Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Preventie- en handhavingsplan alcohol

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016
Citeertitel van de regeling Preventie- en handhavingsplan alcohol
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 27-12-2014
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 18-12-2014
Bron bekendmaking Geen.
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Drank- en Horecawet, artikel 43a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
27-12-2014 nieuwe regeling 18-12-2014
Geen.
Onbekend.

Preventie- en handhavingsplan alcohol

 

 

 

2014 - 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Oldebroek

Oktober 2014

Afkortingen en begrippenlijst

 

APV          Algemeen Plaatselijke Verordening Oldebroek

BOA          Bijzonder opsporingsambtenaar

CJG          Centrum Jeugd en Gezin

DHW          Drank- en Horecawet

E-MOVO     Elektronische Monitor en Voorlichting

GGD          Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

IVA          Instructie Verantwoord Alcoholgebruik

JOGG          Jongeren Op Gezond Gewicht

LOB          Last onder Bestuursdwang

LOD          Last onder Dwangsom

LHS          Landelijke Handhavingsstrategie

HUP          Handhavingsuitvoeringsprogramma

KHN          Koninklijke Horeca Nederland

NIX18          Niet roken en drinken onder de 18

NOG          Noord- en Oost Gelderland

OM          Openbaar Ministerie

PGO          Preventief Gezondheidsonderzoek

P&H          Preventie- en Handhavingsplan

PV          Proces Verbaal

RIVM          Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RNV          Regio Noord-Veluwe

SRC          Stad- en Regio Contract

STAP          Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, kennisinstituut

VO          Voortgezet Onderwijs

VWS          Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport

Wmo          Wet maatschappelijke ondersteuning

Wpg          Wet Publieke Gezondheid

 

Binge drinken: (Binge = zuippartij in het Engels)

In korte tijd wordt een grote hoeveelheid alcohol gedronken, om zo snel mogelijk het gevoel

van onder invloed zijn te ervaren.

     

 

Samenvatting

 

Eén van de voornaamste doelen van de Drank- en Horecawet is dat ze onze jeugd beschermt tegen de schadelijke effecten die alcohol kan hebben op de gezondheid en de veiligheid.

Met ingang van 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (hierna: DHW) ingrijpend gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging van deze wet is dat er steeds meer bekend is over de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik onder met name jongeren. Daarnaast zorgt alcoholgebruik vaak voor overlast in de openbare ruimte en bij het overgrote deel van de geweldsdelicten en vernielingen is alcohol in het spel.

 

De Drank- en Horecawet schrijft in artikel 43a het vaststellen van een preventie- en handhavingsplan als verplichting van de gemeenteraad voor. De hoofdzaken van het beleid betreffende de preventie van alcoholgebruik, vooral onder jongeren, en de handhaving van de wet dienen in dit preventie- en handhavingsplan alcohol te worden benoemd.

 

Het opgestelde preventie- en handhavingsplan alcohol bevat daarvoor de volgende beleidsdoelen:

1. Verminderen van alcoholgebruik onder jongeren

2. Alcohol gerelateerde verstoringen van de openbare orde aanpakken

3. Informeren en bewustwording vergroten

4. Effectieve en efficiënte inzet van toezicht en handhaving en tegengaan van oneerlijke concurrentie

 

Dit plan bevat de elementen, die op grond van de wetgeving verplicht door gemeenten vastgelegd moeten worden.

Aan de hand van 4 pijlers, te weten: educatie en bewustwording (1), beleid en regelgeving (2), toezicht en handhaving (3) en preventie / vroegsignalering (4), worden maatregelen genoemd, die worden ingezet ter bevordering van alcoholmatiging bij jongeren.

 

Het plan heeft een beperkte looptijd van twee jaar (tot en met 2016). Dit komt vanuit het gegeven dat het nieuwe preventie en handhavingsplan in 2016 (verder) afgestemd moet worden met andere preventieprogramma’s bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel d, van de Wet Publieke Gezondheid (WPG). In Oldebroek is dat de beleidsnota gezondheid 2012 – 2015: ‘Gezondheid nog dichterbij: goed bezig!’ Vanaf dat moment lopen de beide plannen namelijk samen op in een vierjarige cyclus.

 

Inhoudsopgave

 

 

 

1     Inleiding     5

1.1     Aanleiding     5

1.2     Inhoud preventie- en handhavingsplan alcohol     6

1.3     Resultaat     7

1.4     Leeswijzer     7

2     Doelstellingen preventie en handhaving     8

2.1     Verminderen van alcoholgebruik onder jongeren     8

2.2     Alcohol gerelateerde verstoringen van de openbare orde aanpakken.     9

2.3     Informeren en bewustwording     9

2.4     Effectieve en efficiënte inzet van toezicht en handhaving en tegengaan oneerlijke concurrentie     10

2.5     Integrale visie     10

3     Beleidskader     11

3.1     De link tussen preventie en handhaving     11

3.2     Bestaand lokaal beleid     12

4     Acties en resultaten preventie en handhaving     14

4.1     Interventies preventie en handhaving     14

4.2     Activiteitenplan     14

5     Financiën     19

 

1        Inleiding

 

1.1        Aanleiding

 

Gemeenten zijn de belangrijkste uitvoerders van de Drank- en Horecawet geworden. Zowel op juridisch-, handhavings-, en educatief vlak is de gemeente de regisseur van het Nederlandse alcoholbeleid. De belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2014 zijn het algehele alcoholverbod (zwak- en sterk alcoholische drank) voor jongeren onder 18 jaar en de verplichting voor de gemeenteraad om een integraal preventie- en handhavingsplan vast te stellen.

 

Eén van de voornaamste doelen van de Drank- en Horecawet is dat ze onze jeugd beschermt tegen de schadelijke effecten die alcohol kan hebben op de gezondheid en de veiligheid.

In 2013 heeft een groot landelijk onderzoek plaatsgevonden naar de gezondheid, het welzijn en de opvoeding van jongeren in Nederland, uitgevoerd door het Trimbos Instituut, de Universiteit Utrecht en het Sociaal en Cultureel Planbureau. In het rapport, dat in september 2014 is uitgekomen, blijkt dat jongeren in vergelijking met 2003 later beginnen met het drinken van alcohol. Daardoor is het alcoholgebruik onder jongeren tussen de 11 en 16 jaar de afgelopen jaren flink gedaald. De onderzoekers spreken van een cultuuromslag onder jonge pubers. Dat jongeren minder drinken zou het gevolg zijn van een strengere aanpak van ouders. Die realiseren zich steeds beter hoe schadelijk alcohol is voor kinderen en hanteren striktere regels. De voorlichting is de afgelopen jaren sterk gericht geweest op ouders. Dat blijkt nu zijn vruchten af te werpen. Wanneer jongeren gaan drinken, doen zij dit echter ook erg stevig. Dit blijft een punt van aandacht.

 

Uit dit onderzoek blijkt dus dat jongeren beïnvloedbaar zijn. In de afgelopen jaren is in de regio Noord-Veluwe, dus ook in de gemeente Oldebroek, al veel gedaan rond het thema alcoholmatiging. Schadelijk alcoholgebruik is een speerpunt van de regionale beleidsnota gezondheid 2012-2015: ‘Gezondheid nog dichterbij: goed bezig!’. Op scholen en bij (sport)verenigingen is ervaring opgedaan met de uitvoering van preventieactiviteiten. In 2014 zijn in dat kader met deze partijen ook convenanten afgesloten om afspraken te maken over alcoholmatiging.

 

Met toezicht en handhaving op met name de leeftijdsgrenzen is tot nu toe minder ervaring opgedaan, omdat de gemeente pas sinds 2013 toezichthouder is op de naleving van de Drank- en Horecawet.

 

Wijzigingen Drank- en Horecawet

Met ingang van 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (hierna: DHW) ingrijpend gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging van deze wet is dat er steeds meer bekend is over de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik onder met name jongeren. Daarnaast zorgt alcoholgebruik vaak voor overlast in de openbare ruimte en bij het overgrote deel van de geweldsdelicten en vernielingen is alcohol in het spel.

 

 

 

 

De belangrijkste redenen voor deze wijziging zijn:

     Schadelijk alcoholgebruik onder jongeren terugdringen

     Alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde voorkomen en aanpakken

     Bijdragen aan het verminderen van de administratieve lasten

     Tegengaan van oneerlijke concurrentie door de paracommercie

 

Op 19 / 20 december 2013 heeft de gemeenteraad besloten tot het vaststellen van een verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Oldebroek 2010. Hierin staan regels rondom schenktijden, alcoholverstrekking tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en tijdens niet-verenigingsgebonden activiteiten van paracommerciële rechtspersonen. Deze regels zijn met ingang van 1 januari 2014 in werking getreden.

 

Door de wetgever zijn op 1 januari 2014 bepalingen uit de wet van 1 januari 2013 aangescherpt. Niet alleen is de leeftijd waarop alcohol mag worden verstrekt verhoogd van 16 naar 18 jaar, in artikel 43a wordt de gemeenteraad opgedragen om elke vier jaar een preventie- en handhavingsplan op te stellen, gelijktijdig met de lokale nota gezondheidsbeleid.

