Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel Mantelzorgwoningen

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Beleidsregel Mantelzorgwoningen
Citeertitel van de regeling Beleidsregel Mantelzorgwoningen
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) Nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 22-05-2014
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 08-04-2014
Bron bekendmaking GVOP, 21-05-2014
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
22-05-2014 Nieuwe regeling 08-04-2014
GVOP, 21-05-2014
Onbekend.

Beleidsregel Mantelzorgwoningen

 

 

Inleiding

De gemeente Oldebroek heeft zich van een kleinschalige agrarische gemeente ontwikkeld naar een landelijk gelegen woongemeente. Oldebroek kent diepe wortels om als familie bij elkaar te blijven wonen. Hoewel het vroeger de normaalste zaak was om bij ouders in te wonen of ouders te laten inwonen wordt het inwonen op de klassieke manier vandaag de dag als minder natuurlijk ervaren. Er is een heel andere beleving ontstaan over de minimaal benodigde voorzieningen, ruimte en privacy.

 

Op grond van het bestemmingsplan en de beleidsregel Inwoning is het altijd mogelijk om een inwoonsituatie te realiseren. Er is sprake van inwoning als uit de indeling van de woning duidelijk blijkt dat de woning bedoeld, maar ook uitsluitend geschikt, is voor het huisvesten van één huishouden.

Deze beleidsregel biedt de mogelijk om een tijdelijk een mantelzorgwoning te realiseren als er sprake is van een situatie dat als de mantelzorg wegvalt, de zorgbehoevende niet zelfstandig zou kunnen blijven wonen.

 

Wat is een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is, eventueel zelfstandige, woonvoorziening in of bij een woning die, zolang dat voor de mantelzorgsituatie noodzakelijk is, uitsluitend is bestemd en wordt gebruikt voor bewoning door een, aan de bewoner van die woning gerelateerde, mantelzorgvrager of een manterzorgverlener.

Dit kan in een tijdelijke extra woonruimte in (een aan- of uitbouw van) een woning, bijgebouw of in een tijdelijke verplaatsbare unit. Hieronder staat puntsgewijs aan welke voorwaarden moet worden voldaan om mee te werken aan een mantelzorgwoning.

 

Toetsingkader/voorwaarden

 

 1. 1.Een extra woonvoorziening is uitsluitend, in combinatie met een bestaande woning op een perceel waar volgens de geldende bestemming een woning, toegestaan;

 2. 2.Het gebouw voldoet aan de vereisten voor wonen volgens het Bouwbesluit

 3. 3.Er is een advies van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en/of Wmo afgeven, , met een geldigheidsduur van minimaal zes maanden en geldig op het moment van de aanvraag omgevingsvergunning wordt overgelegd, waaruit blijkt dat bij het wegvallen van de mantelzorg, de zorgbehoevende niet zelfstandig kan blijven wonen;

 4. 4.De woonvoorziening voor mantelzorg mag, behalve als het gaat om een geheel semi permanente bouwwijze, uitsluitend gerealiseerd binnen de gebouwen die volgens de bestemming zijn toegestaan. Als gebruik wordt gemaakt van de semipermanente bouwwijze moet worden aangetoond dat de woonvoorziening mantelzorg redelijkerwijs niet binnen de bestaande bouwmogelijkheden kan worden gerealiseerd.

 5. 5.De totale gerealiseerde oppervlakte bestemd voor de woonvoorziening mantelzorg mag, gerekend inclusief het gedeelte dat in de semi permanente bouwwijze is gemaakt, niet meer bedragen dan 80m²

 6. 6.De extra woonvoorziening kan bestemd zijn voor de zorgbehoevende en diens inwonende gezinsleden, dan wel voor de mantelzorgverlener en diens inwonende gezinsleden

 7. 7.er ontstaat geen onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen;

 8. 8.De mantelzorgwoning wordt toegestaan voor de duur van de periode waarin mantelzorg wordt geboden en moet 3 maanden na het beëindigen van de mantelzorg ontmanteld cq verwijderd zijn.

 

Toelichting

 

Mantelzorg is het, vrijwillig en buiten organisatorisch verband, bieden van zorg aan een enkel persoon die hulpbehoevend is door beperkingen op het fysieke -,medische-,  psychische-,  en/of sociale vlak.

 

Wanneer kan er sprake zijn dat een zorgbehoevende niet zelfstandig zou kunnen blijven wonen als de mantelzorg wegvalt. Dit kenmerkt zich in de volgende gevallen van mantelzorg:

 • zorg volgens afspraken, op geplande tijden;

 • zorg volgens afspraak en direct oproepbaar;

 • zorg voortdurend in de nabijheid;

 • zorg 24 uur per dag direct aanwezig.

 

Overig

 

Financieel

De kosten van de advisering, voor zover deze niet in het kader van de AWBZ en/of WMO zijn gedaan zijn voor rekening van de aanvrager/initiatiefnemer.

Voor het afhandelen en beschikken van een omgevingsvergunning aanvraag worden leges in rekening gebracht conform de legesverordening.

 

Anterieure overeenkomst inclusief planschade

Als aan het (ver)bouwplan alleen medewerking kan worden verleend  met een planologische procedure is het sluiten van een anterieure en/of planschadeovereenkomst een voorwaarde.

 

Hardheidsclausule

Het college besluit overeenkomstig deze beleidsregel tenzij dat gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met deze beleidsregel te dienen doel (artikel 4:81 Awb).

 

 

Vastgesteld bij besluit van  8 april 2014 nr. 5

 

 

burgemeester en wethouders van Oldebroek,

 

 

 

, burgemeester mr. A. Hoogendoorn

 

 

 

 

 

, secretaris drs. B. Brand MCM