Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Geurverordening Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Geurverordening Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek
Citeertitel van de regeling Geurverordening Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek
Onderwerp milieu
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 12-02-2014
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 19-12-2013
Bron bekendmaking GVOP, 11-02-2014
Kenmerk voorstel Vastgesteld in de raad van 19-12-2013 & 20-12-2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij, artikel 6

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
12-02-2014 nieuwe regeling 19-12-2013
GVOP, 11-02-2014
Vastgesteld in de raad van 19-12-2013 & 20-12-2013

 

 

Nummer: 156677

 

 

Geurverordening Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek

 

 

De raad van de gemeente Oldebroek

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2013;

 

gelet op het ‘Rapport gebiedsvisie, onderbouwing verordening ogv Wet geurhinder en veehouderij, Plangebied aan de Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek’ (De Roever Omgevingsadvies) d.d. 21 mei 2013;

 

gezien de inhoud van het document ‘Eindverslag inspraak Geurverordening Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek’;

 

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de navolgende:

  • -Geurverordening Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek’;

 

Geurverordening Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek

 

Artikel 1        Begripsomschrijving

De begrippen die in deze verordening worden gehanteerd zijn gelijk aan de overeenkomende begrippen in de Wet geurhinder en veehouderij (verder ook aangeduid met ‘Wgv’) en de bijbehorende uitvoeringsregeling (Regeling geurhinder en veehouderij).

 

Artikel 2        Wijzigen geurnorm plangebied Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is weergegeven op de kaart in bijlage 1 (‘gebied waarvoor de aangepaste waarden artikelen 3 en 4 gelden’).

In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder a Wgv voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (3,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 6,5 ouE/m3.

 

Artikel 3        Wijzigen afstand plangebied Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is weergegeven op de kaart in bijlage 1 (‘gebied waarvoor de aangepaste waarden artikelen 3 en 4 gelden’).

In afwijking van de waarde (de afstand), genoemd in artikel 4, eerste lid onder a Wgv voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (100 meter) is voor dit gebied als waarde van toepassing 50 meter.

 

Artikel 4         Motivering

Voor de onderbouwing en motivering van deze verordening verwijzen wij naar het ‘Rapport gebiedsvisie, onderbouwing verordening ogv Wet geurhinder en veehouderij, Plangebied aan de Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek’ (De Roever Omgevingsadvies) d.d. 21 mei 2013. Het rapport is als bijlage bij deze verordening opgenomen.

 

Artikel 5        Inwerkingtreding en citeertitel

  1. 1.Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie;

  2. 2.De verordening kan worden aangehaald als “Geurverordening Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek”.

 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 19 en 20 december 2013.

 

 

     , voorzitter mr. A. Hoogendoorn,

     

 

 

 

     , griffier J. Tabak.

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting bij artikelen 2 en 3:

De aangepaste waarden gelden voor geurgevoelige objecten die zijn gelegen binnen het aangegeven gebied.

 

 

Bijlage 1 Kaart Geurverordening

Bijlage 1 Kaart Geurverordening (PDF)
Omschrijving:

Besluit vaststelling rapport gebiedsvisie

Besluit vaststelling rapport gebiedsvisie (PDF)
Omschrijving:

Rapport Gebiedsvisie

Rapport Gebiedsvisie (PDF)
Omschrijving: