Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Oldebroek

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Oldebroek
Citeertitel van de regeling Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Oldebroek
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) wijziging
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 05-12-2018
Terugwerkende kracht (t/m) 01-01-2018
Datum ondertekening 27-09-2018
Bron bekendmaking Gemeenteblad, 04-12-2018
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet, artikel 6., lid 2
 2. Participatiewet, artikel 10.c
 3. Participatiewet, artikel 10.d
 4. Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
05-12-2018 01-01-2018 wijziging 27-09-2018
Gemeenteblad, 04-12-2018
Onbekend.
01-01-2015 05-12-2018 nieuwe regeling 27-11-2014
Gemeenteblad, 04-12-2014.
Onbekend.

Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Oldebroek

 

Artikel 1.      Begrippen

 1. 1.Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet (PW), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

 2. 2.In deze verordening wordt verstaan onder:

 1. a.de wet: de Participatiewet

 2. b.het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek

 3. c.de raad: de gemeenteraad van de gemeente Oldebroek

 4. d.doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de wet of als bedoeld in artikel 10d, tweede lid, van de Participatiewet;

 

Artikel 2.      Vaststelling doelgroep loonkostensubsidie

 1. 1.Het college stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.

 2. 2.Hierbij neemt het college de volgende criteria in acht:

  1. a.een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de wet of als bedoeld in artikel 10d, tweede lid, van de Participatiewet;

  2. b.die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, en

  3. c.die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie

 3. 3.Het college kan advies inwinnen over het oordeel of een persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. De adviseur neemt daarbij de in het tweede lid neergelegde criteria in acht.

 

Artikel 3.     Vaststelling loonwaarde

 1. 1.Het college gebruikt de in artikel 4 omschreven wijze om de loonwaarde van een persoon vast te stellen.

 2. 2.Het college kan advies inwinnen over de vaststelling van de loonwaarde van een persoon uit de doelgroep. De adviseur neemt daarbij de in artikel 4 omschreven methode in acht.

 

Artikel 4.     Wijze bepalen loonwaarde

 1. 1.Het college maakt gebruik van de Dariuz Works loonwaardemeting of een daaraan gelijkwaardig  instrument om de loonwaarde van een persoon te bepalen. Hierbij neemt het college het advies van het Regionaal Werkbedrijf over de te hanteren methode in overweging.

 2. 2.De loonwaardemethode is een objectieve meting van competenties gebaseerd op kennis van werknemers met een verminderde loonwaarde. De definitieve bepaling van de loonwaarde vindt eerst plaats na bedrijfsbezoek. De bepaling van de loonwaarde wordt vastgelegd in een schriftelijke rapportage met advies.

 3. 3.Een definitieve bepaling van de loonwaarde zoals omschreven in het tweede lid vindt plaats, indien

  1. a.de persoon behoort tot de doelgroep; én

  2. b.er een werkgever is die met deze persoon een arbeidsovereenkomst aangaat binnen de geldende cao.

 

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking en werkt terug tot 1 januari 2018 en kan worden aangehaald als: “Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Oldebroek”.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 27 september 2018.

 

 

     , voorzitter J.F. Snijder-Hazelhoff.

 

 

 

 

     , griffier J. Tabak.