Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie personen (BRP) gemeente Oldebroek

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie personen (BRP) gemeente Oldebroek
Citeertitel van de regeling Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie personen (BRP) gemeente Oldebroek
Onderwerp algemeen
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) wijziging bijlage 2
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 30-09-2015
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 14-07-2015
Bron bekendmaking Gemeenteblad, 29-09-2015
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet basisregistratie personen
  2. Logisch Ontwerp GBA, hoofdstuk 8
  3. Wet bescherming persoonsgegevens

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
30-09-2015 wijziging bijlage 2 14-07-2015
Gemeenteblad, 29-09-2015
Onbekend.

Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie personen

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek,

 

 

Gelet op de

Wet basisregistratie personen;

Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Besluiten:

 

Vast te stellen de navolgende Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie personen (BRP) gemeente Oldebroek:

 

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen

 

Artikel 1

Het college van burgemeester en wethouders wijst functionarissen aan die belast worden met het:

1.     informatiebeheer

2.     beveiligingsbeheer

3.     privacybeheer

4.     systeembeheer

5.     toezicht

6.     control informatiebeveiliging

 

Artikel 2

1.     De informatiebeheerder wijst functionarissen aan die worden belast met:

a.     gegevensbeheer;

b.     applicatiebeheer;

c.     gegevensverwerking;

d.     het namens het college van burgemeester en wethouders afnemen van de in artikel 2.8, lid

e.     2, onder sub e, van de wet bedoelde verklaring.

 

 

Hoofdstuk 2 Het informatiebeheer

 

Artikel 3

De informatiebeheerder beheert de gemeentelijke voorziening, het gegevensmagazijn de

MakelaarSuite en het autorisatiebesluit.

 

Artikel 4

De informatiebeheerder voorziet in:

a.     een jaarlijkse planning van de beheeractiviteiten;

b.     een jaarlijkse rapportage aan het college van burgemeester en wethouders over de bij a. bedoelde planning, waarbij tevens inzicht wordt gegeven in de kengetallen van de bijhoudings- en beheerprocedures;

c.     een jaarlijkse rapportage over de resultaten die voortvloeien uit de in artikel 13 bedoelde kwaliteitssteekproef;

d.     administratieve beheerprocedures, voor zover hier niet door of bij de wet in is voorzien;

e.     periodiek overleg tussen hem/haar en de op basis van de regeling aangewezen beheerders;

f.     richtlijnen voor de bijhouding van de basisregistratie personen.

 

 

Artikel 5

1.De informatiebeheerder is verantwoordelijk voor:

a.     de uitvoering van het periodieke onderzoek op grond van artikel 4.3 van de Wet naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie, alsmede naar de verwerking van gegevens in de basisregistratie;

b.     de periodieke toezending van een uittreksel van de resultaten van het onderzoek aan het College bescherming persoonsgegevens en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Artikel 6

De informatiebeheerder adviseert het college van burgemeester en wethouders over de navolgende aspecten die voortvloeien uit deze basisregistratie te weten:

a.     persoonsinformatievoorziening;

b.     beveiliging;

c.     gegevenskwaliteit;

d.     personeelsaangelegenheden.

 

Artikel 7

De informatiebeheerder beslist:

a.     over de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het toepassingssysteem voor de gemeentelijke voorziening;

b.     op  verzoeken van organen van de gemeente tot het verkrijgen van gegevens uit de basisregistratie personen;

c.     op verzoeken van derden als genoemd in artikel 3.6 van de Wet en als genoemd in de bij Verordening BRP genoemde derden tot het verkrijgen van gegevens uit de basisregistratie personen;

d.     over de wijze van de verstrekking van gegevens  met betrekking tot het bepaalde in dit artikel, onder b en c.

 

Artikel 8

De informatiebeheerder ziet er op toe dat:

a.     de in deze regeling opgenomen bepalingen worden nageleefd;

b.     de behandeling en afhandeling van verzoeken om gegevensverstrekking als genoemd in artikel 7 geschiedt volgens de bepalingen uit de wet, de Verordening basisregistratie personen en Wet bescherming persoonsgegevens;

c.     de bij of krachtens de wet opgelegde verplichtingen ten aanzien van inrichting en bijhouding, evenals de beveiliging van de gemeentelijke voorziening voor de basisregistratie personen worden nageleefd;

d.     dat alle in artikel 3, lid 1 genoemde functionarissen, alsmede de systeembeheerder op de hoogte zijn van de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het toepassingssysteem voor de gemeentelijke voorziening voor de basisregistratie personen en van de gevolgen van deze installatie;

e.     de beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit het plan Informatiebeveiliging worden nageleefd.

