Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening re-integratie PW, IOAW, IOAZ gemeente Oldebroek

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Verordening re-integratie Participatiewet gemeente Oldebroek
Citeertitel van de regeling Verordening re-integratie PW, IOAW, IOAZ gemeente Oldebroek
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) wijziging
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 05-12-2018
Terugwerkende kracht (t/m) 01-01-2018
Datum ondertekening 27-09-2018
Bron bekendmaking Gemeenteblad, 4-12-2018
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet, artikel 8.a., lid 1., aanhef en onder a
 2. Participatiewet, artikel 8.a., lid 1., aanhef en onder c
 3. Participatiewet, artikel 8.a., lid 1., aanhef en onder d
 4. Participatiewet, artikel 8.a., lid 1., aanhef en onder e
 5. Participatiewet, artikel 8.a., lid 2.
 6. Participatiewet, artikel 10.b., lid 4

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
05-12-2018 01-01-2018 wijziging 27-09-2018
Gemeenteblad, 4-12-2018
Onbekend.
01-01-2015 05-12-2018 nieuwe regeling 15-11-2014
Gemeenteblad, 9-12-2014
Onbekend.

Verordening Re-integratie Participatiewet gemeente Oldebroek

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

 

Artikel 1. Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 1. 1.doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de wet.

 2. 2.experiment: in tijd en plaats beperkte proef ter verkrijging van nieuwe, onbekende resultaten.

 3. 3.afstand tot de arbeidsmarkt: deelname aan de arbeidsmarkt is redelijkerwijs niet mogelijk zonder ondersteuning.

 4. 4.kwetsbare werknemer is de persoon die behoort tot de doelgroep Participatiewet

 5. 5.startkwalificatie: een diploma vwo of een diploma havo of een diploma mbo 2 of hoger;

 6. 6.voorziening: een verstrekking van een product of dienstverlening van de gemeente aan haar inwoner of aan een organisatie.

 7. 7.wet: Participatiewet (Pw).

 

Hoofdstuk 2. Beleid

 

Artikel 2. Beleid en evenwichtige verdeling

 1. 1.Het college biedt aan inwoners ondersteuning bij de re-integratie naar de arbeidsmarkt voor zover deze ondersteuning door het college noodzakelijk wordt geacht.

 2. 2.Het college onderzoekt nauwkeurig de individuele wensen, acties gericht op vergroting van zelfstandigheid, mogelijkheden en capaciteiten van een inwoner om de ondersteuning zo doelmatig en duurzaam mogelijk te realiseren. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met individuele wensen. Het college legt dat vast in het trajectplan van de betreffende bewoner.

 3. 3.Het college houdt bij het aanbieden van de in deze verordening opgenomen voorzieningen rekening met de omstandigheden en functionele beperkingen van een persoon. De omstandigheden hebben in ieder geval betrekking op zorgtaken van die persoon en de mogelijkheid dat hij behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie of gebruik maakt van de voorziening beschut werk. Onder zorgtaken wordt in ieder geval verstaan:

  1. a.de opvang van ten laste komende kinderen tot vijf jaar; en

  2. b.de noodzakelijkheid van het verrichten van mantelzorg.

  3. c.Een voorziening is mogelijk ten behoeve van organisaties met of zonder winstoogmerk.

 

Hoofdstuk 3. Voorzieningen

 

Artikel 3. Algemene bepalingen over voorzieningen

 1. 1.Het college stelt in het trajectplan na overleg met de belanghebbende vast welke voorziening wordt aangeboden aan een persoon uit de doelgroep.

 2. 2.Het college bepaalt de voorwaarden waaronder de voorziening wordt aangeboden bijvoorbeeld een budgetplafond of een bijdrage door de persoon uit de doelgroep.

 3. 3.Het college kan een voorziening beëindigen als:

  1. a.de persoon die aan de voorziening deelneemt zijn verplichting als bedoeld in de artikelen 9 en 17 van de wet, de artikelen 13 en 37 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de artikelen 13 en 37 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen niet nakomt;

  2. b.de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer behoort tot de doelgroep;

  3. c.de persoon die aan de voorziening deelneemt algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een in deze verordening genoemde voorzieningen, tenzij het betreft een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de wet;

  4. d.naar het oordeel van het college de voorziening onvoldoende bijdraagt aan een snelle arbeidsinschakeling;

  5. e.de voorziening naar het oordeel van het college niet meer geschikt is voor de persoon die gebruik maakt van de voorziening;

  6. f.de persoon die aan de voorziening deelneemt niet naar behoren gebruik maakt van de aangeboden voorziening;

  7. g.de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer voldoet aan de voorwaarden die in deze verordening worden gesteld om in aanmerking te komen voor die voorziening.

 

Artikel 4. Sociale activering

 1. 1.Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep activiteiten aanbieden in het kader van sociale activering.

 2. 2.Het college stemt de duur van de in het eerste lid bedoelde activiteiten af op de mogelijkheden en capaciteiten van die persoon.

 

Artikel 5. Scholing

 1. 1.Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep scholing aanbieden.

 2. 2.De scholing kan worden aangeboden in de vorm van subsidie of verstrekking in natura

 3. 3.Een scholingstraject voldoet in ieder geval aan de volgende eisen:

  1. a.Het gaat de capaciteiten van de te scholen persoon niet te boven; en

  2. b.Het vergroot de kansen op de arbeidsmarkt; of

  3. c.Het leidt tot duurzaam werk.

 

Artikel 6. Werkervaringsplek en proefplaatsing

 1. 1.Het college kan een persoon uit de doelgroep een werkervaringsplek of proefplaatsing aanbieden als deze een afstand heeft tot de arbeidsmarkt.

 2. 2.Het doel van een werkervaringsplek is het opdoen van werkervaring of het leren functioneren in een arbeidsrelatie. Het doel van een proefplaatsing is het beoordelen of een persoon voldoende competenties heeft voor een beoogde werkplaats.

 3. 3.Een werkervaringsplek kan worden aangeboden voor maximaal 6 maanden. Indien de arbeidsmarktkansen worden vergroot, kan dit eenmalig worden verlengd. Partijen sluiten een schriftelijke overeenkomst. In de overeenkomst wordt in ieder geval vastgelegd:

  1. a.het doel van de werkervaringsplek; en

  2. b.de werkzaamheden van de stagiaire; en

  3. c.de wijze waarop de begeleiding plaatsvindt.

 4. 4.Een proefplaatsing duurt maximaal 3 maanden. Voorwaarden voor het verkrijgen van een proefplaatsing zijn dat:

  1. a.De proefplaatsing 3 maanden achtereenvolgens wordt uitgevoerd welke periode 1x kan worden verlengd met maximaal 3 maanden; en

  2. b.De proefplaatsingsduur is gekoppeld aan het dienstverband; en

  3. c.Alleen werkzaamheden worden verricht die passen binnen het doel en de opzet van de proefplaatsing; en

  4. d.Aan de proefplaatsing een overeenkomst ten grondslag ligt; en

  5. e.De werkgever de intentie uitspreekt om belanghebbende bij goed functioneren na de proefplaatsing in dienst te nemen.

 5. 5.Het college plaatst de persoon niet als hierdoor de concurrentieverhoudingen onverantwoord worden beïnvloed of verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt.

 

Artikel 7. Participatieplaats

 1. 1.Het college kan een persoon van 27 jaar of ouder met recht op algemene bijstand overeenkomstig artikel 10a van de wet onbeloonde additionele werkzaamheden laten verrichten.

 2. 2.Het college zorgt ervoor dat de te verrichten additionele werkzaamheden gericht op de arbeidsinschakeling worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. De werkgever en de persoon die de additionele werkzaamheden gaat verrichten ondertekenen de overeenkomst met een maximale looptijd van 2 jaar. De looptijd kan hierna worden verlengd tot maximaal 2 jaar.

 3. 3.De premie, bedoeld in artikel 10a, zesde lid, van de wet bedraagt € 100, - per 6 maanden, als voldoende is meegewerkt aan het vergroten van de kans op inschakeling in het arbeidsproces.

 

Artikel 8. Participatievoorziening beschut werk

 1. 1.Het college biedt de voorziening beschut werk aan een persoon aan van wie is vastgesteld dat deze alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft en deze persoon:

  1. a.behoort tot de doelgroep; of

  2. b.een persoon is aan wie het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een uitkering verstrekt.

 1. 2.Onverminderd het bepaalde in het eerste lid krijgt een persoon van wie is vastgesteld dat deze alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft en waarvoor een andere voorziening niet passend is en die nog niet in aanmerking is gekomen voor een beschut werkplek omdat het aantal geraamde beschut werkplekken in één jaar al is gerealiseerd, voorrang op personen van wie later is vastgesteld dat zij alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben.

 2. 3.Om de in artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet, bedoelde werkzaamheden mogelijk te maken zet het college de volgende ondersteunende voorzieningen in: fysieke aanpassingen van de werkplek of de werkomgeving, uitsplitsing van taken of aanpassingen in de wijze van werkbegeleiding, werktempo of arbeidsduur.

 3. 4.Het college biedt de volgende voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling aan tot het moment dat de dienstbetrekking beschut werk aanvangt:

  1. a.arbeidsmatige dagbesteding of;

  2. b.vrijwilligerswerk of;

  3. c.andere vormen van maatschappelijke participatie of werk.

 

Artikel 9. Detacheringsbaan

 1. 1.Het college kan zorgen voor toeleiding van een persoon die behoort tot de doelgroep naar een dienstverband met een werkgever waaronder een detacheerder.

 2. 2.Een werknemer wordt uitsluitend geplaatst als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed of er geen verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt.

 

Artikel 10. Ondersteuning bij leer-werktraject

Het college kan ondersteuning bieden aan een persoon uit de doelgroep voor wie volgens het college een leer-werktraject nodig is, voor zover deze ondersteuning nodig is voor het volgen van een leer-werktraject en het personen betreft:

 1. a.van zestien of zeventien jaar van wie de leerplicht of de kwalificatieplicht, bedoeld in de Leerplichtwet 1969, nog niet is geëindigd, of

 2. b.van achttien tot 27 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald.

 

Artikel 11. Persoonlijke ondersteuning

Aan een persoon die behoort tot de doelgroep kan het college persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van de aan die persoon opgedragen taken aanbieden in de vorm van begeleiding als hij zonder persoonlijke ondersteuning niet in staat is de aan hem opgedragen taken te verrichten.

 

 

Artikel 12. Verwervingskosten

 1. 1.Het college kan aan een belanghebbende een vergoeding voor verwervingskosten bieden.

 2. 2.Verwervingskosten kunnen worden toegekend als aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. a.Bij aanvaarding van arbeid voor minimaal 6 maanden dat leidt tot (gedeeltelijke) uitkeringsonafhankelijkheid van belanghebbende. Dit moet blijken uit een door de werkgever en belanghebbende getekende arbeidsovereenkomst;

  2. b.De arbeid wordt minimaal twaalf uren per week verricht;

  3. c.Als een belanghebbende in het kader van een re-integratietraject noodzakelijk geachte verwervingskosten maakt, is dit ter beoordeling van het college.

 3. 3.De hoogte van de verwervingskosten is maximaal € 300,-.

 

Artikel 13. Indienstnemingssubsidie kwetsbare werknemers

 1. 1.Het college kan een indienstnemingsubsidie verstrekken aan werkgevers die met een kwetsbare werknemer een arbeidsovereenkomst sluiten.

 2. 2.De indienstnemingsubsidie is mogelijk ten behoeve van arbeidsplaatsen in organisaties met of zonder winstoogmerk.

 3. 3.De indienstnemingsubsidie moet worden aangevraagd voor de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst. Voor het aanvragen van de indienstnemingsubsidie dient de werkgever gebruik te maken van een daarvoor vastgestelde formulier.

 4. 4.De indienstnemingsubsidie bedraagt ten hoogste 50 procent van de loonkosten gedurende de arbeidsperiode maar maximaal 1 jaar.

 5. 5.Het college bepaalt bij de subsidieverlening de tijdstippen en wijze van uitbetaling. Het college kan voorschotten verstrekken op de subsidie welke worden verrekend met de vaststelling.

 6. 6.De subsidie wordt uitsluitend verstrekt als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed, geen verdringing plaatsvindt, geen andere substantiële financiële tegemoetkomingen worden verstrekt en voldaan wordt aan Europese regelgeving.

 

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

 

Artikel 14. Innovatie

 1. 1.Het college kan, als experiment in het kader van het onderzoeken en toepassen van mogelijkheden om de participatie te bevorderen, afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 2. 2.De duur van een experiment als bedoeld in het eerste lid is ten hoogste drie jaar.

 3. 3.Indien het experiment noodzaakt tot bijstelling van deze verordening, kan de periode zoals genoemd in het tweede lid worden verlengd tot aan het moment van inwerkingtreding van de bijstelling.

 

Artikel 15. Overgangsrecht aanpassen adhv art. 19 en 20 maatregelen verordening

 1. 1.De Verordening Re-integratie Pw, IOAW, IOAZ gemeente Oldebroek 2015 wordt ingetrokken.

 2. 2.Als iemand gebruik maakt van een voorziening op grond van de re-integratieverordening Verordening re-integratie PW, IOAW, IOAZ gemeente Oldebroek 2015 behoudt deze voorziening voor de duur dat deze is verstrekt maar maximaal 12 maanden voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden uit die verordening.

 

Artikel 16. Inwerkingtreding

 1. 1.Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking en werkt terug tot 1 januari 2018.

 2. 2.Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening re-integratie PW, IOAW, IOAZ gemeente Oldebroek.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 27 september 2018.

 

 

     , voorzitter J.F. Snijder-Hazelhoff.

 

 

 

     , griffier J. Tabak.