 

1.2        Inhoud preventie- en handhavingsplan alcohol

 

De Drank- en Horecawet schrijft in artikel 43a het vaststellen van een preventie- en handhavingsplan als verplichting van de gemeenteraad voor. De hoofdzaken van het beleid betreffende de preventie van alcoholgebruik, vooral onder jongeren, en de handhaving van de wet worden in dit plan benoemd.

In artikel 43a, lid 2 en 3 van de Drank- en Horecawet staan de eisen voor dit plan beschreven:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dit plan wordt aan deze eisen voldaan.

 

 

De looptijd van dit plan is twee jaar (tot en met 2016). Dit vloeit voort uit het wettelijke gegeven dat het nieuwe preventie en handhavingsplan afgestemd moet worden met andere preventieprogramma’s als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel d, van de Wet Publieke Gezondheid (WPG).

 

Omdat de huidige lokale beleidsnota gezondheid in Oldebroek is opgesteld voor de jaren 2012 – 2015, zal dit eerste preventie- en handhavingsplan een looptijd van twee jaar hebben. In deze twee jaar wordt ervaring opgedaan die vervolgens wordt gebruikt voor het aanscherpen van de doelstellingen, de preventie-activiteiten en de handhaving. Dit wordt dan vertaald in een nieuwe integrale beleidsvisie vanaf 2017.

 

1.3        Resultaat

 

Het beleid rond het thema alcoholmatiging is het meest effectief als het integraal wordt aangepakt in een doorlopend proces. In Oldebroek wordt hier al uitvoering aan gegeven doordat meerdere type maatregelen worden ingezet bij de aanpak van alcoholproblematiek.

De nieuwe wet stelt de gemeente beter in staat om lokaal beleid te ontwikkelen en uit te voeren en zorgt ervoor dat dit meer aansluit op de lokale situatie en problematiek. De gemeente reguleert, houdt toezicht en kan handhaven. Daarbij is de gemeente dus verantwoordelijk voor het gehele proces van preventie, vergunningverlening tot aan het toezicht op de naleving van de DHW.

Voor een sluitend verhaal is het van belang om op verschillende gebieden interventies te plegen: preventie, regelgeving en handhaving. Het onderwerp raakt diverse beleidsterreinen, zoals gezondheidsbeleid, jeugdbeleid, alcohol(matigings)beleid, handhavingsbeleid en openbare orde en veiligheid.

Het kabinet wil met het landelijke alcoholbeleid bereiken dat kinderen niet voor hun achttiende jaar gaan drinken, jongeren minder gaan drinken, minder mensen alcoholafhankelijk worden en dat de schadelijke gevolgen van overmatig alcoholgebruik verminderen. De gemeente Oldebroek sluit zich volledig aan bij deze ambitie. In de monitor-cyclus van de GGD worden de resultaten zichtbaar gemaakt.

 

1.4        Leeswijzer

 

In dit plan wordt de integrale aanpak van de gemeente Oldebroek voor alcoholpreventie en toezicht en handhaving beschreven. Dit plan is gebaseerd op bestaande beleidsstukken. Voor het opstellen van dit plan is onder andere gebruik gemaakt van teksten van het modelplan opgesteld door het Trimbos Instituut en voorbeelden van andere gemeenten. Daarnaast is gebruik gemaakt van de informatie afkomstig van de GGD NOG.

 

In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de aanleiding voor dit plan. In hoofdstuk 2 worden de doelstellingen voor preventie en handhaving uitgewerkt. In hoofdstuk 3 worden de beleidskaders weergegeven waarop dit plan is gebaseerd. In hoofdstuk 4 worden de acties en resultaten benoemd. Hoofdstuk 5 gaat in op de financiën.

In bijlage 1 wordt de sanctiestrategie beschreven en worden de beschikbare sanctie-instrumenten benoemd. Tot slot staat in bijlage 2 de interventiematrix, gebaseerd op de Landelijke Handhavingsstrategie.  

2        Doelstellingen preventie en handhaving

 

2.1        Verminderen van alcoholgebruik onder jongeren

 

Artikel 43a van de DHW schrijft voor dat de doelstellingen van het beleid duidelijk moeten zijn. Op basis van de DHW kunnen twee algemene hoofddoelstellingen worden onderscheiden:

 • oAfname alcoholgebruik en de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik onder de 18  

jaar.

 • oAfname dronkenschap (met name tijdens uitgaansavonden in het publieke domein).

 

De doelstellingen voor alcoholmatiging, zoals vastgesteld in de regionale beleidsnota gezondheid 2012-2015: ‘Gezondheid nog dichterbij: goed bezig!’, zijn:

 

 

 

Voor de monitoring en bijsturing van deze doelstelling worden twee situaties onderscheiden:

 

 • oVierjaarlijkse monitorcyclus

GGD NOG hanteert een monitorcyclus van vier jaar, waarin de gezondheid van de bevolking in kaart wordt gebracht. De grootste groep van de bevolking wordt in kaart gebracht door drie verschillende onderzoeken gericht op de leeftijdsgroepen 0-12 jaar (jeugdmonitor); 12-18 jaar (E-Movo); 19 jaar en ouder (volwassenen- en ouderenmonitor; voorheen twee aparte monitors).

 

Zodra de resultaten van een monitor bekend zijn, kunnen beleidsmaatregelen en preventieve activiteiten gerichter plaatsvinden en waar nodig bijgesteld worden.

Lastiger is het echter om de resultaten van monitors te hanteren als directe effectmeting van gezondheidsbeleid.

 

De recente onderzoeken zijn gehouden in:

 • 2012 - volwassenen (19-65 jaar) en ouderen (65+);

 • 2009 - jeugd (kinderen/ouders 0-12 jaar); eind september 2013 is de nieuwe  

monitor gestart

 • 2011 - jongeren 2e en 4e klas VO (EMOVO)

 

 • oMysteryguest actie

In het najaar van 2014 wordt een mysteryguest actie uitgevoerd, die kan dienen als 0-meting. Jaarlijks wordt opnieuw een mysteryguest actie uitgevoerd, waardoor eerste trends kunnen worden gesignaleerd in de naleving.

 

2.2        Alcohol gerelateerde verstoringen van de openbare orde aanpakken.

 

Een effectief alcoholmatigingsbeleid levert gezondheidswinst, veiligheidswinst en economische winst op. Het kenmerkt zich door een samenhangend geheel van maatregelen en interventies op het terrein van volksgezondheid en veiligheid.  

Voorkomen moet worden dat er onveilige situaties ontstaan door overmatig alcoholgebruik. Overlast door jeugd heeft in veel gevallen te maken met alcohol- of drugsgebruik. Het gaat hierbij dan om vernielingen, geluidsoverlast en het achterlaten van rotzooi. De overlast door jongeren en het aantal vernielingen is de afgelopen jaren in Oldebroek afgenomen.

Schade en overlast door jongeren als gevolg van alcoholverstrekking en –gebruik moet zoveel mogelijk worden voorkomen en beperkt.

 

2.3        Informeren en bewustwording

 

De aanpak alcoholmatiging is een continu en langlopend proces waarvoor draagvlak moet worden gezocht en gecreëerd in onze samenleving. Het doel is dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol drinken en jongeren van 18 tot 23 jaar hun alcoholgebruik matigen. De uitdaging is om de groep jongeren die 16 of 17 jaar is, en die dus sinds 1 januari 2014 op grond van de wet geen alcohol meer mogen drinken, te bereiken met de boodschap dat alcohol onder de 18 jaar ook niet verstandig is. Het is belangrijk om de jeugd, maar ook de ouders en (para)commerciële instellingen goed te informeren over de wetswijziging, de doelstellingen van de wetswijziging en de consequenties bij overtreding hiervan. Bewustwording van de gevaren van alcoholgebruik door jongeren en de hiermee gepaard gaande consequenties is zeer belangrijk.

 

 

 

 

2.4        Effectieve en efficiënte inzet van toezicht en handhaving en tegengaan oneerlijke concurrentie

 

Door beter zicht te krijgen op de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar kan de gemeente de handhavingscapaciteit inzetten op leeftijdscontroles en de basiscontroles met daarnaast aandacht voor het voorlichtingsaspect.

Oldebroek staat voor een leefbare en veilige samenleving. Het toezicht op de DHW zal effectief en efficiënt ingezet moeten worden. Daarbij is het wenselijk om door preventie goed duidelijk te maken wat de regels zijn en hoe het beleid in elkaar steekt. Daarachter wordt een sanctie- en handhavingsbeleid voorgestaan. Bij niet naleven van regels, wordt - afhankelijk van de soort overtreding - gehandhaafd.

Er is ook capaciteit gereserveerd voor toezicht op de openbare ruimte (drankgebruik buiten de horeca en andere verstrekkers) en toezicht op illegale horeca-activiteiten. Hierbij gaat het voornamelijk om reactieve controles die plaatsvinden naar aanleiding van een signaal of naar aanleiding van een waarneming van een toezichthouder.

Voorbeelden van signalen zijn: ergens wordt zonder vergunning alcohol verkocht; in een paracommerciële inrichting worden bijeenkomsten van persoonlijke aard gehouden waarbij alcohol wordt geschonken; een leidinggevende voldoet niet langer aan de vereisten.

