Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016
Citeertitel van de regeling Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Aanvulling op het beleidsplan SHV 2016-2019
Betreft (aard van de wijziging) Wijziging
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 09-07-2016
Terugwerkende kracht (t/m) 01-01-2016
Datum ondertekening 31-05-2016
Bron bekendmaking Gemeenteblad, 1 juni 2016
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
09-07-2016 01-01-2016 Wijziging 31-05-2016
Gemeenteblad, 1 juni 2016
Onbekend.

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016

Kenmerk 247597/239100

Inleiding

 

Deze beleidsregel is een aanvulling op het beleidsplan Schulddienstverlening gemeente Oldebroek 2016-2019.

De beleidsregel komt in de plaats van de beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Zwolle 2012.

 

Binnen de nieuwe beleidsregel wordt de visie van de gemeente Oldebroek om meer in te zetten op preventief beleid om inwoners te ondersteunen bij het voorkomen van schulden en instroom in schulddienstverlening duidelijk zichtbaar. Uitgangspunt is dat inwoners uitgaan van hun eigen kracht en verantwoordelijkheid maar daar waar nodig de gemeente (tijdelijk) ondersteuning biedt. Het stellen van een juiste diagnose en het bieden van maatwerk staat binnen het beleid centraal.

 

Tot 1 januari 2017 is overgangsrecht van toepassing voor een selecte groep klanten die nog onder het regime van de gemeente Zwolle valt. Het FenS (Financiën en Schulden) traject wordt uitgevoerd in samenspraak met de gemeente Harderwijk.

 

Artikel 1        Doelgroep schulddienstverlening

 1. 1.Schulddienstverlening is bedoeld voor alle inwoners (van 18 jaar en ouder ) in de gemeente Oldebroek met schulden.

 2. 2.De inwoner dient bereid te zijn om mee te werken aan een traject.

 

Artikel 2        Uitgesloten categorieën

Schulddienstverlening vindt niet plaats indien er sprake is van:

 1. 1.Verwijtbaarheid. Dit betreft een persoon die al eerder gebruik gemaakt heeft van schulddienstverlening waarbij het traject door verwijtbaarheid van deze persoon niet tot een goed resultaat heeft geleid.

 2. 2.Fraude. Dit betreft een persoon die fraude heeft gepleegd die financiële benadeling van een bestuursorgaan tot gevolg heeft en waarvoor die persoon onherroepelijk strafrechtelijk is veroordeeld of een onherroepelijke bestuurlijke sanctie heeft gekregen.

 3. 3.Dak- en thuislozen. Deze groep valt onder het regime van de centrumgemeente (Zwolle).

 4. 4.Zelfstandigen en ZZP’ers. Deze groep kan een  beroep doen op het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz) of worden doorverwezen naar het IMK.

 5. 5.Detentie. Een persoon is niet rechtens zijn vrijheid ontnomen of zal niet binnenkort zijn vrijheid worden ontnomen.

Artikel 3        Regelbaarheid van schuldenaar en schuldenpakket

De gemeente Oldebroek zet zich in om inwoners met schulden te ondersteunen naar een schuldenvrije toekomst maar dan moet er wel de bereidheid zijn om mee te werken aan een traject (zie voor instrumentarium tevens artikel 8). Het is wel van belang om te weten wat wordt verstaan onder regelbaarheid van een schuldenpakket en regelbaarheid van een schuldenaar. Regelbaarheid van een schuldenpakket betreft de mate waarin schulden in aanmerking komen voor een schuldregeling met kwijtschelding. Regelbaarheid van een schuldenaar betreft de mate waarin iemand zich kan en wil houden aan de voorwaarden waar aan moet worden voldaan om een schuldregeling met  kwijtschelding te doorlopen.

 

Er zijn een viertal mogelijkheden (kwadrant ontwikkeld door de gemeente Tilburg):

 

 

 

Regelbare schuldenaar

Onregelbare schuldenaar

Regelbaar schuldenpakket

Schuldsituatie is op te lossen met een schuldhulpverlening

Mogelijkheden hangen af van individueel dossier: soms te stabiliseren, soms geen oplossing

 

Onregelbaar schuldenpakket

Schuldsituatie is alleen te stabiliseren

Gemeente kan niets of nauwelijks is doen

 

 

 1. 1.Schuldsituatie is op te lossen met schulddienstverlening (regelbare schuldenaar en regelbaar schuldenpakket). Bij deze groep is de verwachting dat binnen 4 maanden een schuldregeling mogelijk is.

 2. 2.Mogelijkheden hangen af van individueel dossier: soms stabiliseren, soms geen oplossing (onregelbare schuldenaar en regelbaar schuldenpakket). Bij deze groep is meestal sprake van problematiek op meerdere terreinen (verslaving, psychische problematiek of ernstige geestelijke beperking). Bij deze groep zal meestal het instrument flankerende hulp ingezet worden.

 3. 3.Schuldsituatie is alleen te stabiliseren (regelbare schuldenaar en onregelbaar schuldenpakket). Bij deze groep is geen schuldregeling mogelijk, maar is het van belang de financiële situatie in ieder geval stabiel te krijgen.

 4. 4.Gemeente kan niets of nauwelijks iets doen (onregelbare schuldenaar en onregelbaar schuldenpakket). Bij deze groep is sprake van problematiek op meerdere terreinen en is een schuldregeling pas na hele lange tijd of zelfs nooit mogelijk.

 

Artikel 4        FenS traject

 1. 1.FenS traject: traject van 4 dagdelen (in een periode van 4 aaneengesloten weken) en vertrekpunt (voortraject) binnen de aanpak schulddienstverlening binnen de gemeente Oldebroek. Het doel van het FenS traject is om samen met de klant de schulden in beeld te brengen en te kijken of inzet van vrijwilligers van Humanitas of Schuldhulpmaatje instroom in het curatieve traject kan voorkomen. Tevens draagt het bij aan inzicht in de schulden van de schuldenaar.

 2. 2.Selectie: iedere inwoner die in aanmerking komt voor schulddienstverlening komt  in aanmerking voor een FenS traject.

 3. 3.Reiskosten: vergoeding voor reiskosten vanuit de bijzondere bijstand is mogelijk indien de noodzaak voor deelname aan het FenS traject is aangetoond.

 4. 4.Aanmelding: aanmelding vindt (digitaal, telefonisch of persoonlijk) plaats via Stimenz onderdeel van het Sociaal Team.

 5. 5.Uitvoering: het traject wordt uitgevoerd door Stimenz in samenwerking met Westerbeek.

 6. 6.Inhoud: het traject bestaat uit de onderdelen Leefgeld en budgetoverzicht (dagdeel 2), Schulden en kwaliteiten (dagdeel 3) en Verwachtingen en uitleg schulddienstverleningstraject ( dagdeel 4). Voorafgaand aan het traject vindt een introductiebijeenkomst plaats (dagdeel 1).

 7. 7.Evaluatie: na afloop van het FenS traject vindt een evaluatie plaats waarbij gekeken wordt of en wat het vervolgtraject wordt. Evaluatie vindt plaats door Stimenz.

 8. 8.Vervolgtraject: indien er een vervolgtraject komt, kan de aanmelding binnen 4 à 5 weken na start van het FenS traject plaats vinden. Voor schulddienstverlening gelden de bepalingen in de artikelen 5  tot en met 10 van deze beleidsregel.

 

Artikel 5        Aanvraag schulddienstverlening

 1. 1.Een aanvraag schulddienstverlening kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend door de aanvrager bij Westerbeek. Aanmelding loopt via Stimenz. De aanvrager moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. a.hij is meerderjarig;

  2. b.hij dient te beschikken over een vaste woon- en verblijfplaats en ingeschreven te staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van de gemeente Oldebroek;

  3. c.hij dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Als geldig legitimatiebewijs gelden de documenten genoemd in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht;

  4. d.hij dient te beschikken over een inkomen uit loondienst en/of uitkering van minimaal de toepasselijke bijstandsnorm.

