Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Algemene verklaring van geen bedenkingen voor (bouw)projecten

Het raadsbesluit treft u aan onder Bijlagen.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Algemene verklaring van geen bedenkingen voor (bouw)projecten
Citeertitel van de regeling Algemene verklaring van geen bedenkingen voor (bouw)projecten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 05-03-2014
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 30-01-2014
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 04-03-2014
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1, lid 1, sub c
 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.12, sub a,3
 3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.27
 4. Besluit omgevingsrecht, artikel 6.5, lid 3
 5. Wet ruimtelijke ordening, artikel 6.12, lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
05-03-2014 nieuwe regeling 30-01-2014
Huis aan Huis, 04-03-2014
Onbekend.

Lijst met categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de raad van de gemeente Oldebroek is vereist.

 

Nr. 160625

 

 

Behorende bij het besluit van 30 januari 2014 met kenmerk 160621. 

 

INHOUDSOPGAVE

 

1. Inleiding

2. Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

3. Procedure Afwijken Van Bestemmingsplan

3.1 Algemeen

3.2 Projectbesluit

4. Aanwijzen Van Categorieën Van Gevallen

1.        INLEIDING

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop vergunningen door de gemeente worden verleend. Met de Wabo is de omgevingsvergunning geïntroduceerd en vervallen de tot nu toe gehanteerde termen als bouw-, sloop- en aanlegvergunning, kapvergunning en monumentenvergunning. Circa 25 van deze bestaande vergunningen worden geïntegreerd in één omgevingsvergunning.

Daarnaast vervangt de omgevingsvergunning een aantal planologische besluiten, waaronder het projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening (Wro). In deze beleidsnota worden de procedurele gevolgen voor projecten die in strijd zijn met het bestemmingsplan en waaraan niet door een eenvoudige afwijkingsprocedure (reguliere procedure) medewerking kan worden verleend, in beeld gebracht.

2. WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Een belangrijk doel van de Wabo is het verkorten van de beslistermijnen. De inwerkingtreding van de Wabo houdt in dat een groot aantal aanpassingen in bestaande wet- en regelgeving wordt doorgevoerd. Eén van de wetten die blijvend is gewijzigd, is de Wro, die op 1 juli 2008 in werking is getreden.

 

De Wro omvat nu een ingrijpend afgeslankt stelsel van verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de ruimtelijke ordening. In de afweging of een zaak in

de Wabo of in de Wro moet worden geregeld is het onderscheid tussen enerzijds het kaderstellend beleid en anderzijds de uitvoering hiervan voor de wetgever van doorslaggevende betekenis geweest. De Wro richt zich voornamelijk op regels over kaderstellende en normatieve ruimtelijke plan- en besluitvorming op gemeentelijk niveau. Het bestemmingsplan blijft hierbij het belangrijkste bindende planologische kader op basis waarvan concrete projecten kunnen worden gerealiseerd.  

 

Hiermee is dan ook meteen het verschil aangegeven tussen dat wat in de Wabo wordt geregeld en in de Wro. De Wabo richt zich op concrete, uitvoeringsgerichte besluiten die op aanvraag worden verleend. In de Wro gaat het om algemene kaders, door de gemeenteraad vast te stellen in een structuurvisie en/of een bestemmingsplan. Die structuurvisies/bestemmingsplannen zijn dan weer het toetsingskader voor de verzoeken

die in het kader van de Wabo worden ingediend.  

 

Vanwege dit onderscheid is het uitvoeringsinstrumentarium van de Wro nu opgenomen in

de Wabo.

