning.

 2. 2.De hoogte van de subsidie onder 1. kan afwijken indien:

  1. a.Men gebruik maakt van de burenbonus: de hoogte van de subsidie bedraagt dan een derde van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 750,- per woning;

  2. b.Om voor de burenbonus in aanmerking te komen dienen minimaal zes woningeigenaren gelijktijdig subsidie aan te vragen;

  3. c.Men in 2011 of 2012 gebruik heeft gemaakt van de subsidieregeling woningisolatie. Het eerder ontvangen subsidiebedrag wordt in mindering gebracht op de hoogte van de subsidie.

Artikel 9. Behandeling subsidieaanvragen

 1. 1.Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 2. 2.Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is.

Artikel 10. Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 1. a.De maatregel of maatregelen worden uitgevoerd binnen zestien weken na het besluit tot subsidieverstrekking;

 2. b.Bij aanvraag van subsidie dient de aanvrager de offerte te overleggen en bij verzoek tot vaststelling van de subsidie dient de aanvrager de factuur te overleggen;

 3. c.Zodra aannemelijk is dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, niet of geheel niet zullen worden verricht of dat niet of geheel niet aan de aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen zal worden voldaan, zal onverwijld melding aan het college worden gedaan;

 4. d.Een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren;

 5. e.Op verzoek wordt medewerking verleend aan publicitaire acties;

 6. f.Wanneer de maatregelen door de bewoner zelf worden uitgevoerd, zijn loonkosten niet subsidiabel.

Artikel 11. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 1. a.Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking;

 2. b.De subsidieverordening ‘Energiebesparing eigen woningen particulieren’ van 25 januari 2011, zoals gewijzigd op 13 december 2011, wordt ingetrokken bij inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningbouw 2013-2014.

 

 

Vastgesteld ter openbare vergadering van 3 oktober 2013,

 

 

 

 

Voorzitter

Griffier