 

Artikel 9

De informatiebeheerder, of een op grond van de artikelen 1 en 2 aangewezen functionaris, neemt deel aan buitengemeentelijk overleg betreffende onderwerpen die het beheer van de gemeentelijke voorziening voor de basisregistratie personen aangaan.

 

 

Hoofdstuk 3 Het gegevensbeheer

 

Artikel 10

1.     De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor:

 

a.     de juistheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens die opgenomen zijn of

b.     gebied van de basisregistratie personen;

c.     de communicatie met de overheidsorganen aan wie gegevens worden verstrekt uit de

d.     worden in de gemeentelijke voorziening voor de basisregistratie personen;

het beheer van documentatie op het gebied van de wet en overige regelgeving op het basisregistratie personen en andere houders van voorzieningen voor de basisregistratie  

personen over gegevensverwerking;

e.     het verwerken van complexe mutaties en correcties met betrekking tot de basisregistratie personen;

f.     het uitzetten van richtlijnen met betrekking tot het actualiseren en corrigeren van

persoonsgegevens in de gemeentelijke voorziening voor de basisregistratie personen.

 

2.     De gegevensbeheerder beslist binnen 5 werkdagen op het in behandeling nemen van een melding van een overheidsorgaan die gerede twijfel heeft over de juistheid van een in de gemeentelijke voorziening van de basisregistratie personen opgenomen (authentiek) gegeven en stelt het overheidsorgaan in kennis van deze beslissing.

 

Artikel 11

De gegevensbeheerder voorziet in:

1.     de behandeling van wijzigingsverzoeken als bedoeld in artikel 2.57, 2.58 en 2.60 van de Wet BRP;

2.     controlewerkzaamheden ter waarborging van de kwaliteit van de basisregistratie personen.

 

Artikel 12

De gegevensbeheerder is bevoegd, in overleg met de applicatiebeheerder BRP, vanuit de in artikel 10 bedoelde verantwoordelijkheid de gegevensverwerkers aanwijzingen te geven betreffende de opname en bijhouding van gegevens in de gemeentelijke voorziening voor de basisregistratie personen.

 

Artikel 13

1.          Periodiek wordt de inhoudelijke kwaliteit van het bestand van persoonslijsten in de basisregistratie personen onderworpen aan een inhoudelijke controle door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

2.          De gegevensbeheerder voorziet in een doorlopende kwaliteitssteekproef en de uitvoering van de daarmee samenhangende verbetermaatregelen gericht op de handhaving van de kwaliteitsnorm van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

3.          De gegevensbeheerder voorziet in de uitvoering van het periodiek onderzoek op grond van artikel 4.3 van de Wet, voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens in de gemeentelijke voorziening.

 

Artikel 14

De gegevensbeheerder neemt deel aan het in artikel 4, onder e genoemde overleg.

 

 

Hoofdstuk 4 Het systeembeheer

 

Artikel 15

De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het technisch onderhoud van het toepassingssysteem waarmee de gemeentelijke voorziening voor de basisregistratie personen wordt gevoerd (hierna toepassingssysteem).

 

 

Artikel 16

De systeembeheerder voorziet in:

a.     de fysieke beveiliging van het toepassingssysteem;

b.     een dagelijkse back-up die wordt ondergebracht in een daartoe uitgeruste en beveiligde ruimte op een andere locatie dan de ruimte waarin de apparatuur voor de gemeentelijke voorziening van de BRP is opgesteld;

c.     de technische installatie van gewijzigde of nieuwe versies van het toepassingssysteem;

d.     de beschikbaarheid van het toepassingssysteem overeenkomstig hetgeen daarover intern en met derden is overeengekomen.

 

Artikel 17

De systeembeheerder is bevoegd:

a.     direct maatregelen te treffen wanneer de continuïteit van het toepassingssysteem of de daarin opgeslagen informatie acuut in het geding is; hij is verplicht achteraf ter zake te rapporteren aan de informatiebeheerder;

b.     aanwijzingen te geven over:

i.     beheer toepassingssystemen;

ii.     beheer van bestanden;

iii.     reconstructiemaatregelen.