3. PROCEDURE AFWIJKEN VAN BESTEMMINGSPLAN

 

3.1 Algemeen

 

Zoals in de inleiding al is opgemerkt komt door de inwerkingtreding van de Wabo het projectbesluit als zodanig te vervallen. Daarvoor in de plaats komt de omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met (onder meer) het bestemmingsplan. Van belang is dat ‘gebruiken’ in dit verband in ruime

zin moet worden opgevat, dus inclusief het bouwen. De grondslag voor deze omgevingsvergunning is opgenomen in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo. Bij een dergelijke omgevingsvergunning kan, net als bij het huidige projectbesluit, worden afgeweken van het geldende planologisch kader. Een omgevingsvergunning kan zowel worden aangevraagd voor een beperkt project, zoals de bouw van een enkele woning, als

voor een omvangrijk project waarbij een hele woonwijk wordt gerealiseerd. Wel moet de

aanvraag om omgevingsvergunning vergezeld gaan van een goede ruimtelijke onderbouwing.

 

Anders dan bij het projectbesluit is ook niet meer de raad het bevoegde gezag voor het

verlenen van een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Bevoegd gezag bij een omgevingsvergunning voor het gebruiken van

gronden en bouwwerken in strijd met (onder meer) het bestemmingsplan is, zoals in beginsel bij iedere omgevingsvergunning, in de regel het college. Artikel 2.12, eerste lid,

onder a, onder 3º, van de Wabo bepaalt vervolgens dat een omgevingsvergunning voor

gebruik in strijd met, kort gezegd, het planologisch kader, kan worden verleend als er

geen strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de omgevingsvergunning is voorzien

van een goede ruimtelijke onderbouwing.  

 

In een klein aantal gevallen is het college van gedeputeerde staten of de minister aangewezen als het bevoegde gezag. In deze beleidsnota wordt echter alleen gerefereerd

aan die gevallen waarbij het college van burgemeester en wethouders als het bevoegd gezag is aangemerkt. Het college kan echter niet zonder meer een besluit nemen over de

aangevraagde omgevingsvergunning. In de Wabo is voor plannen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is en waarbij sprake is van een grote(re) afwijking van het

bestemmingsplan, de zogenaamde verklaring van geen bedenkingen geïntroduceerd. Dit

betekent dat de omgevingsvergunning in principe pas kan worden verleend als de gemeenteraad heeft verklaard daartegen geen bedenkingen te hebben.  

 

Deze procedure vertoont grote overeenkomsten met de vrijstellingen zoals deze waren

opgenomen in artikel 19, eerste en tweede lid, van de per 1 juli 2008 vervallen Wet op

de Ruimtelijke Ordening (WRO). Op grond van artikel 19, eerste lid, van de WRO was de

gemeenteraad bevoegd om vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen mits het

project was voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing en vooraf van gedeputeerde staten een verklaring was ontvangen dat zij geen bezwaar hadden tegen het verlenen van de vrijstelling.

 

Op grond van artikel 19, tweede lid, was het college bevoegd om (zonder tussenkomst

van gedeputeerde staten en zonder dat de raad hierover een standpunt innam) vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen in de door gedeputeerde staten aangegeven categorieën van gevallen. In de praktijk werkte de toepassing van artikel 19,eerste en tweede lid, van de WRO goed en zijn vele bouwprojecten hierdoor versneld mogelijk gemaakt. Wel was het opstellen van een goede ruimtelijke onderbouwing een verplichting (net als nu overigens het geval is).  

 

3.2 Projectbesluit

Om planologische medewerking te kunnen verlenen aan ruimtelijke plannen die in strijd waren met het vigerende bestemmingsplan en die niet pasten binnen de mogelijkheden voor binnen- en buitenplanse ontheffing op grond van het bepaalde in artikel 3.6 Wro of artikel 3.23 Wro/4.1.1. Bro kon de raad, met mogelijke delegatie aan het college, op grond van de Wro een projectbesluit nemen. Aan het nemen van een dergelijk besluit, gebaseerd op artikel 3.10 Wro, waren een aantal voorwaarden verbonden. Zo moest in principe binnen één jaar na het projectbesluit het betrokken plan worden opgenomen in een (ontwerp)bestemmingsplan, teneinde te voorkomen dat het recht tot het heffen van (bouw)leges zou vervallen. In de praktijk was dit een reden voor veel gemeenten om terug houdend gebruik te maken van het projectbesluit. Zo ook in Oldebroek. Planologische medewerking aan ruimtelijke plannen werd mogelijk gemaakt via een herziening van het bestemmingsplan of een zogenaamd ‘postzegelbestemmingsplan’.  