 

2.5        Integrale visie

 

Voor wat betreft de alcoholpreventie kan bovenstaande vertaald worden als integrale

visie. Deze luidt als volgt:

 

De negatieve gevolgen van alcoholgebruik op de jeugd vermijden en beperken

door een goede afstemming tussen preventieve activiteiten en handhaving.

3        Beleidskader

 

 

Dit plan is gebaseerd op een integrale beleidsvisie. Er is immers sprake van een preventie- én handhavingsplan. Als uitgangspunt voor integraal alcoholbeleid hanteren we het preventiemodel van Reynolds (2003) dat ook de basis vormt voor de Handreiking Gezonde Gemeenten van het RIVM. Het preventiemodel kent de volgende beleidspijlers: educatie (publiek draagvlak), regelgeving (grenzen stellen) handhaving (grenzen bewaken) en preventie (vroegsignalering). De pijlers staan deels op zichzelf maar overlappen elkaar ook. Juist in de overlap zien we het integrale preventiebeleid terug.

 

 

 

 

 

Preventiemodel Reynolds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meerwaarde van een gezamenlijk preventie- en handhavingsplan alcohol is dat de preventieve aanpak beter aansluit op de handhavingsmaatregelen. Op beide terreinen worden al veel acties ondernomen, maar de verbinding tussen beide ontbreekt nog te veel. Door een betere aansluiting en afstemming tussen alcoholpreventie en alcoholhandhaving kunnen de uitgevoerde acties elkaar versterken. Door het opstellen van dit preventie- en handhavingsplan alcohol wordt de eerste stap hierin gezet.

 

Vanwege het belang van een integrale aanpak, die bewezen heeft effectief te zijn, baseren ook wij ons alcoholbeleid daarom op de volgende 4 pijlers:

Pijler 1: Educatie en bewustwording

Pijler 2: Beleid en regelgeving

Pijler 3: Toezicht en handhaving

Pijler 4: Vroegsignalering / preventie

 

 

Drinkgedrag wordt voor een groot deel bepaald door de omgeving van de jongeren, zoals de ouders, het onderwijs, het sociale netwerk, maar ook door omstandigheden zoals de geldende maatschappelijke norm, de prijs van alcohol, de beschikbaarheid van alcohol, verkoopregels e.d. De hiervoor genoemde pijlers worden op deze diverse omgevingsfactoren van jongeren ingezet om daarmee het gedrag van jongeren te beïnvloeden.

 

3.2        Bestaand lokaal beleid

 

Kaders

Het preventie- en handhavingsplan is gebaseerd op de volgende bestaande beleidskaders:

     Beleidsnota gezondheid 2012 – 2015

     APV Oldebroek (hoofdstuk 5: toezicht op horecabedrijven en bijzondere

     bepalingen over horecabedrijven)

     Landelijke Handhavingsstrategie (LHS)

     Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014

     Integraal Veiligheidsplan 2012 – 2015

     2e nota jeugdonderkomens op particulier terrein 2007 (jeugdketen)

 

Er is voor gekozen om de bestaande kaders te gebruiken als input voor het plan, zodat dit plan functioneert als een brug tussen de beleidstukken. De wettelijk verplichte inhoud wordt daarbij als leidraad gebruikt. Doel van deze nota is om op snelle wijze inzicht te krijgen in de hoofdzaken van het beleid van de preventie van alcoholgebruik en de handhaving van de wet. Verdieping van het beleid vindt plaats in de eerdergenoemde beleidsstukken.

 

Afstemming doelgroepen

De afgelopen jaren heeft de gemeente flink ingezet op alcoholmatiging, met name op het gebied van preventie. In het activiteitenplan staan verschillende acties genoemd die worden ondernomen om alcoholgebruik onder jongeren te voorkomen en/of te verminderen. Dit plan is voortgekomen uit de beleidsnota gezondheid 2012-2015 (vastgesteld door het college in  juli 2013).

 

Sinds 2013 wordt in Oldebroek gewerkt op basis van ‘Oldebroek voor Mekaar’.  Dit staat voor samen werken aan een sterke en leefbare samenleving. De eigen verantwoordelijkheid in de samenleving staat voorop. Er is ruimte om zelf verantwoordelijkheid te dragen en initiatieven te ontplooien en we ondersteunen en faciliteren elkaar waar dat kan. In dat kader zijn in 2014 maatwerkafspraken gemaakt ten aanzien van alcoholmatiging met onder andere dorpshuizen, sportverenigingen en scholen in de vorm van convenanten. Vertrouwen is daarbij het uitgangspunt. Het werken met convenanten draagt er aan bij dat de beperkte toezichtcapaciteit effectiever ingezet kan worden.