 

Artikel 18

De systeembeheerder neemt deel aan het in artikel 4, onder e genoemde overleg.

 

Hoofdstuk 5 Het applicatiebeheer

 

Artikel 19

De applicatiebeheerder BRP voorziet in:

 

1.          1.     de communicatie bij storingen in hard- en software;

2.          2.     een logboek waarin bijzondere gebeurtenissen worden bijgehouden;

3.          3.     de toekenning van de autorisatieniveaus voor actualiseringen aan de gegevensverwerkers, de gegevensbeheerder, de applicatiebeheerder BRP en de informatiebeheerder op grond van een besluit van de informatiebeheerder;

4.          4.     de bijhouding van een dossier van de autorisaties, die overeenkomstig artikel 7 door de informatiebeheerder zijn toegekend;

5.          5.     het testen en evalueren van nieuwe versies van het toepassingssysteem, alsmede het testen en evalueren van nieuwe apparatuur;

6.          6.     de beoordeling van de gevolgen van de installatie van nieuwe en of gewijzigde versies van het toepassingssysteem;

7.          7.     de bijhouding van een verzameling van alle problemen en klachten, die bij het gebruik van het toepassingssysteem ontstaan;

8.          8.     een oplossing, eventueel door inschakeling van de systeembeheerder of een derde, voor de onder 7 genoemde problemen en klachten;

9.          9.     de voorlichting aan de alle in artikel 2 genoemde functionarissen met betrekking tot de gevolgen van een nieuwe of gewijzigde versie van het toepassingssysteem;

10.          10.     de coördinatie van de werkzaamheden in geval van uitwijk in overleg met de systeembeheerder;

 

11.          11.     de vormgeving en inhoud van documenten, die rechtstreeks aan de basisregistratie personen worden ontleend;

12.          12.     de afhandeling van verzoeken omtrent managementgegevens;

13.          13.     een zo spoedig mogelijke oplossing in geval van storingen binnen het toepassingssysteem, zonodig door inschakeling van een derde.

 

 

 

 

Artikel 20

De applicatiebeheerder BRP is verantwoordelijk voor:

a.     de ondersteuning bij het gebruik van het toepassingssysteem;

b.     het tijdig opschonen van de relevante bestanden in de database;

c.     het beheer van de tabellen van de basisregistratie personen;

d.     het beheer van de gebruikersdocumentatie.

 

Artikel 21

De applicatiebeheerder BRP is bevoegd:

a.     gegevensverwerkers en het personeel van externe afdelingen/diensten die direct toegang hebben tot de basisregistratie personen aanwijzingen te geven over het gebruik van het toepassingssysteem;

b.     over het gebruik van de basisregistratie personen gedragsregels op te stellen.

 

Artikel 22

De applicatiebeheerder BRP is verantwoordelijk voor de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de uitwijkprocessen zoals beschreven in de procedure uitwijk van het plan Informatiebeveiliging.

 

Artikel 23

De applicatiebeheerder BRP ziet erop toe dat voorgeschreven procedures uit het plan Informatiebeveiliging worden nageleefd.

 

Artikel 24

De applicatiebeheerder BRP neemt deel aan:

a.     het overleg genoemd in artikel 4, onder e;

b.     het externe gebruikersoverleg.

 

Hoofdstuk 6 Het privacybeheer

 

Artikel 25

1.     De privacybeheerder adviseert de informatiebeheerder en het college van burgemeester en wethouders over de privacyaspecten die voortvloeien uit de uitvoering van de Wet en Verordening BRP.

2.     De privacybeheerder is verantwoordelijk voor:

 

a.     de advisering over de inhoudelijke afhandeling van de verzoeken als bedoeld in artikel 7, onder b, c en d van deze regeling;

b.     het dagelijkse toezicht op de naleving van de privacyvoorschriften in relatie tot het gebruik van gegevens uit de BRP die voortvloeien uit de Wet BRP en de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Artikel 26

De privacybeheerder adviseert over:

 

a.     de afhandeling van de verzoeken om inzage in de basisregistratie personen overeenkomstig artikel 2.55 van de wet respectievelijk artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (inzage);

b.     de behandeling van alle verzoeken om verstrekkingsbeperking die op basis van artikel 2.59 van de wet ingediend worden en de eventuele privacytoets als bedoeld in artikel 3.21 lid 2 van de wet;

c.     de afhandeling van verzoeken ingevolge de artikelen 36, 37 en 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

d.     de kennisgeving ingevolge artikel 38 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

e.     de afhandeling van verzoeken om inzage in verstrekkingen uit de basisregistratie personen aan overheidsorganen en derden.

