Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening Stimuleringsleningen gemeente Oldebroek

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Verordening Stimuleringsleningen gemeente Oldebroek
Citeertitel van de regeling Verordening Stimuleringsleningen gemeente Oldebroek
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 12-03-2016
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 28-01-2016
Bron bekendmaking Gemeenteblad: 11-03-2016
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
12-03-2016 nieuwe regeling 28-01-2016
Gemeenteblad: 11-03-2016
Onbekend.

De raad van de gemeente Oldebroek;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 december 2015;

 

gelet op de door de raad op 12 november 2015 aangenomen motie van ChristenUnie, ABO, SGP. CDA, VVD en de PvdA

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende:

 

Verordening Stimuleringsleningen gemeente Oldebroek

 

Artikel 1 Begrippen

 

Deze Verordening verstaat onder:

 

 1. a)Aanvrager: een rechtspersoon in de vorm van een vereniging of stichting zonder winstoogmerk met uitzondering van een Vereniging van Eigenaren

 2. b)Eigenaar: rechthebbende op een bouwkundig eigendom in de gemeente Oldebroek;

 3. c)Gebruiker: degene die het gebruiksrecht heeft;

 4. d)College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek;

 5. e)Raad: de gemeenteraad van de gemeente Oldebroek;

 6. f)Toekenningsbesluit: een positief besluit op een aanvraag in de zin van deze verordening;

 7. g)Accommodatie: een gebouw in de gemeente Oldebroek, in gebruik door een vereniging of stichting zonder winstoogmerk, dat in eigendom is bij de aanvrager als bedoeld onder artikel 1a, niet zijnde een gebouw in eigendom en/of beheer van een Vereniging van Eigenaren;

 8. h)Sportcomplex: geheel van terreinen, gebouwen en voorzieningen voor verschillende takken van sport;

 9. i)Stimuleringslening: een gemeentelijke lening met een lage rente die door de SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in of aan het gebouw waarvan de aanvrager eigenaar of gebruiker is;

 10. j)Duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen bedoeld in artikel 6 lid 1:

 11. k)EPA-maatwerkadvies: een advies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in de artikel 6 lid 1 genoemde maatregelen en voorzieningen kan worden opgesteld door een gecertificeerd bedrijf;

 12. l)Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 6 lid 1, eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten;

 13. m)SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

 

 1. 1.Accommodaties van minimaal één jaar oud in de gemeente Oldebroek, in eigendom van een vereniging of stichting zonder winstoogmerk en welke gebruikt en bestemd zijn voor het gebruik voor maatschappelijke doeleinden, zoals onderwijs, verenigingen, non-profitorganisaties die niet behoren tot de (semi-)overheid (zoals gebouwen van woningcorporaties, zorginstellingen en defensie);  

 2. 2.sportcomplexen in gebruik bij een non-profitorganisatie.

 

Artikel 3 Verstrekken Stimuleringsleningen

 

De raad van de gemeente Oldebroek stelt maximaal € 1.000.000,-. beschikbaar is voor het

verstrekken van Duurzaamheidsleningen.

 

 

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

 

Op deze verordening is van toepassing de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Oldebroek en SVn.

 

 

 

 

Artikel 5 Bevoegdheid college

 

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Stimuleringslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

 

Artikel 6  Duurzaamheidsmaatregelen

 

 1. 1.Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

a)     Dakisolatie

b)     Gevelisolatie

c)     Spouwmuurisolatie

d)     Vloerisolatie

e)     Isolatieglas

f)     Isolatiekozijn

g)     Warmtepomp bron bodem

h)     Warmtepomp bron lucht

i)     Warmtepomp bron gevel

j)     Warmtepompboiler / Combinatiewarmtepomp (tap)

k)     Pellet ketel / pellet kachel / HR houtkachel

l)     Micro-WKK / HRe-ketel

m)     WTW voor ventilatie

n)     Zonnepanelen (PV-cellen) / Zonnecollectoren

o)     LTV (laag temperatuur verwarming)

p)     Douchewater WTW

q)     Vraag- / Druk- / CO2 gestuurde ventilatieroosters

r)     Groene dak

s)     Zonneboiler

t)     Led verlichting

 1. 2.Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

 

Artikel 7  Aanvraag Stimuleringslening

 

Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

 

 1. a)een beschrijving van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 6, lid 1;

 2. b)een kopie van de samenvatting van het EPA-maatwerkadvies, indien aanwezig, en in ieder geval als de werkelijke kisten –zoals bedoeld in artikel 1 sub i van deze verordening- meer bedragen dan € 7.500,- met als uitzondering een aanvraag ten behoeve van zonnepanelen;

 3. c)de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);

 4. d)een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.  