 

Samen met lokale horecaondernemers en de politie zijn in het lokaal horecaconvenant afspraken gemaakt voor een veilig en leefbaar uitgaansklimaat in Oldebroek en over alcoholverstrekking aan jeugdigen. De huidige convenanten zijn in 2010 voor een periode van 4 jaar gesloten. Eind 2014 worden deze convenanten geëvalueerd en geactualiseerd. Verder vindt er periodiek overleg plaats met de lokale horeca. Alcoholmatiging is hierbij ook een onderwerp van gesprek.

 

Periodiek wordt er een nalevingsonderzoek (mysteryguest) gehouden bij verschillende verkooppunten van alcoholische dranken in de gemeente. Een dergelijk onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd. Dit onderzoek is niet bedoeld als handhavingsmiddel om boetes te kunnen uitdelen, maar het gaat erom te kijken in hoeverre het opgestelde beleid in de praktijk wordt nageleefd. Naar aanleiding van de bevindingen uit deze onderzoeken wordt het gesprek aangegaan met de ondernemers.

 

4        Acties en resultaten preventie en handhaving

 

Voor het op te stellen preventie- en handhavingsplan is het van belang dat preventie en handhaving op elkaar aansluiten. In dit hoofdstuk is inzichtelijk gemaakt welke acties we uitvoeren op deze twee gebieden. In het beleid wordt een sterk accent gelegd op preventie-activiteiten. Met een positieve benadering van de omgeving van de jongere, zoals ouders, scholen en sportverenigingen, kan de handhavingsinzet waarschijnlijk worden beperkt.

 

4.1        Interventies preventie en handhaving

 

Een effectief lokaal alcoholmatigingsbeleid heeft vier pijlers:

 • oEducatie en bewustwording: het creëren van draagvlak voor de doelen van het gewenste alcoholbeleid. Kernbegrippen binnen deze pijler zijn bewustwording en communicatie.

 • oBeleid en regelgeving: het stellen van duidelijke regels. Belangrijk daarbij: de kracht  

van regelgeving zit niet zozeer in het stellen van de regels, maar vooral in de naleving en handhaving daarvan. Het instrument regelgeving is vooral inzetbaar om de beschikbaarheid van alcohol voor bepaalde doelgroepen te beperken en de naleving van de regels te bevorderen.

 • oToezicht en handhaving: uit onderzoek blijkt dat regelgeving meer effect heeft als

deze wordt gehandhaafd. De gemeente heeft een aantal specifieke handhavingsbevoegdheden met betrekking tot alcohol. Doel van deze pijler is om die in het lokale alcoholmatigingsbeleid een duidelijke plaats te geven.

 • oVroegsignalering / preventie: het ontdekken van alcoholproblemen in een vroeg stadium biedt de meeste kans op herstel en voorkomt ernstiger alcoholschade.

 

Het alcoholmatigingsbeleid van de gemeente Oldebroek bestaat uit een mix van interventies op deze vier gebieden.

 

4.2        Activiteitenplan

 

In deze paragraaf worden de uit te voeren interventies, de doelgroep, de uitvoerder en het tijdpad per pijler weergegeven.

 

Pijler 1: Educatie en bewustwording

Het creëren van draagvlak voor de doelen van het gewenste alcoholmatigingsbeleid is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol beleid. Het gaat er niet slechts om brede steun en begrip voor het beleid te verkrijgen, maar ook om te bevorderen dat burgers het beleid naleven.  

 

 

 

 

 

Daarbij is van belang:

 1. 1.Het vergroten van kennis over de ernst van de risico’s; bewustwording daarvan bij het algemene publiek of bij specifieke doelgroepen.

 2. 2.De inhoud van de beleidsmaatregelen en de normen bekend maken die aan het gewenste beleid ten grondslag liggen.

 3. 3.De resultaten van het gevoerde beleid bekend maken aan het publiek.

 

Interventie     Doelgroep     Uitvoering     Tijdpad

Organiseren van verschillende activiteiten en (voorlichtings)- bijeenkomsten over alcohol

     Jongeren en hun ouders / verzorgers     Straathoekwerk, JOGG regisseur, combinatie-functionaris en CJG     Doorlopend

Informatie en voorlichting over alcohol tijdens PGO (preventief gezondheidsonderzoek)

     Leerlingen groep 7 basisschool en hun ouders en klas 2 voortgezet onderwijs     GGD     Jaarlijks

In gesprek met scholen voortgezet onderwijs voor instandhouding alcoholconvenant

     Leerlingen en personeel voortgezet onderwijs     Tactus Verslavingszorg     Een maal per 4 jaar

Aanbieden van IVA trainingen (instructie verantwoord alcohol schenken) aan barvrijwilligers

     Barvrijwilligers sportverenigingen     Tactus Verslavingszorg     Jaarlijks

Brievenactie aan ouders van 12-jarigen met informatie waar zij terecht kunnen met vragen over alcohol-gebruik door hun kind

     Ouders van kinderen die de basisschool verlaten     Gemeente     Jaarlijks

Preventieproject ‘Op Tijd Voorbereid’ gericht op het vergroten van kennis over de risico’s van onder andere alcohol en het bewuster maken van houding en gedrag tegenover genotmiddelen.