 

Met de inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet (Chw) zijn de voorwaarden die verbonden waren aan het projectbesluit komen te vervallen. Met de inwerkingtreding van de Wabo is de Wro op dit onderdeel dus opnieuw gewijzigd. Het aantal projectbesluiten zijn hierdoor ook flink toe genomen. Het afgelopen jaar zijn er XX doorlopen.

 

3.3 Verklaring van geen bedenkingen

 

Procedure

Onder de Wabo is de gemeenteraad niet bevoegd tot het nemen van een besluit over de

aangevraagde omgevingsvergunning, maar enkel en alleen om te besluiten over de afgifte van de noodzakelijke ‘verklaring van geen bedenkingen’. Een ‘verklaring van geen bedenkingen’ kan alleen worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening (artikel 6.5, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht (Bor)).  

 

Volgens het Bor is de procedure daarbij als volgt:  

- het college stuurt aan de raad, die bevoegd is om een verklaring van geen bedenkingen af te geven, zo spoedig mogelijk een exemplaar van de aanvraag om omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken. De benodigde tijd om de aanvraag en de daarbij behorende stukken na ontvangst en een primaire ambtelijke beoordeling bij het college voor te dragen voor besluitvorming bedraagt tussen de 2 en 6 weken. Dit is vooral afhankelijk van vraag of de ruimtelijke onderbouwing in orde is of aanpassing behoeft. In het ideale geval, waarop ook in alle gevallen wordt aangestuurd, is deze ruimtelijke onderbouwing in overleg met de ambtelijke dienst tot stand gekomen en daardoor reeds inhoudelijk beoordeeld en, naar verwachting, akkoord bevonden. De tijd tussen een positief collegebesluit en, via de raadscommissie Ruimte, een raadsbesluit bedraagt in een optimale situatie circa 1 maand, anders circa 2 maanden (waarbij het zomerreces niet is inbegrepen);

- de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen wordt tegelijkertijd met het ontwerpbesluit van het college om af te wijken van het bestemmingsplan, de aanvraag en de bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter visie gelegd;  

 

- het college neemt een besluit over het verlenen van de omgevingsvergunning met

inachtneming van de verklaring van geen bedenkingen.  

 

Voor deze totale procedure, dus inclusief de behandeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning, geldt een termijn van 26 weken, welke start na indiening van de  aanvraag. De procedure, voor wat betreft het tijdsverloop, is in veel gevallen aan de krappe kant. Dit geldt zeker wanneer geen (uitgebreid) overleg met de initiatiefnemers ‘aan de voorkant’ heeft plaatsgevonden of wanneer er in de proceduretermijn een vakantieperiode zit.

 

Op grond van het bepaalde in artikel 6.5, derde lid, van het Bor kan de gemeenteraad categorieën van gevallen aanwijzen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Er zijn een aantal redenen te noemen om hiertoe over te gaan:

 1. 1.het voorkomen van vertraging in de planontwikkeling en een voorspoedige besluitvorming voor burgers te garanderen (en daarmee het voorkomen van dwangsommen bij het niet tijdig beslissen op de aanvraag);

 2. 2.uitvoering te geven aan de wens tot meer deregulering en een klant- en servicegerichte instelling te bewaren;

 3. 3.te voorkomen dat een ongewenste extra belasting voor de raad ontstaat omdat plannen waarbij er sprake is van ondergeschikte wijzigingen ter besluitvorming worden voorgelegd, hetgeen extra voorbereidings- en vergadertijd vraagt.

 

Om de doorlooptijd van dergelijke aanvragen zo kort mogelijk te houden, wordt uw raad dan ook voorgesteld te besluiten een aantal van deze categorieën aan te wijzen.

 

Voor het opstellen van de lijst met categorieën van gevallen waarin een verklaring van

geen bedenkingen niet is vereist, is aansluiting gezocht bij de maat en schaal van de gemeente Oldebroek, waarbij tevens rekening is gehouden met het grote areaal aan buitengebied. Daar waar nodig is een toelichting opgenomen.  

4. AANWIJZEN VAN CATEGORIEËN VAN GEVALLEN

Zoals in paragraaf 3.3 van deze nota is uiteengezet kan de raad op grond van artikel 2.27 Wabo jo. artikel 6.5, lid 3 Bro categorieën van gevallen aanwijzen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.  

 

Algemene voorwaarden

 

 1. 1.Van de voor de in deze lijst genoemde mogelijkheden mag geen gebruik worden gemaakt, indien:

  1. a.de financiële uitvoerbaarheid van het project niet is verzekerd en hiervoor zo nodig geen anterieure en planschadeovereenkomst met de gemeente is gesloten en;

  2. b.initiatiefnemer geen verslag kan overleggen, waarin wordt verantwoord op welke wijze met de belangen van derden bij de planontwikkeling rekening is gehouden

  3. c.sprake is van strijdigheid met relevante wetgeving onder meer op het gebied van water, natuur, milieu/leefomgevingaspecten en rijksbeleid, tenzij burgemeester en wethouders bevoegd zijn daarvoor toestemming te verlenen (bijvoorbeeld ontheffing hogere grenswaarde);

  4. d.sprake is van strijdigheid met provinciaal beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. In verband hiermee mogen de projecten onder meer niet strijdig zijn met het Kwalitatief Woningbouwprogramma (KWP), de Ruimtelijke Verordening Gelderland, structuurvisie bedrijventerreinen, het locatiebeleid en het beleid omtrent cultuurhistorie;

 2. 2.Het college informeert de raad jaarlijks over de verlening van een omgevingsvergunning binnen de kaders van de vastgestelde lijst.

Categorie 1         Beleid

 

a.

Indien reeds stedenbouwkundige randvoorwaarden, visies of een daarmee te vergelijken ruimtelijk kader is vastgesteld door de raad van de gemeente Oldebroek welke niet ouder zijn dan vijf jaar.

 

 

 

Toelichting:

 

Indien de raad reeds de ruimtelijke kaders heeft vastgesteld, is het college gehouden aan deze kaders. De activiteit moet passen binnen deze kaders, wil het college bevoegd gezag zijn. Deze categorie past derhalve binnen de rolverdeling van de raad-college.

 

 

 

Hierbij kan onder andere gedacht worden aan vastgestelde beleidsregels en -notities waar de gemeenteraad mee heeft ingestemd, zoals inwoning en mantelzorg. Maar ook opgenomen wijzigingsbevoegdheden in bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen en (structuur)visies die op grond van de Wro zijn vastgesteld door de raad, met uitzondering van de structuurvisie 2030 gemeente Oldebroek en de toekomstvisie Oldebroek 2030.  

 

 

b.

Indien de activiteit is opgenomen in een ontwerp en/of vastgesteld, maar nog niet in werking getreden bestemmingsplan en eventuele zienswijzen tegen het bestemmingsplan zich niet richten op dat onderdeel waarop de activiteit ziet.

 

 

 

Toelichting:

 

Op deze manier kan geanticipeerd worden op bestemmingsplannen, dit speelt met name bij actualisatieplannen en nieuwe ontwikkelingen. In het verleden werd dan een vvgb aangevraagd bij de ter inzage van het ontwerp bestemmingsplan. Als de zienswijzen zich niet richten tegen de activiteit, waarvoor de omgevingsvergunning wordt gevraagd, dan is er geen gevaar dat een voorlopige voorziening tegen dat onderdeel van het bestemmingsplan wordt gevraagd. Het verlenen van een omgevingsvergunning past dan binnen de door de raad gestelde kaders.

