Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Intrekking Verordening hondenbelasting

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Verordening tot intrekking van de Verordening hondenbelasting 2015
Citeertitel van de regeling Verordening tot intrekking van de Verordening hondenbelasting 2015
Onderwerp financiën en economie
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 01-01-2016
Terugwerkende kracht (t/m) 01-01-2016
Datum ondertekening 28-01-2016
Bron bekendmaking Gemeenteblad 3-2-2016
Kenmerk voorstel 229075/229305

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 216

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2016 01-01-2016 nieuwe regeling 28-01-2016
Gemeenteblad 3-2-2016
229075/229305

     Kenmerk: 229075 / 229305

 

 

De raad van de gemeente Oldebroek;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2015;

 

gelet op artikel 216 van de Gemeentewet,

 

mede gelet op het amendement van de gemeenteraad in haar vergadering van 12 november 2015 bij agendapunt 8, Programmabegroting 2016-’19;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening tot intrekking van de Verordening hondenbelasting 2015.

 

Artikel I

De Verordening hondenbelasting 2015, vastgesteld bij raadsbesluit van 13 november 2014, wordt ingetrokken.

 

Artikel II

De Verordening hondenbelasting 2015 blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich vóór de in artikel III, tweede lid, genoemde datum van beëindiging van de heffing hebben voorgedaan.

 

Artikel III

  1. 1.Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  2. 2.De datum van beëindiging van de heffing is met terugwerkende kracht 1 januari 2016.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 28 januari 2016.

 

 

     , voorzitter mr. A. Hoogendoorn

 

 

 

 

     , griffier J. Tabak.