Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Regeling BHV

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Regeling Bedrijfshulpverlening Oldebroek 2013
Citeertitel van de regeling Regeling BHV
Onderwerp personeel en organisatie
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 12-12-2013
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 08-10-2013
Bron bekendmaking Gemeentenieuws, 10 december 2013
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Arbeidsomstandighedenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
12-12-2013 nieuwe regeling 08-10-2013
Gemeentenieuws, 10 december 2013
Onbekend.

 

Kenmerk 104453/115907

 

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

 

 

Gelet op artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet;

 

 

Besluiten:

 

 

Vast te stellen de Regeling Bedrijfshulpverlening Oldebroek 2013

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. 1.college: het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek

 2. 2.de gemeente: de gemeente Oldebroek;

 3. 3.BHV: de bedrijfshulpverleningsorganisatie;

 4. 4.hoofd BHV: een ambtenaar de belast is met het geven van leiding aan de BHV;

 5. 5.bedrijfshulpverlener: een ambtenaar van de gemeente die door het bevoegd gezag is aangewezen als bedrijfshulpverlener;

 6. 6.EHBO-er: bedrijfshulpverlener die zich bij een erkende opleidingsinstelling heeft bekwaamd in het verlenen van eerste hulp;

 7. 7.Coördinator: BHV-er die, bij afwezigheid van een hoofd BHV of in een nevenvestiging, leiding geeft aan de BHV-organisatie bij een calamiteit.

Artikel 2. Aanwijzing als bedrijfshulpverlener

1

Een aanwijzing als bedrijfshulpverlener geschiedt voor onbepaalde tijd schriftelijk door ons college.

 

a.

In de aanwijzing wordt in ieder geval vermeld:

 

 

I)

de persoonlijke gegevens van de bedrijfshulpverlener: naam, voorletters, adres en woonplaats;

 

 

II)

de datum met ingang waarvan hij wordt aangewezen voor de taak bij de BHV;

 

 

III)

de functie die de bedrijfshulpverlener gaat vervullen.

 

 

 

 

2

Intrekking dan wel wijziging van het besluit tot aanwijzing als bedrijfshulpverlener door ons college vindt plaats:

 

a.

op schriftelijk verzoek van de bedrijfshulpverlener;

 

b.

indien de bedrijfshulpverlener niet meer voldoet aan de voor de functie gestelde eisen of medische bezwaren bestaan tegen de uitoefening van de functie;

 

c.

bij langdurige afwezigheid, schorsing of ontslag als medewerker van de gemeente;

 

d.

indien het hoofd BHV hem niet meer in staat acht op adequate wijze zijn taak uit te voeren;

 

e.

indien een aanpassing van de BHV daartoe aanleiding geeft.

Artikel 3. Criteria voor BHV-werkzaamheden

1

De bedrijfshulpverlener voert naast zijn normale werkzaamheden de bedrijfshulpverleningstaken naar behoren uit.

 

 

 

 

2

Er is sprake van naar behoren uitvoeren van de bedrijfshulpverleningstaken naast de normale taak als de bedrijfshulpverlener voldoende inzetbaar is geweest voor de uitoefening van deze taken.

 

 

 

 

3

Onderstaand worden de taken aangegeven voor de verschillende categorieën bedrijfshulpverleners.

 

 

 

 

 

a.

Hoofd bedrijfshulpverlening

 

Taken:

 

 

I

het dagelijks leiding geven aan de bedrijfshulpverleningsorganisatie;

 

 

II

geeft bij calamiteiten leiding aan de BHV-organisatie;

 

 

III

draagt zorg voor de werving, opleiding en oefening van het BHV-personeel;

 

 

IV

stelt het BHV-noodplan (aanvalsplan en ontruimingsplan) op en laat dit uitvoeren;

 

 

V

doet voordrachten aan het bevoegd gezag voor de aan de bedrijfshulpverleners toe te kennen toelagen.

 

 

 

 

 

b.

Bedrijfshulpverlener

 

Taken:

 

 

I

het ontruimen van het gebouw;

 

 

II

het begeleiden van personen naar veilige plaatsen;

 

 

III

het controleren van het gebouw op aanwezigheid van personen;

 

 

IV

het verrichten van levensreddende handelingen;

 

 

V

het bestrijden van branden met kleine blusmiddelen;

 

 

VI

het afvoeren van gewonden, het begeleiden van personen in geval van ontruiming.