Categorie 2         Procedurele aspecten

 

a.

Indien de activiteit niet past binnen de door de raad gestelde ruimtelijke kaders en geweigerd wordt om toepassing te verlenen van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wabo.

 

 

 

Toelichting:

 

De door de raad gestelde kaders zijn duidelijk. De raad geeft op voorhand aan wat zij aanvaardbaar acht en wat niet. Deze kaders zijn vastgelegd in de gemeentelijke structuurvisies, bestemmingsplannen en of (beleids)notities. Als een activiteit duidelijk in strijd is met een kader en er strijd is met een goede ruimtelijke ordening, is er geen noodzaak toestemming van de raad te vragen. De weigering kan dan door het college worden afgehandeld.

 

 

b.

Als op voorhand duidelijk is dat de aanvraag om omgevingsvergunning op andere gronden dan planologische geweigerd moet worden en de aanvrager niet heeft verzocht om een omgevingsvergunning voor de onderdelen waarvoor deze niet behoeft te worden geweigerd, is geen verklaring van geen bedenkingen vereist.

 

 

 

Toelichting:

 

De omgevingsvergunning kan bestaan uit meerdere deelactiviteiten. Deze deelactiviteiten (bouw, sloop, kap, milieu, etc.) hebben allen een toetsingskader in de Wabo of in de decentrale regelgeving (verordening). Als een onderdeel van de omgevingsvergunning geweigerd moet worden, moet de gehele omgevingsvergunning geweigerd worden. Hierop geldt de uitzondering dat de aanvrager kan verzoeken om de omgevingsvergunning toch te verlenen voor de deelactiviteiten die wel vergund kunnen worden. Doet hij dat wel dan kan het toch nog noodzakelijk zijn om een verklaring van geen bedenkingen aan te vragen. Zo niet, dan is er een andere weigeringsgrond.

 

 

c.

Indien een door de raad vastgestelde ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage heeft gelegen en er door belanghebbenden binnen de wettelijke termijn geen zienswijzen zijn ingediend.

 

 

 

Toelichting:

 

Op de door de raad vastgestelde ontwerpverklaring van geen bedenkingen zijn geen zienswijzen ingediend. Er is dan geen noodzaak deze ontwerpverklaring nogmaals voor te leggen aan de raad. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen wordt dan gezien als een door de raad vastgesteld ruimtelijk kader.

Categorie 3                Wonen

Een (bouw)project, gelegen in de bebouwde kom of in het buitengebied waarbij er geen extra woningen worden toegevoegd.

 

Toelichting

Hieronder vallen aanvragen die qua maatvoering  afwijken van het bestemmingsplannen. Hierbij moet gedacht worden aan afwijking in bouw- en goothoogtes, bestemmings- en bouwvlakken.

Categorie 4         Recreatieve en maatschappelijke bestemmingen

 

(bouw)projecten voor binnen recreatieve dan wel maatschappelijk bestemmingen, waarbij er geen sprake is van een nieuwe bestemming.

 

Toelichting

Hieronder vallen aanvragen die qua maatvoering  afwijken van het bestemmingsplannen. Hierbij moet gedacht worden aan afwijking in bouw- en goothoogtes, bestemmings- en bouwvlakken. Ook aanvragen die voorzien in onderschikte wijziging van gebruik, zoals recreatief medegebruik van een bedrijfswoning.  

Categorie 5          Werken en Bedrijven

 

(Bouw)projecten en of het gebruik van gronden en bouwwerken al dan niet in samenhang met inpandige bouwactiviteiten, voor bedrijven, mits gelegen op gemeentelijke bedrijventerreinen binnen de plangebieden van de bestemmingsplannen:

 • Oude Dijk

 • Wezep Noord 2009

 • Bedrijventerrein Hattemerbroek

 

Toelichting:

De geldende bestemmingsplannen voor deze plangebieden worden dikwijls als knellend ervaren. De ontwikkelingsmaatschappij wordt bijvoorbeeld voordurend geconfronteerd met particuliere initiatieven die niet in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan waardoor hieraan geen medewerking kan worden verleend of waarvoor in het vergunningtraject dan een afwijkingsprocedure moet worden gevolgd. Hierdoor haken potentiële gegadigden af en of vergt de vergunningverlening extra proceduretijd. Als gevolg hiervan wordt de gronduitgifte vertraagd.

 

Als voorbeelden voor gebruiksactiviteiten waarvoor de algemene verklaring van geen bedenkingen kan worden toegepast kunnen worden genoemd kantoorfuncties,  volumineuze detailhandel, het overschrijden van toegestane hoogte en/of andere in het desbetreffende plangebied passende functies.

 

Verder is er in het vrijstellingsregime van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Hattemerbroek een verschrijving geconstateerd. In verband hiermee is nu onzeker geworden in hoeverre de in het bestemmingsplan opgenomen vrijstellingen voor tal van zaken wel kunnen worden toegepast. Gelet op de belangen is het gewenst deze categorie van gevallen vanaf heden af te handelen middels een uitgebreide omgevingsprocedure en ook hiervoor een algemene verklaring van geen bedenkingen af te geven. Deze algemene verklaring van geen bedenkingen kan ook worden toegepast voor afhandeling van particuliere initiatieven op de overige bedrijventerreinen, waarbij sprake is van strijdigheid met het bestemmingsplan en waarvoor een uitgebreide voorbereidingsprocedure moet worden doorlopen.

Categorie 6          Voorzieningen in de openbare ruimte

 

(Bouw)projecten voor nutsvoorzieningen, voorzieningen voor het openbaar vervoer of het wegbeheer, parkeervoorzieningen en andere voorzieningen in de openbare ruimte.

 

Toelichting:

Aanpassing van de openbare ruimte en in het bijzonder de optimalisatie van de verkeersafwikkeling, het oppervlaktewaterbeheer en openbare groenvoorzieningen vindt plaats in het kader van het openbaar belang en komen veelal voort uit sectoraal raadsbeleid, zoals het verkeersplannen, groenstructuurplannen, gemeentelijke rioleringsplannen en programma van eisen voor de inrichting van de openbare ruimte. Deze ontwikkeling kunnen op grond van het maatschappelijk belang, binnen de bestaande beleidskaders, zonder nadere heroverweging worden uitgevoerd.

 

Onder andere voorzieningen in de openbare ruimte wordt onder andere verstaan: gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen, ontsluitingen, water(bergingen), wadi's, geluidschermen en wallen, speelruimtes en groenvoorzieningen.

Categorie 7        Overig

 

Categorieën welke niet onder de hierboven categorieën vallen maar waarvoor eerder al een verklaring van geen bedenking is afgegeven.

 

Toelichting:

Hierbij moet gedacht worden aan de vvgb die afgegeven is voor evenementen, standplaatsen en (week)markten.

 

 

Behoort bij het besluit van de raad van  de gemeente

Oldebroek d.d. 30 januari 2014

 

 

de burgemeester,

de griffier,

 

 

 

 

mr. A. Hoogendoorn

H. Tabak

 

Lijst met categorieën van gevallen ex artikel 6.5, lid 3, Bro waarvoor geen verklaring van bedenkingen van de raad van de gemeente Oldebroek is vereist bij afhandeling van aanvragen om omgevingsvergunning ex artikel 2.12, sub a. onder 3 in relatie met artikel 3.10 van de Wabo, besluit kenmerk 160621.

Besluit

Besluit (PDF)
Omschrijving: