Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Extern mandaatbesluit Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Extern mandaatbesluit Omgevingsdienst Noord-Veluwe
Citeertitel van de regeling Extern mandaatbesluit Omgevingsdienst Noord-Veluwe
Onderwerp bestuur en recht
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) Nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 27-05-2014
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 18-03-2014
Bron bekendmaking GVOP, 19-5-2014
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:3
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:4
  3. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:6

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
27-05-2014 Nieuwe regeling 18-03-2014
GVOP, 19-5-2014
Onbekend.

Extern mandaatbesluit Omgevingsdienst Noord-Veluwe

 

 

Verlening extern mandaat aan Omgevingsdienst Noord-Veluwe

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, respectievelijk de burgemeester van Oldebroek,

 

Gelet op de artikelen 10:3, 10:4 en 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht

 

 

BESLUIT

 

Het volgende mandaat aan de Omgevingsdienst Noord-Veluwe te verlenen.

Artikel 1

De directie van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe is gemandateerd om namens het college van burgemeester en wethouders te beslissen betreffende de bevoegdheden die zijn omschreven in het Mandaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Noord-Veluwe.

Artikel 2

Het is mandataris toegestaan ondermandaat te verlenen aan de binnen de Omgevingsdienst Noord-Veluwe werkzame medewerkers met een functie op coördinerend niveau, indien hij dit wenselijk acht wegens de specifieke kenmerken van de bevoegdheid.

Artikel 3

Waar in dit besluit wordt gesproken van mandaat en mandataris wordt daaronder tevens begrepen ondermandaat en ondermandataris.

Artikel 4

De mandataris is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, benodigd voor de voorbereiding, bekendmaking en uitvoeren van een door hem in mandaat uit te oefenen bevoegdheid.

Artikel 5

Het college van burgemeester en wethouders kan aan een mandataris instructies geven omtrent de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 6

De mandataris oefent zijn bevoegdheid niet uit indien hij bij de te nemen beslissing een

persoonlijk belang heeft als bedoeld in artikel 2:4, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 7

De mandataris stelt het college van burgemeester en wethouders in kennis van krachtens mandaat te nemen of reeds genomen besluiten (in geval van spoedbesluit) waarvan moet worden aangenomen dat kennisneming door het college van burgemeester en wethouders gewenst is. Hier is in ieder geval sprake van indien:

  1. a.de maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven;

  2. b.advies nodig is van anderen dan de mandataris of onder hem ressorterende medewerkers en het advies niet aansluit op het eigen standpunt van de mandataris dan wel niet tot dezelfde uitkomsten leidt.

Het niet voldoen aan deze terugkoppelingsplicht doet niet af aan de rechtsgeldigheid van de krachtens mandaat genomen beslissing.

 

Artikel 8

De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden geschiedt binnen de grenzen en met inachtneming van het ter zake geldende recht, specifiek met inachtneming van artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht, alsmede de geldende beleids- en uitvoeringsregels.

Artikel 9

Dit besluit is van overeenkomstige toepassing op het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (volmacht) en feitelijke handelingen (machtiging).

Artikel 10

De ondertekening van beslissingen in mandaat, bedoeld in dit mandaatbesluit luidt:

‘Het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek’,

namens deze:’

gevolgd door

‘<functienaam van gemandateerde> Omgevingsdienst Noord-Veluwe’.

Artikel 11

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking conform de bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 12

Dit besluit wordt aangehaald als Extern mandaatbesluit Omgevingsdienst Noord-Veluwe.

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek,

 

 

de secretaris,

de burgemeester,

 

 

de burgemeester van Oldebroek,

Mandaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst 2017

Mandaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst 2017 (PDF)
Omschrijving:
Dit register is in werking per 11-03-2017.