Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening Duurzaamheidleningen Gemeente Oldebroek

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Verordening Duurzaamheidleningen Gemeente Oldebroek
Citeertitel van de regeling Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Oldebroek
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) gewijzigde regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 25-03-2016
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 28-01-2016
Bron bekendmaking Gemeenteblad, 11-03-2016
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
25-03-2016 gewijzigde regeling 28-01-2016
Gemeenteblad, 11-03-2016
Onbekend.
27-02-2015 25-03-2016 nieuwe regeling 22-01-2015
Gemeenteblad, 13-02-2015
Onbekend.

De raad van de gemeente Oldebroek;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2015;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende:

 

Verordening Duurzaamheidleningen Gemeente Oldebroek

 

Artikel 1 Begrippen

 

Deze Verordening verstaat onder:

 

a.     Aanvrager: een eigenaar-bewoner die een aanvraag voor een Duurzaamheidslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’;

b.     College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek;

c.     Woning: een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één huishouden, dat op het moment van de aanvraag voor de lening al een jaar opgeleverd is en bewoond wordt en waar volgens de geldende (bouw)regelgeving, waaronder het bestemmingsplan, door één huishouden gewoond mag worden;

d.     Duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de woning van aanvrager;

e.     Duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en/of duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 6;

f.     EPA-maatwerkadvies: een advies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in bijlage I genoemde maatregelen en voorzieningen kan worden opgesteld door een gecertificeerd bedrijf;

g.     Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in bijlage I, eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten;

h.     SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande zelfstandige  woningen in de

gemeente Oldebroek,van minimaal één jaar oud die geschikt en bestemd zijn voor permanente

bewoning.

 

Artikel 3 Verstrekken Duurzaamheidsleningen

 

De raad van de gemeente Oldebroek stelt maximaal € 1.500.000,-. beschikbaar is voor het

verstrekken van Duurzaamheidsleningen.

 

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

 

Op deze verordening is van toepassing de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente

Oldebroek en SVn.

 

Artikel 5 Bevoegdheid college

 

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een

Duurzaamheidslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere

voorwaarden verbinden.

 

Artikel 6 Duurzaamheidsmaatregelen

 

1.     Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

a)     Dakisolatie

b)     Gevelisolatie

c)     Spouwmuurisolatie

d)     Vloerisolatie

e)     Isolatieglas

f)          Isolatiekozijn

g)     Warmtepomp bron bodem

h)     Warmtepomp bron lucht

i)          Warmtepomp bron gevel

j)          Warmtepompboiler / Combinatiewarmtepomp (tap)

k)     Pellet ketel / pellet kachel / HR houtkachel

l)          Micro-WKK / HRe-ketel

m)     WTW voor ventilatie

n)     Zonnepanelen (PV-cellen) / Zonnecollectoren

o)     LTV (laag temperatuur verwarming)

p)     Douchewater WTW

q)     Vraag- / Druk- / CO2 gestuurde ventilatieroosters

r)          Groene dak

s)          Zonneboiler

t)          Led verlichting

 

2.     Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

 

Artikel 7  Aanvraag

 

Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een

door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

a)        een kopie van de samenvatting van het EPA-maatwerkadvies, indien aanwezig, en in ieder geval als de werkelijke kosten –zoals bedoeld in artikel 1 sub i van deze verordening- meer bedragen dan € 7.500,-;

b)     de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

c)     de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);

d)        een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 

Artikel 8  Afhandelen aanvraag

 

1.     Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

2.     Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

3.     Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

4.     Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

5.     Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager.

6.     Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 

Artikel 9  Afwijzen aanvraag

 

Het college wijst een aanvraag af, indien:

a.        het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

b.     de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

c.     de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

d.     de aanvraag wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

e.        naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

 

Artikel 10 Beleidsdoelen

 

Het college besluit aanvrager van een Duurzaamheidslening voor te dragen bij SVn indien uit de

bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de

duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de

hiernavolgende doelen:

a.     een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

b.     het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning van aanvrager.

 

Artikel 11 Toekenning

 

1.     De toewijzing van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

2.     SVn verstrekt en beheert een toegewezen Duurzaamheidslening.

 

Artikel 12  Voorwaarden SVn

 

Op een Duurzaamheidslening zijn van toepassing: ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, ‘Procedures Duurzaamheidslening’, ‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’ en de ‘Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene Bepalingen voor geldleningen’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente  Oldebroek  en SVn danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

 

Artikel 13  Kenmerken Duurzaamheidslening

 

1.        De hoofdsom van de door het college toegewezen Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

2.     In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 25.000 (inclusief BTW).

3.        Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

 

Artikel 14 Bouwkrediet

 

Een Duurzaamheidslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van

facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.  

 

Artikel 15  Nadere regels

 

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

 

 

Artikel 16  Hardheidsclausule

 

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het

oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van

het bepaalde in deze verordening.

 

Artikel 17 Naamgeving en inwerkingtreding

 

Deze regeling kan worden aangehaald als “Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente

Oldebroek” en treedt in werking twee weken na publicatie van de verordening. Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de Verordening Duurzaamheidslening Gemeente Oldebroek d.d.22.01.2015 ingetrokken

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oldebroek

in zijn vergadering van 28 januari 2016

 

de voorzitter,                                de griffier,

 

 

 

 

Mr. A. Hoogendoorn               H. Tabak