 

     Groep 7 en 8 basisschool      Tactus Verslavingszorg      Tweejaarlijks

Preventieproject alcoholmatiging voortgezet onderwijs d.m.v. lesbrieven

     Voortgezet onderwijs     Agnietencollege      Continu

Communicatiecampagne NIX18: lokaal aanhaken met onder andere artikelen in lokale kranten en vrijblijvend hulpmiddelen bieden aan sportverenigingen voor ondersteuning van de campagne

     Burgers gemeente Oldebroek, sportverenigingen      Rijk, gemeente en Trimbos instituut     Landelijke campagne

Mysteryguest onderzoek als controle van alcoholverkoop bij horeca, supermarkten en sportkantines. Resultaten bekendmaken.

     Horeca, supermarkten en sportkantines     Jongeren tot 18 jaar i.s.m. BOA’s gemeente Elburg     Jaarlijks

“Nuchter over alcohol” alcoholpreventieproject Oldebroek     Kerkelijk jeugdwerk, kerkelijk leiders, predikanten en voorgangers     Hervormde Stichting Jeugd en Jongerenwerk en Youth for Christ

     2014-2015

 

Pijler 2: Beleid en regelgeving

Regels stellen, naleven en handhaven blijken van grote invloed te zijn op het alcoholgebruik. De kracht van goede regelgeving zit niet zozeer in het stellen van een regel als wel in de naleving en de handhaving ervan.

Interventie     Doelgroep     Uitvoering     Tijdpad

Evaluatie lokaal horecaconvenant     Horeca     Gemeente Oldebroek en horeca     2015

Evaluatie districtelijk horecaconvenant: uniforme horecatijden in het district nastreven     Burgers district Noordwest Veluwe     Gemeenten      2014

Periodiek overleg met de horeca     KHN afdeling Noord Veluwe     Gemeente      Continu

Alcoholmatiging paracommercie: de verkrijgbaarheid van alcohol voor jongeren in (sport)kantines en dorpshuizen moeilijker maken     Paracommercie (dorpshuizen, sportkantines)     Drank- en horeca-verordening, sluiten van convenanten     Vanaf 2014

Informeren over naleving Drank- en Horecawet en drank- en horecaverordening     Inwoners gemeente Oldebroek, horeca, paracommercie     Gemeente     Continu

 

Pijler 3: Toezicht en handhaving

De gemeente biedt de partners in de samenleving de ruimte. In die gevallen waarin een degelijk eigen beleid wordt gevoerd en ook wordt nageleefd kan worden afgezien van actief toezicht door de gemeente en hoeft toezicht alleen dan plaats te vinden wanneer signalen (intern of extern) daartoe aanleiding geven.

 

De gemeente kan niet alles controleren. Er is ook een grote rol weggelegd voor ondernemers en paracommerciële rechtspersonen zelf. Zij hebben een eigen verantwoordelijkheid om de regels van de Drank- en Horecawet na te leven en moeten in de eerste plaats zelf het toezicht op zich nemen. De gemeente zal hen stimuleren en de ruimte geven om zelf maatregelen te treffen om de naleving van de Drank- en Horecawet te verbeteren.

 

In eerste instantie ligt de nadruk op het gesprek en niet op sancties. Daarnaast kan steekproefsgewijs worden vastgesteld of betrokkenen zich aan de regels houden. Is dat niet het geval, dan kan verhoogd toezicht worden ingesteld en kan snel worden opgetreden bij volharding. Op deze manier kan toezicht en handhaving effectief worden ingezet en dient het als sluitstuk van het drank- en horecabeleid.

 

In 2014 komt het accent te liggen op periodieke controles van verleende vergunningen, het controleren op het handelen zonder vergunning / in strijd met de Drank- en Horecawet en het controleren op naleving van de leeftijdsgrenzen.

Jaarlijks worden de toezichtstaken en handhavingsprioriteiten geconcretiseerd in het Handhaving uitvoeringsprogramma (HUP).

 

Interventie     Doelgroep     Uitvoering     Tijdpad

Basiscontroles naleving DHW op aanwezigheid en actualiteit vergunning of ontheffing en het voldoen aan de voorschriften     (para)commerciële horeca-inrichtingen     Toezichthouder / BOA gemeente Oldebroek     Doorlopend

Controle bij grootschalige evenementen (ontheffing art 35 DHW)      Bezoekers en organisatie evenementen     Toezichthouder / BOA gemeente Oldebroek en politie     Doorlopend

Uitvoeren project boete of kanskaart: jongeren die een alcohol gerelateerde overtreding plegen krijgen de keuze: een boete of kanskaart     Jongeren van 12 tot en met 17 jaar en hun ouders     Tactus Verslavingszorg, Bureau Halt, Politie     Op dit moment gesprekken gaande over de effectiviteit van deze aanpak

Leeftijdsgrenzen-controles op verstrekking alcoholhoudende drank aan jongeren onder 18 jaar     (para)commerciële horeca-inrichtingen, supermarkten en evenementen     Toezichthouder / BOA gemeente Oldebroek en politie     Doorlopend

Toezicht illegale horeca-activiteiten (jeugdketen, strijd met DHW of bestemmingsplan of oneerlijke concurrentie)     Hele gemeente     Toezichthouder / BOA gemeente Oldebroek     Doorlopend

Communicatie over handhavingsacties en communicatie over de uitkomsten hiervan via lokale media (nalevingcommunicatie)     Burgers gemeente Oldebroek, (para)commerciële horeca-inrichtingen en supermarkten     Gemeente     Jaarlijks

 

Pijler 4: Vroegsignalering / preventie

Het ontdekken van alcoholproblemen in een vroeg stadium biedt de meeste kans op herstel en voorkomt ernstiger alcoholschade. Hoe eerder hulp wordt geboden, hoe groter het effect en hoe lager de kosten.

 

Interventie     Doelgroep     Uitvoering     Tijdpad

Bespreken van risicojongeren (op meerdere gebieden) en jongeren die in aanraking zijn gekomen in het NOG Veiligerhuis     Risicojongeren     NOG Veiligerhuis, in  afstemming met straathoekwerk/ overlastnetwerk      Doorlopend

Opzoeken van jongeren op straat en in gesprek gaan met deze jongeren en hun ouders / verzorgers over onder andere alcoholgebruik

     Jongeren in de gemeente Oldebroek     Straathoekwerk,  CJG, JOGG-regisseur, combinatie-functionarissen     Doorlopend

 

 

 

 

5        Financiën

 

Het uitgangspunt is dat de uitvoering van de handhavingstaak op grond van de Drank- en Horecawet budgettair neutraal verloopt. Deze taak is met de invoering van de nieuwe wet  vanaf 1 januari 2013 van het Rijk overgedragen naar gemeenten. De benodigde personele capaciteit (inzet toezichthouder / BOA: 580 uur) wordt ingezet vanuit reguliere formatie.

 

Voor verdere samenwerking en uitwisseling van toezichthouders op grond van de Drank- en Horecawet met omliggende gemeenten is het voorwaarde dat de Boa-/ toezichthoudersfunctie in Oldebroek is ingevuld. Pas nadat deze functie is ingevuld kan de strafrechtelijke handhaving geoptimaliseerd worden door in te huren of samen te werken met omliggende gemeenten zoals Hattem, Heerde, Elburg en/of de regio (RNV-verband).

 

Voor de uitvoering van het Preventie en Handhavingsplan alcohol 2014-2016 wordt ingeschat dat er alleen extra financiële middelen nodig zullen zijn voor het laten uitvoeren van mysteryguest onderzoeken. Voor 2014 geldt dat hiervoor eenmalig geld beschikbaar is vanuit het gezondheidsbeleid. In de begroting 2015 is hiervoor extra budget geraamd. De gemeente Elburg heeft aangegeven deze onderzoeken voor de gemeente Oldebroek te kunnen uitvoeren, waardoor de kosten mogelijk lager zullen liggen dan bij inschakeling van een extern bureau.

 

Eventuele acties en interventies, waaronder de IVA trainingen (+/- € 300,- per training) zullen uit de bestaande middelen van de beleidsnota Gezondheid 2012-2015 worden gefinancierd.

Voor de derde nota gezondheidsbeleid levert de gemeente Oldebroek € 15.000 per jaar voor zowel alcoholmatiging als overgewicht. De provincie Gelderland geeft cofinanciering d.m.v. de Stad- en Regio Contract (SRC) middelen.

 

 

2014 09 10 PH plan bijlagen

2014 09 10 PH plan bijlagen (PDF)
Omschrijving: