Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college
Citeertitel van de regeling Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college
Onderwerp algemeen
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) Nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 09-09-2014
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 02-09-2014
Bron bekendmaking Geen.
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 52

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
09-09-2014 Nieuwe regeling 02-09-2014
Geen.
Onbekend.

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Kenmerk: 186001

 

Artikel 1 Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging

 1. 1.Het college regelt de verdeling van zijn werkzaamheden.

 2. 2.Het college regelt de onderlinge vervanging in geval van verhindering of ontstentenis van één der wethouders.

 3. 3.Het college regelt de vervanging van de burgemeester in geval van diens verhindering of ontstentenis.

 4. 4.Een lid van het college dat verhinderd is zijn activiteiten uit te oefenen, geeft daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan de secretaris.

Artikel 2 Dag en plaats van de vergaderingen

 1. 1.Het college vergadert in de regel eenmaal per week op dinsdag om 09:00 uur en voorts zo dikwijls de voorzitter of een wethouder het nodig acht.

 2. 2.Indien een wethouder een extra vergadering nodig acht, verzoekt hij onder opgave van redenen aan de voorzitter deze bijeen te roepen. De secretaris zorgt na overleg met de voorzitter voor een oproep voor deze vergadering – onder vermelding van de te bespreken onderwerpen – die zo mogelijk uiterlijk 24 uur van tevoren op een in de gemeente gebruikelijke wijze aan de leden van het college wordt toegezonden.

 3. 3.De vergaderingen worden als regel in het gemeentehuis gehouden.

Artikel 3 Verhindering

 1. 1.Wanneer een lid verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de secretaris.

 2. 2.Wanneer de secretaris verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de voorzitter, alsmede aan degene die de secretaris vervangt.

Artikel 4 Agenda

 1. 1.Voor elke vergadering wordt, als regel vanaf donderdag om 17:00 uur, door de secretaris aan de leden van het college een agenda met voorstellen beschikbaar gesteld via het bestuurssecretariaat.

 2. 2.Onderwerpen ten aanzien waarvan tijdige agendering als bedoeld in het eerst lid niet mogelijk is, doch waarvan ten gevolge van de spoedeisendheid geen uitstel mogelijk is, kunnen onder opgave van reden(en) van urgentie voor de vergadering worden aangemeld bij de secretaris.

Artikel 5 Opening en sluiting met gebed

 1. 1.De voorzitter opent de vergadering met gebed of het volgende gebed: “Almachtige God, wij bidden U, geeft Uw zegen over onze vergadering, verlicht onze geest en leidt onze beraadslagingen, opdat wij onze plicht doen en de belangen van de gemeente Oldebroek met alle kracht bevorderen. Amen.”

 2. 2.Alvorens de vergadering te sluiten spreekt de voorzitter een dankgebed of het volgende dankgebed uit: “Wij danken U, o God, voor Uw bijstand bij onze arbeid. Wij vragen Uw zegen over dit werk. Wilt U bevorderen dat de genomen besluiten strekken tot Uw eer en tot welzijn van de gemeente Oldebroek. Amen.”

Artikel 6 Ambtelijke ondersteuning

De secretaris draagt zorg voor al hetgeen binnen de hem opgedragen taak nodig is in het belang van een vlot verloop van de vergadering van het college.

Artikel 7 Deelneming derden aan de vergadering

Op voordracht van de secretaris nodigt het college een ambtelijk medewerker of derden voor een vergadering uit teneinde zijn mening ten aanzien van een onderwerp te geven dan wel een (nadere) toelichting te verschaffen op een agendapunt.

Artikel 8 Vergader- en besluitquorum (artikel 56 Gemeentewet)

 1. 1.In de vergadering van het college kan slechts worden beraadslaagd of besluiten, indien ten minste de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

 2. 2.Indien het vereiste aantal leden niet tegenwoordig is, belegt de burgemeester, onder verwijzing naar dit artikel, opnieuw een vergadering.

 3. 3.Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. Het college kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de eerdere vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, indien ten minste de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

Artikel 9 Stemmingen

1.

Een stemming is alleen geldig, indien meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft en zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, daaraan heeft deelgenomen (artikel 29 lid 1 Gemeentewet).

2.

Het eerste lid is niet van toepassing:

 

a.

ingeval opnieuw wordt gestemd over een voorstel of over een benoeming, voordracht of aanbeveling van een of meer personen ten aanzien van wie in een vorige vergadering een stemming op grond van dat lid niet geldig was;

 

b.

in een vergadering als bedoeld in artikel 8, tweede lid, voor zover het betreft onderwerpen die in de daaraan voorafgaande, ingevolge artikel 8, eerste lid, aan de orde waren gesteld (artikel 29 lid 2 Gemeentewet).

3.

Voor het tot stand komen van een beslissing bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van hen die een stem hebben uitgebracht (artikel 30 Gemeentewet).

4.

a.

Indien bij een stemming, anders dan over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen, de stemmen staken, wordt opnieuw gestemd.

 

b.

Staken de stemmen andermaal over hetzelfde voorstel, dan beslist de stem van de voorzitter (artikel 59 Gemeentewet).

5.

Indien geen van de leden van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

6.

Indien een lid van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt mondeling gestemd, tenzij het derde lid wordt toegepast.

7.

a.

Indien een lid van het college dat verlangt, wordt bij het nemen van een besluit over een benoeming, voordracht of aanbeveling van personen gestemd bij gesloten en ongetekende briefjes.

 

b.

Indien daarbij de stemming beperkt is tot een persoon en de stemmen staken, beslist het lot.

 

c.

Indien in de overige gevallen bij een eerste stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij die eerste stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de tweede stemming zal plaatshebben. Indien bij de tussenstemming of bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Artikel 10 Verslag en besluitenlijst

 1. 1.De secretaris draagt zorg voor het bijhouden van een presentielijst, een kort verslag (niet openbaar) en de besluitenlijst van de vergadering.

 2. 2.Stemverhoudingen worden in het, niet openbare, korte verslag alleen vermeld als een lid van het college daarom vraagt.

 3. 3.De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

 4. 4.De besluitenlijst wordt toegezonden aan de leden van de raad. Voor zover de aard en de inhoud van de besluitvorming zich daartegen niet verzet, wordt de besluitenlijst zo spoedig mogelijk na de vergadering openbaar gemaakt, toegezonden aan de leden van de raad en geplaatst op de website van de gemeente.

Artikel 11 Openbare vergadering

 1. 1.Het college kan besluiten een openbare vergadering te houden.

 2. 2.De bepalingen van dit reglement zijn voor zover mogelijk van toepassing op een openbare vergadering.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 9 september 2014.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college op 2 september 2014.

 

 

 

, burgemeester.

 

 

 

 

 

, secretaris.

 

 

Reglement medegedeeld aan de gemeenteraad op 13 november 2014.

Toelichting bij Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Toelichting bij Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college (PDF)
Omschrijving: