Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Beleid voor uitgifte van gronden in erfpacht

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Beleid voor uitgifte van gronden in erfpacht
Citeertitel van de regeling Beleid voor uitgifte van gronden in erfpacht
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Besluit is in samenhang met advies. Er zijn Algemene Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van onroerende zaken door de gemeente Oldebroek 2014 vastgesteld en gevestigd, zie Bijlagen.
Betreft (aard van de wijziging) Nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 12-07-2014
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 24-04-2014
Bron bekendmaking GVOP, 04-07-2014
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Burgerlijk wetboek, Boek 5

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
12-07-2014 Nieuwe regeling 24-04-2014
GVOP, 04-07-2014
Onbekend.

Kenmerk: 169593 / 171793

 

 

 

De raad van de gemeente Oldebroek;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ;

 

;

 

B E S L U I T:

 

1.     In te stemmen met uitgifte van gronden met een woon-, bedrijven- of maatschappelijke bestemming in erfpacht conform het advies erfpacht (bijlage 1) met uitzondering van de marktconforme canon voor gronden met de bestemming sport of de functies speeltuin of dierenweide.

2.     In te stemmen met een canon van € 1,- per jaar voor gronden met de bestemming sport of de functies speeltuin of dierenweide en daarbij geen indexatie van de canon en geen mogelijkheid tot periodieke herziening te hanteren.

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 24 april 2014.

 

 

     , voorzitter mr. A. Hoogendoorn

 

 

 

 

     , griffier J. Tabak.

Raadsvoorstel erfpachtbeleid

Raadsvoorstel erfpachtbeleid (PDF)
Omschrijving:

Bijlage Advies erfpacht

Bijlage Advies erfpacht (PDF)
Omschrijving:

Bijlage Ondertekende Algemene Voorwaarden erfpacht

Bijlage Ondertekende Algemene Voorwaarden erfpacht (PDF)
Omschrijving:

Erfpacht- en opstalrecht in BW

Erfpacht- en opstalrecht in BW (PDF)
Omschrijving:

Bijlage Bancaire-richtlijn-financierbaarheid-erfpachtrechten

Bijlage Bancaire-richtlijn-financierbaarheid-erfpachtrechten (PDF)
Omschrijving: