Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening reclamebelasting

De kaarten met de heffingsgebieden zijn opgenomen bij de bijlagen.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2019
Citeertitel van de regeling Verordening reclamebelasting 2019
Onderwerp financiën en economie
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 01-01-2019
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 08-11-2018
Bron bekendmaking Gemeenteblad: 04-12-2018
Kenmerk voorstel 1009376

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 227

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2019 nieuwe regeling 08-11-2018
Gemeenteblad: 04-12-2018
1009376
01-01-2018 01-01-2019 nieuwe regeling 09-11-2017
Gemeenteblad: 19-12-2017
290943/291560
01-01-2017 01-01-2018 nieuwe regeling 10-11-2016
Gemeenteblad: 29-11-2016
257423/257726
01-01-2017 01-01-2017 01-01-2018 wijziging regeling 10-11-2016
Gemeenteblad: 29-11-2016 en 18-7-2017
257423/257726
01-01-2016 01-01-2016 01-01-2017 wijziging regeling 17-12-2015
Gemeenteblad: 28-12-2015 en 18-07-2017
224816/226532
01-01-2016 01-01-2017 nieuwe regeling 17-12-2015
Gemeenteblad: 28-12-2015
224816/226532

Kenmerk: 1009376

 

 

De raad van de gemeente Oldebroek;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 september 2018;

 

gelet op artikel 227 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2019.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1.     a.      openbare aankondiging: elke tot het publiek gerichte mededeling die erop is gericht de belangstelling van het publiek te trekken voor wat wordt aangekondigd;

     b.     onroerende zaak: een onroerende zaak als bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken, die niet in hoofdzaak tot woning dient;

     c.     jaar: een kalenderjaar;

     d.     sportvereniging: een vereniging voor personen die eenzelfde sport beoefenen of die nauw betrokken zijn bij diezelfde sport;

e.     cultuurhistorische vereniging: een vereniging voor personen die eenzelfde belang delen bij een cultuurhistorisch doel van onderzoek en het belangeloos delen van de onderzoeksresultaten.

2.     Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning als de waarde, die volgens hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die onroerende zaak, in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die onroerende zaak die dienen tot woning of volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

 

Artikel 2 Gebiedsomschrijving

Deze verordening is van toepassing binnen de gebieden van de gemeente Oldebroek, zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende kaarten.

 

Artikel 3 Belastbaar feit

Onder de naam reclamebelasting wordt een directe belasting geheven voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

 

Artikel 4 Belastingplicht

1.     De reclamebelasting wordt geheven van de gebruiker van een onroerende zaak waar het belastbaar feit zich voordoet.

2.     In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt, ingeval er geen gebruiker valt aan te wijzen, de reclamebelasting geheven van de eigenaar van de onroerende zaak waar het belastbaar feit zich voordoet.

 

Artikel 5 Vrijstellingen

De reclamebelasting wordt niet geheven voor een openbare aankondiging:

a.     die uitsluitend dient ten behoeve van de regulering van het verkeer;

b.     waarvan de aanwezigheid ingevolge wettelijk voorschrift moet worden gedoogd;

c.     die als algemene bewegwijzering waarmee een algemeen belang wordt gediend kan worden aangemerkt;

d.     door een publiekrechtelijke rechtspersoon, gedaan in de uitoefening van zijn publiekrechtelijke taak;

e.      die door een politieke partij is aangebracht en die een ideëel belang dient;

f.     die is aangebracht door of namens een ondernemers- of wijkvereniging, waarbij de openbare aankondiging uitsluitend een aanduiding van die ondernemers- of wijkvereniging bevat;

g.     op bouwterreinen, voor zover de opschriften rechtstreeks betrekking hebben op de op dat terrein in uitvoering zijnde bouwwerkzaamheden;

h.     die door een (semi) overheid of cultureel-maatschappelijke instelling is aangebracht of geplaatst en die betrekking heeft op een door hen georganiseerde tijdelijke activiteit met een cultureel, maatschappelijk, charitatief of ideëel belang;

i.     die door een sportvereniging en/of cultuurhistorische vereniging, welke door de gemeente erkend wordt, is aangebracht op of geplaatst bij het object van vestiging van de sportvereniging en/of cultuurhistorische vereniging én dient tot aanduiding van de (vestigings-)locatie van de sportvereniging en/of cultuurhistorische vereniging voor haar leden en/of bezoekers;

j.     aangebracht op of geplaatst bij een school, ziekenhuis, museum, kerk of moskee, en die betrekking heeft op de functie van het gebouw;

k.     bestemd voor de verkoop of verhuur van onroerende zaken, als deze aanwezig is in de onmiddellijke nabijheid van de te verkopen of te verhuren zaak.

 

Artikel 6 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1.     De belasting wordt geheven per onroerende zaak.

2.     De belasting bedraagt € 350,- per onroerende zaak binnen de gebieden van de gemeente Oldebroek, zoals aangegeven op de in artikel 2 bedoelde kaarten.

 

Artikel 7 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 8 Wijze van heffing

De reclamebelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

1.     De belastingschuld is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, als dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2.     Als de belastingplicht in de loop van het kalenderjaar aanvangt, bedraagt de belasting zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden resteren.

3.     Als de belastingplicht in de loop van het kalenderjaar eindigt bestaat er aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden resteren.

 

Artikel 10 Termijn van betaling

1.     In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moet een aanslag worden betaald in maximaal twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand van de dagtekening van het aanslagbiljet en de tweede twee maanden later.

2.        In afwijking van het eerste lid van dit artikel en in afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt dan op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen steeds een maand later. Deze machtiging voor automatische betalingsincasso in tien gelijke termijnen is alleen mogelijk als het totaalbedrag van de op het aanslagbiljet vermelde aanslag(en) meer is dan € 100,00.

3.     Als het totaalbedrag van de op het aanslagbiljet vermelde aanslag(en) minder is dan € 10,00 moet dat bedrag, in afwijking van het eerste lid van dit artikel en in afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, in één termijn betaald worden. Deze termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

4.        Als de maandelijkse termijnen zoals genoemd in het tweede lid tweemaal achtereen niet kunnen worden geïncasseerd vervalt voor het betreffende aanslagbiljet de mogelijkheid tot automatische incasso en gelden de betalingstermijnen zoals die in het eerste lid staan.

5.     De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden vermelde termijnen.

 

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de reclamebelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 12 Aanmeldverplichting

De belastingplichtige bedoeld in artikel 4 is verplicht, voordat hij voor de eerste keer na het in werking treden van deze verordening een openbare aankondiging in de zin van deze verordening aanbrengt of laat aanbrengen, dat schriftelijk te melden aan de door burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231 tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet.

 

Artikel 13 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de reclamebelasting.

 

Artikel 14 Overgangsrecht

De “Verordening reclamebelasting 2018” van 9 november 2017 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2019. Die verordening blijft echter wel van toepassing op de belastbare feiten die voor die datum hebben plaatsgevonden.

 

Artikel 15 Inwerkingtreding

1.     Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

2.     De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening reclamebelasting 2019”.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 8 november 2018.

 

 

     , voorzitter J.F. Snijder-Hazelhoff

 

 

 

 

     , griffier J. Tabak.

Reclamebelasting heffingsgebied Wezep 2019

Reclamebelasting heffingsgebied Wezep 2019 (PDF)
Omschrijving:

Reclamebelasting heffingsgebied Oldebroek 2019

Reclamebelasting heffingsgebied Oldebroek 2019 (PDF)
Omschrijving: