Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel kleine kansspelen gemeente Oldebroek 2017

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Beleidsregel kleine kansspelen gemeente Oldebroek 2017
Citeertitel van de regeling Beleidsregel kleine kansspelen gemeente Oldebroek 2017
Onderwerp algemeen
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) wijziging
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 01-06-2017
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 28-03-2017
Bron bekendmaking Gemeenteblad, 29-05-2017
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op de kansspelen, art. 7c
  2. Wet op de kansspelen, art. 7d
  3. Wet op de kansspelen, art. 7e

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-06-2017 wijziging 28-03-2017
Gemeenteblad, 29-05-2017
Onbekend.

Inhoudsopgave

Het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek;

 

 

Overwegende dat het noodzakelijk is regels vast te stellen voor het houden van kleine kansspelen, zoals genoemd in de Wet op de Kansspelen;

 

Gelet op art. 7c, 7d en 7e van de Wet op de Kansspelen;

 

Besluit:

 

de door burgemeester en wethouders van Oldebroek op 14 april 2009 vastgestelde beleidsregel per 1 mei 2017 in te trekken;

vast te stellen de Beleidsregel kleine kansspelen gemeente Oldebroek 2017

 

Artikel 1

Het aanmelden van kleine kansspelen kan vormvrij geschieden.

 

Artikel 2

De volgende gegevens moeten minimaal twee weken van te voren worden gemeld:

  • Naam en adres organiserende vereniging

  • Naam en adres persoon die meldt

  • Soort klein kansspel

  • Datum en locatie van de bijeenkomst

  • Hoogte van het totale prijzengeld

 

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2017.

 

Oldebroek, 28 maart 2017

 

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

 

 

burgemeester mr. A. Hoogendoorn

 

 

secretaris drs. M.G.M. van de Geijn