 5. e)(kopie) identiteitsbewijs van de eigenaar of (kopie) uittreksel van de Kamer van Koophandel van de beslissingsbevoegde vertegenwoordiger van de aanvraag

 

Artikel 8  Afhandelen aanvraag

 

 1. a)Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 2. b)Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 3. c)Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 4. d)Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst volledige aanvragen af.

 5. e)Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager.

 6. f)Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 

Artikel 9  Afwijzen aanvraag Stimuleringslening

 

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 

 1. a)het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 2. b)de voorgestelde maatregel(en) waarvoor de lening wordt aangevraagd niet voorkomt op de lijst van maatregelen uit artikel 6 lid 1 van deze verordening, en het college niet kiest voor uitbereiding van de lijst;

 3. c)de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 4. d)de werkelijke kosten minder bedragen dan €.5.000,- (inclusief BTW);

 5. e)de aanvraag niet is ingediend door een aanvrager;

 6. f)de aanvraag wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 7. g)de aanvrager via concrete offerte(s), een energieprestatieadvies of andere afdoende documentatie, voor de maatregelen die deze wil nemen via de aanvraag, niet kan aantonen tot welke energie- en CO2 reductie deze leiden;

 8. h)het gebouw binnen een periode van tien jaar moet worden afgebroken of dat aannemelijk is dat deze binnen een periode van tien jaar zal worden afgebroken;

 9. i)de afgelopen drie jaar al eerder een aanvraag voor een Stimuleringslening is ingediend voor het betreffende gebouw en deze geheel of gedeeltelijk is toegewezen

 10. j)naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

 

Artikel 10 Toewijzingsbesluit Stimuleringslening

 

 1. 1.het college neemt een toewijzingsbesluit op de aanvraag, indien uit de – bij de aanvraag ingediende- informatie blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening;

 2. 2.het toewijzingsbesluit wordt genomen onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn;

 3. 3.dit toewijzingsbesluit wordt door het college verzonden aan de aanvrager en aan de SVn;

 4. 4.na ontvangst van het toewijzingsbesluit dient aanvrager binnen 8 weken een krediettoets-verzoek bij de de SVn te hebben ingediend;

 5. 5.voor het aanvragen van de krediettoets dient de aanvrager gebruik te maken van een door SVn beschikbaar te stellen (SVn) aanvraagformulier.

 

Artikel 11 Krediettoets, verstrekken en beheer Stimuleringslening

 

 1. 1.De toewijzing van een Stimuleringslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van de SVn

 2. 2.SVn is verstrekker van de Stimuleringslening en beheert deze;

 

Artikel 12 Voorwaarden SVn

 

Op Stimuleringsleningen zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Procedures Stimuleringslening’, ‘Uitvoeringsregels (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een Stimuleringslening’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Oldebroek en SVn danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

 

Artikel 13  Kenmerken Stimuleringslening

 

 1. 1.De hoofdsom van de door het college toegewezen Stimuleringslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 2. 2.In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Stimuleringslening niet minder dan € 5.000,- en niet meer dan € 100.000,- (inclusief BTW).

 3. 3.De looptijd bedraagt 10 jaar (bij een lening tot € 50.000,-) of 20 jaar (bij een lening vanaf € 50.000,-).

 4. 4.Het rentepercentage bedraagt:

 1. a)1,0% met een lening met een looptijd tot en met 10 jaar

 2. b)1,5% met een lening met een looptijd tot en met twintig jaar.

 1. 5.De rente staat gedurende de gehele looptijd van de Stimuleringslening vast;

 2. 6.Bij het verstrekken van een Stimuleringslening zal door het college een hypotheekrecht worden verlangd ten laste van de accommodatie Daarbij kan genoegen worden genomen met een hypotheekrecht in 2e of lagere rang. De kosten van de hypotheekstelling komen ten laste van de aanvrager.

 3. 7.In afwijking van het gestelde in het 6 lid is een notariële akte niet vereist bij leenbedragen onder de € 25.000,00; of wanneer de vereniging of stichting geen eigenaar is van het gebouw, in dergelijke gevallen wordt volstaan met een onderhandse akte;

 

Artikel 14 Bouwkrediet

 

Een Stimuleringslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten. Voor Stimuleringsleningen mogen geen facturen van aanschaf van zelf aangeschafte materialen ingediend worden.

 

Artikel 15  Nadere regels

 

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

 

Artikel 16  Hardheidsclausule

 

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 

Artikel 17 Naamgeving en inwerkingtreding

 

Deze regeling kan worden aangehaald als “Verordening Stimuleringsleningen gemeente Oldebroek” en treedt in werking met ingang van de dag nadat deze bekend is gemaakt.

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oldebroek,

In zijn vergadering van 28 januari 2016,

 

De voorzitter,                    de griffier,

 

 

 

 

Mr. A. Hoogendoorn               J. Tabak