 

 

 

 

 

c.

Bedrijfshulpverlener met EHBO

 

Taken:

 

 

I

alle taken van de bedrijfshulpverlener;

 

 

II

het verlenen van eerste hulp aan personen.

 

 

 

 

 

d.

Coördinator BHV

 

 

I

alle taken van de bedrijfshulpverlener;

 

 

II

geeft bij calamiteiten leiding aan de BHV-organisatie in nevenvestigingen of, indien er geen hoofd BHV aanwezig is, in het gemeentehuis.

 

 

 

 

4

Opleidingen:

 

a.

Om het bovenvermelde naar behoren te kunnen uitvoeren dienen alle Bedrijfshulpverleners in het bezit te zijn van een BHV-certificaat dat door de gemeente wordt erkend.

 

b.

Daarnaast dient de onder 3b vermelde EHBO-er in het bezit te zijn van het Eenheidsdiploma EHBO van het Oranje Kruis.

 

c.

Het hoofd BHV dient in het bezit te zijn van het certificaat van de opleiding hoofd BHV.

 

d.

De coördinator volgt, naast de opleiding als bedoeld in lid a, het operationele deel van de opleiding voor hoofd BHV.

 

e.

BHV-cursussen, -herhalingslessen, -oefeningen en wedstrijden worden zoveel mogelijk tijdens de normale bedrijfstijd gehouden.

Artikel 4. De toelage

 1. 1.De ambtenaar die door het college is aangewezen om naast zijn reguliere werkzaamheden tevens werkzaam te zijn als bedrijfshulpverlener als bedoelt in de Arbeidsomstandighedenwet, ontvangt een toelage van de gemeente, indien hij de taken in verband met bedrijfshulpverlening in voldoende omvang en op voldoende niveau verricht, dit ter beoordeling van het hoofd BHV.

 2. 2.De toelage wordt per maand betaald.

 3. 3.De bruto toelage bedraagt per maand voor:

  1. a.de basis bedrijfshulpverlener € 21,38; (1% van het maximum van schaal 3)

  2. b.de EHBO-er € 10,69 (0,5% van het maximum van schaal 3)

  3. c.de coördinator € 26,73 (1,25% van het maximum van schaal 3)

  4. d.het hoofd BHV € 32.07 (1,5% van het maximum van schaal 3)

 4. 4.De aangewezen ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, ontvangen vijf jaar na aanwijzing een jubileumtoelage en vervolgens elke vijf jaar daarna zolang de aanwijzing duurt. De jubileumtoelage bedraagt € 320,70 bruto. (15% van het maximum van schaal 3)

 5. 5.Taken in het kader van de bedrijfshulpverlening die in opdracht van ons college als meerwerk worden verricht, dus buiten de voor de betreffende bedrijfshulpverlener vastgestelde werktijd, worden vergoed conform de bhv-uurvergoeding van € 15,00 bruto per uur.

 6. 6.Alle bedragen worden aangepast op de datum dat de bezoldigingsregeling wordt aangepast.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. 1.Schade, die de bedrijfshulpverlener ondervindt als gevolg van een dienstongeval, komt voor rekening van de gemeente, indien de bedrijfshulpverlener zich aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften heeft gehouden en de schade niet is te wijten aan zijn grove schuld of onvoorzichtigheid.

 2. 2.Indien de bedrijfshulpverlener in het kader van BHV-activiteiten ondeskundig of onrechtmatig handelt, is de gevolgschade van derden voor rekening van de gemeente conform de algemene regels omtrent aansprakelijkheid.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Bedrijfshulpverlening Oldebroek 2013.

Artikel 7. Overgangsregeling

 1. 1.De toelagen gelden vanaf 1 januari 2013.

 2. 2.De jubileumtoelage wordt in 2013 eenmalig uitgekeerd aan alle BHV-ers die op 1 januari 2013 vijf jaar of langer aangewezen zijn, ongeacht het aantal jaren dat zij langer dan vijf jaar zijn aangewezen. Voor hen begint op 1 januari 2013 de nieuwe termijn van vijf jaar.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na bekendmaking van deze regeling.

 

Oldebroek, 8 oktober 2013

 

 

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

 

 

 

, burgemeester.

 

 

 

 

 

, secretaris.