 

Artikel 27

De privacybeheerder is bevoegd:

a.     op grond van het in artikel 25, sub b genoemde toezicht, alle gebruikers van gegevens uit de basisregistratie personen aanwijzingen te geven;

b.     ongevraagd advies uit te brengen over alle procedures en producten die betrekking hebben op de basisregistratie personen, waarbij de persoonlijke levenssfeer in het geding is.

 

Artikel 28

De privacybeheerder is betrokken bij alle bezwaarschriftenprocedures die voortvloeien uit genomen beslissingen op grond van de Wet BRP en daarbij behorende regelingen, de Wet bescherming persoonsgegevens voor zover hierbij privacyaspecten aan de orde zijn.

 

Hoofdstuk 7 De gegevensverwerking

 

Artikel 29

De gegevensverwerkers voorzien in:

1.          a.     het verwerken van de gegevens in de basisregistratie personen overeenkomstig de voorschriften van de krachtens de wet voorgeschreven systeembeschrijving (Logisch Ontwerp GBA) en de handleiding uitvoeringsprocedures, voor zover daartoe door de applicatiebeheerder geautoriseerd;

2.          b.     het verzamelen van de daarvoor bestemde gegevens;

3.          c.     de archivering van de brondocumenten op grond waarvan de gegevens zijn verwerkt;

4.          d.     de behandeling van mutaties;

5.          e.     de behandeling van het netwerkverkeer;

6.          f.     de behandeling van de foutverslagen, voortvloeiend uit de inkomende netwerk- berichten;

7.          g.     de toetsing van de waarde die aan overgelegde brondocumenten kan worden toegekend aan de hand van artikel 2.8 van de wet en ziet erop toe dat geen gegevens worden verwerkt uit documenten waaraan bij of krachtens de Wet geen ontleningstatus is gegeven;

8.          h.     de dagelijkse controle van de in de basisregistratie personen aangebrachte actualiseringen;

9.          i.     de kennisgeving aan de ingeschrevene voor wat betreft de verwerking van:

     j.     - wijziging van het naamgebruik;

     k.     - vervolginschrijving voor zover het een adreswijziging betreft die leidt tot opname in de basisregistratie personen;

10.          l.     de toezending van de complete persoonslijst aan de ingeschrevene ingeval van een inschrijving in de basisregistratie personen;

11.          m.     de afhandeling van de verzoeken om inzage in de basisregistratie personen overeenkomstig artikel 2.55 van de wet respectievelijk artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (inzage);

12.          n.     de behandeling van alle verzoeken om verstrekkingsbeperking die op basis van artikel 2.59 van de wet ingediend worden en de eventuele privacytoets als bedoeld in artikel 3.21 lid 2 van de wet;

13.          o.     de afhandeling van verzoeken ingevolge de artikelen 36, 37 en 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

14.          p.     de kennisgeving ingevolge artikel 38 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

15.          q.     de afhandeling van verzoeken om inzage in verstrekkingen uit de basisregistratie personen aan overheidsorganen en derden.

 

Artikel 30

De gegevensverwerkers:

1.     beslissen op aangiften en verzoekschriften die op grond van de wet worden gedaan met inachtneming van het gestelde in artikel 26 en voor zover hier niet op andere wijze in is voorzien;

2.     beslissen over het verwerken van resultaten van onderzoeken die zijn ingesteld naar aanleiding van een melding van een overheidsorgaan;

3.     stellen overheidsorganen in kennis van de beslissing ingevolge sub b van dit artikel.

 

Hoofdstuk 8 De toezichthouder

 

Artikel 31

De toezichthouder als bedoeld in artikel 4.2 van de Wet BRP, is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet BRP.

 Artikel 32

De toezichthouder controleert of de burger voldoet aan zijn verplichtingen met betrekking tot de inschrijving in de BRP (artikel 2.38), de wijziging van diens adres (2.39), het rechtmatig gebruik van een briefadres (2.40 t/m 2.42), zijn vertrek uit Nederland (2.43), de verstrekking van alle inlichtingen die nodig zijn voor de bijhouding van de BRP.

Artikel 33

De toezichthouder ziet er op toe dat, indien de burger niet zelf aan zijn verplichtingen voldoet of kan voldoen, de verplichtingen worden vervuld door degene die daartoe bevoegd is op grond van de artikelen 2.49 en 2.50 van de Wet BRP.

Artikel 34

1.     De toezichthouder ontleent de in lid 2 van dit artikel genoemde bevoegdheden aan hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht.

2.     De toezichthouder is in verband met de uitvoering van de taken als genoemd in artikel 32, bevoegd:

a.     met uitzondering van het zonder toestemming van een bewoner betreden van een woning, elke plaats te betreden met meeneming van apparatuur (zoals laptop, fotocamera);

b.     zich zonodig toegang verschaffen met behulp van de sterke arm;

c.     zich te laten vergezellen door personen die door hem zijn aangewezen;

d.     inlichtingen te vorderen;

e.     inzage te vorderen van een identiteitsbewijs;

f.     zakelijke gegevens te vorderen, kopieën te maken of documenten mee te nemen om te kopiëren;

g.     onderzoek te doen;

h.     rapport op te maken ter zake een geconstateerde overtreding van de bepalingen van de Wet BRP, als genoemd in artikel 32.

 

Artikel 35

De toezichthouder voert zijn werkzaamheden uit in samenspraak met de gegevensverwerker en koppelt het resultaat van zijn werkzaamheden terug aan de gegevensverwerker.

 

Artikel 36

1.     De toezichthouder is bevoegd om namens burgemeester en wethouders een bestuurlijke boete op te leggen indien de gemeente van die bevoegdheid gebruik wil maken.

2.     De toezichthouder neemt bij gebruik van de bevoegdheid als bedoeld in lid 1 van dit artikel binnen de gemeente Oldebroek ter zake geldende beleidsregels in acht.

 

Artikel 37

De toezichthouder legt het resultaat van zijn werkzaamheden vast in een onderzoekrapportage en draagt zorg voor dossiervorming.

 

Hoofdstuk 9 Het beveiligingsbeheer

 

Artikel 38

1.     De beveiligingsbeheerder is verantwoordelijk voor de inrichting, organisatie en uitvoering van het informatiebeveiligingsbeleid op het gebied van de persoonsinformatievoorziening.

2.     De beveiligingsbeheerder is in het bijzonder verantwoordelijk voor de opstelling en uitvoering  van het plan Informatiebeveiliging voor de gemeentelijke voorzieningen waarmee de gemeente Oldebroek uitvoering geef aan de Wet BRP en voor het gegevensmagazijn de MakelaarSuite.

 

Artikel 39

1.     De beveiligingsbeheerder ondersteunt en adviseert de informatiebeheerder op het gebied van  informatiebeveiliging op zodanige wijze, dat de informatiebeheerder diens verantwoordelijkheid op grond van de artikelen 4 en 5 van dit reglement op deugdelijke wijze kan invullen.

2.     De beveiligingsbeheerder coördineert de uitvoering van de beveiligingsmaatregelen van het plan Informatiebeveiliging.

 

Artikel 40

De beveiligingsbeheerder is bevoegd:

a.     uit hoofde van diens verantwoordelijkheid als bedoeld in artikel 38, alle gebruikers van gegevens uit de basisregistratie personen aanwijzingen te geven;

b.     ongevraagd advies uit te brengen over alle procedures en producten die betrekking hebben op de basisregistratie personen, waarbij de beveiliging in het geding is.

 

Artikel 41

De beveiligingsbeheerder:

a.     onderkent en reageert op incidenten en adviseert over de maatregelen die nodig zijn om de gevolgen van een incident te beperken en om herhaling te voorkomen;

b.     stelt passende normen en controlemaatregelen op;

c.     implementeert beveiligingsmaatregelen;

d.     coördineert en handhaaft de uitvoering van de maatregelen als genoemd onder c.

 

Artikel 42

De beveiligingsbeheerder is het aanspreekpunt op het gebied van Informatiebeveiliging en bevordert het beveiligingsbewustzijn bij management en medewerkers.

 

Artikel 43

De beveiligingsbeheerder:

a.     neemt deel aan het in artikel 4, onder e genoemde overleg;

b.     participeert in de ontwikkeling en formulering van het gemeentebrede informatiebeveiligingsbeleid.

 

Artikel 44

De beveiligingsbeheerder rapporteert jaarlijks over de informatieveiligheid aan de informatiebeheerder en verzorgt de bijdragen aan de gemeentebrede managementrapportage over de informatieveiligheid met betrekking tot de persoonsinformatievoorziening.

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Het beveiligingscontrol

 

Artikel 45

De controller informatiebeveiliging is verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van de beveiligingsmaatregelen en –procedures zoals uitgewerkt in het plan Informatiebeveiliging en met inachtneming van de voor de gemeente vastgestelde baseline informatiebeveiliging gemeenten.

 

Artikel 46

De controller informatiebeveiliging is bevoegd om het management van Burgerzaken dwingende adviezen te geven ten aanzien van de naleving van de beveiligingsvoorschriften, die voortvloeien uit de Wet BRP en het plan Informatiebeveiliging.

 

Artikel 47

De controller informatiebeveiliging ziet er op toe dat:

a.     beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit de Wet BRP en het plan Informatiebeveiliging worden nageleefd;

b.     de in deze regeling opgenomen bepalingen inzake beveiliging worden nageleefd.

 

Artikel 48

De controller informatiebeveiliging adviseert rechtstreeks aan het college van burgemeester en wethouders over beveiligingsaspecten die uit het plan Informatiebeveiliging voortvloeien.

 

Artikel 49

De controller informatiebeveiliging voorziet in een jaarlijks verslag over de activiteiten inzake het Beveiligingsbeheer van de gemeentelijke voorziening BRP.

 

 

Hoofdstuk 11 Slotbepalingen

 

Artikel 50

De in deze regeling opgenomen bepalingen gelden voor de gemeentelijke voorzieningen als bedoeld in artikel 1.2 juncto 1.4 van de Wet BRP evenals voor de in de gemeentelijke voorziening genoemde aangehaakte gegevens en voor de basisgegevens uit de BRP in het gegevensmagazijn de MakelaarSuite.

 

Artikel 51

Deze regeling treedt in werking op de 1e dag na bekendmaking en werkt terug tot en met

6 januari 2014, onder gelijktijdige intrekking van de op 23 november 2010 vastgestelde GBA-Beheerregeling.

 

Artikel 52

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie personen (BRP) gemeente Oldebroek.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van

2 september 2014.

 

 

Burgemeester en wethouders van Oldebroek.

 

De burgemeester, de heer mr. A. Hoogendoorn              De secretaris, de heer drs. B. Brand MCM

                                                                                 

 

 

Bijlagen

 

Bijlage 1 begrippen

 

In deze regeling zijn een aantal begrippen gebruikt waarvoor hieronder de definities zijn verwoord:

 

 

1 de Wet BRP: de Wet basisregistratie personen (Stb. 2013, 315); 2 gemeentelijke voorziening: de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de ingeschrevenen van de gemeente Oldebroek waarvoor het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 1.9 van de Wet verantwoordelijk is; 3 gegevensmagazijn: magazijn met persoonsgegevens over personen die zijn ingeschreven in de gemeentelijke voorziening aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente Oldebroek;

4 ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet BRP, in de basisregistratie is opgenomen; 5 centrale voorzieningen: de (toekomstige) centrale voorzieningen waarmee de minister van BZK uitvoering geeft aan artikel 1.4 van de Wet BRP;

6 autorisatiebesluit: een besluit als bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de Wet BRP betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de centrale voorzieningen; 7 informatiebeheerder: de functionaris die namens het college van burgemeester en wethouders is belast met de dagelijkse zorg voor de gemeentelijke voorziening, het gegevensmagazijn en het beheer van het autorisatiebesluit; 8 informatiebeheer: het geheel van activiteiten gericht op beleidsvoorbereiding ter zake de basisregistratie personen, de ontwikkeling van kwaliteitsprocedures, beveiligingsprocedures, verstrekking- en privacyprocedures, evenals de coördinatie bij de uitvoering van deze procedures; 9 plan Informatiebeveiliging: Informatiebeveiligingsplan voor de gemeentelijke voorziening; 10 beveiligingsbeheer: het geheel van activiteiten gericht op de inrichting, organisatie en uitvoering van de beveiliging van de persoonsinformatievoorziening; 11 beveiligingscontrol: het geheel van activiteiten gericht op het toezicht op de naleving van de maatregelen en procedures die voortkomen uit het plan Informatiebeveiliging; 12 gegevensbeheer: het geheel van activiteiten gericht op de inhoudelijke kwaliteitszorg betreffende het gegevens verzamelen, de gegevensverwerking en de informatievoorziening; 13 systeembeheer: het geheel van activiteiten gericht op het onderhouden van de technische aspecten van het toepassingssysteem, waarmee de gemeente uitvoering geeft aan de Wet BRP; 14 applicatiebeheer: het geheel van activiteiten gericht op het ondersteunen van het toepassingssysteem voor de gemeentelijke voorziening en de waarborging van continuïteit aan de gebruikerszijde van de informatievoorziening; 15 privacybeheer: het geheel van activiteiten gericht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de informatievoorziening daaruit; 16 gegevensverwerking: het ontlenen van gegevens aan documenten en deze op een voorgeschreven wijze middels het daartoe bestemde toepassingssysteem opnemen in een gegevensbestand; 17 toezicht: het geheel van activiteiten gericht op de bewerkstelliging dat de burger zijn verplichtingen op grond van de Wet BRP nakomt.

 

 

Bijlage 2: Aanwijzing van beheerfunctionarissen door burgemeester en wethouders

 

Op grond van artikel 1, van de Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen zijn de navolgende beheerfunctionarissen aangewezen:

 

 

Informatiebeheer

Als informatiebeheerder is aangewezen: De manager van de afdeling Dienstverlening en Bedrijfsvoering.

Als plaatsvervanger is aangewezen: een ander lid van het managementteam.

 

Beveiligingsbeheer

Als beveiligingsbeheerder is aangewezen: De medewerker backoffice burgerzaken KCC.

Als plaatsvervanger is aangewezen: haar/zijn vervanger binnen de backoffice burgerzaken KCC.

 

Privacybeheer

Als privacybeheerder is aangewezen: De medewerker backoffice burgerzaken KCC.

Als plaatsvervanger is aangewezen: haar/zijn vervanger binnen de backoffice burgerzaken KCC.

 

Systeembeheer

Als systeembeheerder is aangewezen: De medewerker van de I-dienst van H2O.

Als plaatsvervanger is aangewezen: medewerkers vervangen elkaar onderling.

 

Toezicht

Als toezichthouders zijn aangewezen: de medewerkers backoffice burgerzaken KCC.

Als plaatsvervanger is aangewezen: medewerkers vervangen elkaar onderling.

 

Control

Als controller informatiebeveiliging is aangewezen: medewerker van de afdeling Bedrijfsvoering, team financiën.

Als plaatsvervanger is aangewezen: zijn/haar vervanger van de afdeling Bedrijfsvoering.

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Oldebroek.

 

 

 

De burgemeester, de heer mr. A. Hoogendoorn      De secretaris, de heer drs. B. Brand MCM

 

 

 

 

Bijlage 3: Aanwijzing van beheerfunctionarissen door de

informatiebeheerder

 

Op grond van artikel 2 van de Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen zijn de navolgende beheerfunctionarissen aangewezen:

 

Gegevensbeheer     

Als gegevensbeheerder BRP is aangewezen: Gerda van de Grift, medewerker backoffice burgerzaken KCC.

Haar plaatsvervanger is: Egbert van Spil, medewerker backoffice burgerzaken KCC.

 

Applicatiebeheer

Als applicatiebeheerder BRP is aangewezen: Gerda van de Grift, medewerker backoffice burgerzaken KCC.

Haar plaatsvervanger is: Egbert van Spil, medewerker backoffice burgerzaken KCC.

 

De gegevensbeheerders zijn tevens belast met het berichtenverkeer.

 

Gegevensverwerking

Als gegevensverwerkers worden alle medewerkers burgerzaken KCC aangewezen.

 

Afnemen verklaringen artikel 2.8, lid 2 van de wet

De bevoegdheid tot het namens het college van burgemeester en wethouders afnemen van de in artikel 2.8, lid 2, onder sub e, van de wet bedoelde verklaring wordt toegekend aan:

1.     Egbert van Spil, medewerker backoffice burgerzaken KCC.

2.     Gerda van de Grift, medewerker backoffice burgerzaken KCC.

 

 

 

 

 

Oldebroek,

 

De Informatiebeheerder,