Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel compensatie meerkosten chronische zieken en gehandicapten

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Beleidsregel compensatie meerkosten chronische zieken en gehandicapten 2015 gemeente Oldebroek.
Citeertitel van de regeling Beleidsregel compensatie czg 2015
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 03-02-2015
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 03-02-2015
Bron bekendmaking Gemeenteblad, 03-03-2015
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, art. 35, lid 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
03-02-2015 nieuwe regeling 03-02-2015
Gemeenteblad, 03-03-2015
Onbekend.

Compensatie meerkosten chronisch zieken & gehandicapten

Gemeente Oldebroek 2015

 

 

Kenmerk: 199921

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek;

 

gelet op het Wmo Beleidsplan 2015-2019 en artikel 35, derde lid van de Participatiewet;

 

overwegende dat het college een regeling uitwerkt om de meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten te compenseren voor chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de Beleidsregel compensatie meerkosten chronische zieken en gehandicapten 2015 gemeente Oldebroek.

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begrippen

1.     Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

2.     In deze verordening wordt verstaan onder:

a.     de wet: de Participatiewet;

b.     het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek;

c.     de raad: de gemeenteraad van de gemeente Oldebroek;

d.     aanvraag: de aanvraag voor compensatie;

e.     belanghebbende: degene die ten behoeve van zichzelf en/of zijn of haar ten laste komende kind(eren) verzoekt om in aanmerking te komen voor compensatie;

f.     compensatie: de compensatie in de meerkosten aan chronisch zieken en gehandicapten.

 

Artikel 2. Regels bijzondere bijstand

Op deze beleidsregel zijn de regels met betrekking tot de bijzondere bijstand van toepassing, als beschreven in de wet en in gemeentelijke beleidsregels.

 

Artikel 3. Hoogte en vorm compensatie

1.     De hoogte van de compensatie bedraagt maximaal het eigen risico als bedoeld in artikel 19 van de Zorgverzekeringswet;

2.     De compensatie is niet overdraagbaar en wordt verstrekt om niet.

 

Hoofdstuk 2. Doelgroepbepaling

Artikel 4. Rechthebbende

Een belanghebbende heeft recht op de compensatie als hij of zij voldoet aan de voorwaarden als beschreven in artikel 5 en 6 van deze beleidsregel.

 

Artikel 5. Inkomensgrens

1.     De belanghebbende heeft gedurende het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft een inkomen dat gelijk of lager is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm;

2.     Bij een wisselend inkomen, wordt uitgegaan van het gemiddelde inkomen over de laatste drie maanden.

 

Artikel 6. Chronisch zieke of gehandicapte

1.     De belanghebbende staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Oldebroek;

2.     Met betrekking tot de omstandigheden van de belanghebbende en/of zijn of haar ten laste komende kind, is er sprake van:

a.     Een indicatie op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor een maatwerkvoorziening die is toegekend voor een periode van een jaar of langer, en/of

b.     Een Wajong-, WAZ-, WAO- of WIA-uitkering van het UWV op basis van 80-100% arbeidsongeschiktheid, en/of

c.     Minimaal tweemaal kinderbijslag van de SVB vanwege thuiswonende gehandicapte kinderen, en/of

d.     Een geldige gehandicaptenparkeerkaart, en/of

e.     Een positieve indicatie voor de Regeling zittend ziekenvervoer, en/of

f.     Een van de 28 chronische ziekten die geselecteerd zijn in het Nationaal Kompas Volksgezondheid.

 

Hoofdstuk 3. Aanvraag

Artikel 7. Vaststellen recht

1.     Om het recht vast te stellen, dient de belanghebbende:

a.     Verzekerd te zijn met het meest uitgebreide pakket van de gemeentelijke collectieve aanvullende zorgverzekering via bijvoorbeeld www.gezondverzekerd.nl, óf

b.     Reeds drie kalenderjaren op rij zijn eigen risico volledig te hebben betaald en het aanvraagformulier Compensatie meerkosten CZG in te dienen;

2.     De aanvraag als bedoeld in het eerste lid onder b. kan ingediend worden vanaf 1 januari van het kalenderjaar, doch uiterlijk op 31 januari van het volgende kalenderjaar;

3.     De aanvraag als bedoeld in het eerste lid onder b. heeft betrekking op één kalenderjaar.

 

Artikel 8. Verstrekking

1.     Als de belanghebbende zich heeft aangemeld conform artikel 7, lid 1 onder a, verstrekt het college de compensatie via de zorgverzekeraar;

2.     Als de belanghebbende niet voldoet aan het vorige lid ontvangt de belanghebbende een bijzondere bijstand van € 300.

 

Artikel 9. Controle

1.     Het college kan steekproefsgewijs aanmeldingen volgens artikel 7 lid 1 onder a. controleren;

2.     Het college kan bij beoordeling van een tweede of volgende aanvraag volgens artikel 7 lid 1 onder b. besluiten minder bewijsstukken op te vragen bij de belanghebbende;

3.     Ongeacht het tweede lid, behoudt het college te allen tijde het recht om achteraf alsnog om de bewijsstukken te vragen;

4.     De belanghebbende is bij controle volgens lid 1 of lid 3 verplicht:

a.     alle bewijsstukken te overleggen die noodzakelijk worden geacht voor deze controle;

b.     de compensatie terug te betalen als de belanghebbende niet de gevraagde bewijsstukken kan overleggen.

 

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 10. Budgetplafond

1.     Voor deze beleidsregel hanteert het college een budgetplafond ter hoogte van de budgetten zoals deze vanuit het Rijk zijn toegevoegd aan het Gemeentefonds;

2.     Op het moment dat het er naar uit ziet dat het budgetplafond wordt bereikt, nemen het bevoegde orgaan een besluit over het eventueel beschikbaar stellen van extra budget.

 

Artikel 11. Evaluatie

1.     Het college evalueert het beleid binnen twee jaar na inwerkingtreding van de beleidsregel waarin antwoord komt op:

a.     Het bereiken van de beoogde doelgroep;

b.     De manier waarop de compensatie wordt verstrekt als bedoeld in artikel 8;

c.     Er aanleiding is om de beleidsregel aan te passen;

2.     Het college kan op basis van de evaluatie zijn beleid aanpassen;

3.     Bij aanpassing als bedoeld in het tweede lid, wordt het beleid meegenomen in het bijzondere bijstandsbeleid onder intrekking van deze beleidsregel.

 

Artikel 12. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze beleidsregel indien toepassing van de beleidsregel tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 

Artikel 13. Citeertitel, inwerkingtreding nieuwe beleidsregel en intrekking oude beleidsregel

1.     Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel compensatie czg 2015;

2.     Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 3 februari 2015;

3.     Op dat moment wordt de Beleidsregel compensatie czg 2015, vastgesteld op 25 november 2014, ingetrokken

 

 

 

Algemene toelichting op beleidsregel compensatie czg 2015

Algemene toelichting op beleidsregel compensatie czg 2015 (PDF)
Omschrijving:
Algemene toelichting