 2. 2.Indien een aanvrager binnen een jaar gerekend vanaf de datum van het besluit tot afwijzing van de aanvraag een nieuwe aanvraag indient, wordt deze aanvraag niet in behandeling genomen.

 3. 3.Indien een aanvrager binnen twee jaar na voortijdige beëindiging van een schuldregeling, gerekend vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst voor schuldregeling, een nieuwe aanvraag indient, wordt deze aanvraag niet in behandeling genomen.  

 

Artikel 6        Voorwaarden en verplichtingen

 1. 1.Om de schulddienstverlening te doen slagen is de medewerking én de inzet van de aanvrager noodzakelijk. Bij geen of onvoldoende medewerking wordt de aanvraag schulddienstverlening afgewezen of wordt de schulddienstverlening voortijdig beëindigd. Er is sprake van geen of onvoldoende medewerking als de aanvrager:

  1. a.niet verschijnt op een oproep, nadat één hersteltermijn is gegeven;

  2. b.geen, foutieve of onvolledige informatie verstrekt;

  3. c.nieuwe schulden is aangegaan na de aanvraag schulddienstverlening;

  4. d.zich na de aanvraag schulddienstverlening niet houdt aan de opgelegde voorwaarden;

  5. e.niet meewerkt aan de totstandkoming van een overeenkomst in het kader van de schulddienstverlening bijvoorbeeld budgetbeheer of het plan van aanpak, of juiste uitvoering van een dergelijke overeenkomst;

  6. f.niet meewerkt aan de verplichting tot begeleiding door een erkende hulpverleningsinstelling;

  7. g.zich misdraagt ten opzichte van de medewerkers, belast met de werkzaamheden voor de schulddienstverlening.

 1. 2.De aanvrager is verplicht gedurende de periode van schuldbemiddeling, naar het oordeel van het college, aantoonbare inspanningen te verrichten om zijn inkomsten te vergroten.

 2. 3.De aanvrager is verplicht om direct en uit eigen beweging dan wel op verzoek van de gemeente alle gegevens door te geven waarvan het hem duidelijk moet zijn dat deze van invloed kunnen zijn op de schulddienstverlening.

 3. 4.In het kader van de schulddienstverlening is de aanvrager verplicht om de onderstaande verzekeringen af te sluiten, de polis(sen) te overleggen en de verschuldigde premies te betalen van:

  1. a.zorgverzekering;

  2. b.wettelijke aansprakelijkheid (WA);

  3. c.inboedelverzekering;

  4. d.opstalverzekering bij bewoning van een woning in eigendom.

 

Artikel 7        Middelen

 1. 1.Voor de schulddienstverlening worden de middelen van de aanvrager in aanmerking genomen. Tot de middelen worden alle vermogens- en inkomensbestanddelen gerekend waarover de aanvrager en diens gezinsleden tot 18 jaar, kunnen beschikken dan wel redelijkerwijs kunnen beschikken.

 2. 2.

  1. a.Onder vermogen wordt verstaan de waarde van de bezittingen waarover de aanvrager en zijn gezinsleden tot 18 jaar kunnen beschikken of redelijkerwijs kunnen beschikken. De waarde van de bezittingen wordt vastgesteld op de waarde in het economische verkeer.

b.     Niet als vermogen wordt in aanmerking genomen de bezittingen in natura van de aanvrager en zijn gezinsleden tot 18 jaar, die naar hun aard en waarde algemeen gebruikelijk zijn of, gelet op de omstandigheden van persoon en gezin, noodzakelijk zijn.

 1. 3.Onder inkomen wordt verstaan alle inkomende gelden waarover de aanvrager en zijn gezinsleden, kunnen beschikken of redelijkerwijs kunnen beschikken, zoals bijvoorbeeld:

  1. a.inkomsten uit of in verband met arbeid;

  2. b.inkomsten uit vroegere arbeid;

  3. c.sociale zekerheidsuitkeringen;

  4. d.alimentatie;

  5. e.inkomsten uit vermogen;

  6. f.inkomsten uit verhuur, onderverhuur of het hebben van één of meer kostgangers;

  7. g.de heffingskorting als bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wet inkomstenbelasting 2001;

  8. h.vergoedingen zonder bijhorende kosten;

  9. i.uitgekeerde premies;

  10. j.voorlopige teruggaaf of teruggave inkomstenbelasting, loonbelasting, premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage als bedoeld in artikel 41 van de Zorgverzekeringswet;

  11. k.ontvangsten die naar hun aard met bovengenoemde inkomsten en uitkeringen overeenkomen.

 

Artikel 8        Instrumenten schulddienstverlening

 1. 1.Een aanvrager van schulddienstverlening kan naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders in aanmerking komen voor een of meerdere van de volgende diensten:

  1. a.Informatie en advies (bijvoorbeeld regelbare schuldenaar met onregelbaar schuldenpakket);

  2. b.Financieel beheer of budgetbeheer (bijvoorbeeld regelbare schuldenaar met regelbaar schuldenpakket);

  3. c.Herfinanciering (bijvoorbeeld regelbare schuldenaar met regelbaar schuldenpakket);

  4. d.Schuldenregeling (bijvoorbeeld regelbare schuldenaar met regelbaar schuldenpakket);

  5. e.Budgetbeheer met of zonder Betalingsregeling (bijvoorbeeld regelbare schuldenaar met regelbaar schuldenpakket);

  6. f.Budgetcoaching (bijvoorbeeld regelbare schuldenaar met onregelbaar schuldenpakket);

  7. g.Nazorg.

 

Artikel 9        Beëindiging van de schulddienstverlening

 1. 1.De schulddienstverlening wordt beëindigd in de volgende gevallen:

  1. a.na afloop van het traject en de schuldenaar weer in staat is om de financiën zelfstandig te beheren;

  2. b.als het Wsnp traject van toepassing is of belanghebbende failliet wordt verklaard;

  3. c.als belanghebbende rechtens zijn vrijheid is ontnomen of zal worden ontnomen;

  4. d.als de belanghebbende zelf een oplossing heeft gevonden voor de financiële problemen;

  5. e.op schriftelijk verzoek van de belanghebbende;

  6. f.bij overlijden van de belanghebbende;

  7. g.bij verhuizing uit de gemeente Oldebroek of uitschrijving uit de Gemeentelijke Bevolkingsadministratie.

 2. 2.Beëindiging van de schulddienstverlening vindt niet of gedeeltelijk niet plaats als de gevolgen van de beëindiging niet evenredig zijn aan de reden voor beëindiging.

 

Artikel 10        Nazorg

Bij beëindiging van de schulddienstverlening beoordeelt het college van burgemeester en wethouders of de belanghebbende nazorg moet worden aangeboden ter voorkoming van nieuwe schulden. Het advies van Westerbeek in afstemming met Stimenz maakt onderdeel uit van deze beoordeling.

 

Artikel 11        Overgangsrecht 2016

Ondanks dat de samenwerking met de gemeente Zwolle op het gebied van schulddienstverlening per 1 januari 2016 is beëindigd,  zal voor een beperkte groep inwoners van Oldebroek de schulddienstverlening gedurende 2016 nog uitgevoerd worden door deze gemeente. Per 1 januari 2017 eindigt  het overgangsrecht en deze dienstverlening en vallen deze mensen onder het regime en beleid van de gemeente Oldebroek.

 

Artikel 12        Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, indien de toepassing van de beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard leiden.

 

Artikel 13        Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Beleidsregel toegang schulddienstverlening gemeente Oldebroek 2016”.

 

 

Beleidsregel SHV Oldebroek 2016 versie 16 mei 2016, VB met tabel

Beleidsregel SHV Oldebroek 2016 versie 16 mei 2016, VB met tabel (PDF)
Omschrijving: