Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening Blijversleningen Gemeente Oldebroek

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Verordening Blijversleningen Gemeente Oldebroek
Citeertitel van de regeling Verordening Blijversleningen Gemeente Oldebroek
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 17-08-2017
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 06-07-2017
Bron bekendmaking Gemeenteblad, 16-08-2017
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
17-08-2017 nieuwe regeling 06-07-2017
Gemeenteblad, 16-08-2017
Onbekend.

De raad van de gemeente Oldebroek;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 mei 2017;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

 

Verordening Blijversleningen Gemeente Oldebroek

Artikel 1 Begrippen

 

Deze verordening verstaat onder:

 

 1. a.Aanvrager: een eigenaar-bewoner van een bestaande woning in de gemeente Oldebroek die een aanvraag voor een Blijverslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 2. b.Blijverslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan een aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen, die worden getroffen in de woning.

 3. c.College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek.

 4. d.Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3.

 5. e.Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen, eventueel vermeerderd met de bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Blijverslening, de kosten voor een Omgevingsvergunning bouwen en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze maatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten.

 6. f.SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Amersfoort. Financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 1. 1.De gemeente Oldebroek heeft een gemeenterekening Blijverslening ingericht waaruit aan aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een Blijverslening kan worden toegekend. De gemeenterekening Blijverslening is ondergebracht bij SVn.

 2. 2.Deze verordening is uitsluitend van toepassing op aanvragen voor een lening onder hypothecair verband door eigenaren-bewoners van een bestaande zelfstandige woonruimte in de gemeente Oldebroek die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning waarbij:

  1. a.Eigenaren-bewoners een zorgvraag hebben, die aanpassing van de woning vereist.
   De aanvrager is maximaal 75 jaar op het moment van het indienen van de aanvraag Blijverslening. In geval er sprake is van twee aanvragers geldt hiervoor genoemde leeftijdsgrens voor beide aanvragers.

  2. b.Eigenaren-bewoners hun woning levensloopbestendig willen maken.
   De aanvrager is maximaal 75 jaar op het moment van het indienen van de aanvraag Blijverslening. In geval er sprake is van twee aanvragers geldt hiervoor genoemde leeftijdsgrens voor beide aanvragers.

Artikel 3 Maatregelen

 

 1. 1.Tot de maatregelen worden gerekend:

  1. a.Het beter toegankelijk maken van badkamer/toilet/slaapkamer/woonkamer/keuken.

  2. b.Het realiseren van een echte nultredenwoning door een slaapkamer en badkamer op de begane grond te realiseren bij een eengezinswoning.

  3. c.Het verbouwen van de woning waardoor de maatvoering van woonkamer/slaapkamer/keuken/badkamer/toilet gaan voldoen aan de eisen om rolstoeltoegankelijk te zijn en ook de toegankelijkheid van de woning beter is geregeld.

  4. d.Technologische maatregelen ter vergroting van het wooncomfort (domotica).

  5. e.De maatregelen moeten aantoonbaar bijdragen aan het vergroten van de levensloopbestendigheid van de bestaande woning.

  6. f.Woning geschikt maken voor mantelzorg/bijdrage voor tijdelijke unit mantelzorg.

 2. 2.Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 4 Beleidsdoelen

 

Het college besluit aanvrager een Blijverslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 1. a.Dat onze inwoners en woningeigenaren zelf hun woningen geschikt houden/maken voor de toekomst;

 2. b.Dat men zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen al dan niet met zorg;

 3. c.Het verbeteren van de toegankelijkheid en/of het gebruiksgemak van een woning, woongebouw of woonomgeving;

 4. d.Een kostenbesparing op de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Artikel 5 Budget

 1. 1.De raad van de gemeente Oldebroek stelt maximaal € 250.000,- beschikbaar voor het toewijzen van Blijversleningen.

 2. 2.Blijversleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgestelde budget hiervoor toereikend is.

 3. 3.Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Artikel 6 Bevoegdheid college

 1. 1.Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Blijverslening toe te wijzen.

 2. 2.Het college stelt de hoogte van de Blijverslening hypothecair vast, met een minimum van € 2.500,- en een maximum van € 25.000,-.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 1. 1.Een aanvraag voor een Blijverslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente digitaal beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van:

  1. a.De te treffen maatregelen.

  2. b.Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.

  3. c.Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 2. 2.Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 3. 3.Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 4. 4.Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 5. 5.Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 6. 6.Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 7. 7.Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Blijverslening in, indien:

 1. a.Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

 2. b.Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 3. c.De Blijverslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 4. d.De te treffen maatregelen minder bedragen dan € 2.500,-.

 5. e.SVn een negatieve krediettoets uitbrengt.

 6. f.De aanvraag wordt ingediend ná het treffen van de maatregelen.

Artikel 9 Krediettoets, verstrekken en beheer Blijverslening

 1. 1.De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Blijverslening onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 2. 2.Bij een positieve krediettoets brengt SVn een offerte uit. SVn kan alleen een offerte uitbrengen als de aanvraag volledig is.

 3. 3.SVn verstrekt en beheert een toegewezen Blijverslening.

Artikel 10 Voorwaarden SVn

Op een Blijverslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties Blijverslening’, ‘Procedures Blijverslening’, ‘Uitvoeringsregels Blijverslening’ en ‘Toelichting op een Blijverslening’, zoals die op het moment van offreren zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager  bij het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 11 Kenmerken Blijverslening

De hypothecaire Blijverslening heeft de volgende kenmerken:

 

Verstrekking: SVn verstrekt de lening na toewijzing door de gemeente.

Looptijd:

-

Tot en met € 10.000,- bedraagt de looptijd 10 jaar.

-

Vanaf € 10.001,- bedraagt de looptijd 20 jaar.

 

Rentepercentage: De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde rente voor 10 jaar bij een hoofdsom tot en met € 10.000,- en een rente voor 20 jaar bij hogere bedragen. De rente is gedurende de gehele looptijd vast.

 

Betaling van rente en aflossing

-

De lening moet op basis van maandannuïteiten worden afgelost in maandelijkse termijnen, steeds te voldoen per het einde van elke maand.

-

De maandelijkse betalingen worden valutair per de laatste dag van iedere maand met de restschuld verrekend.

-

Bij een aflossingsvrij deel is uitsluitend rente verschuldigd steeds te voldoen per het einde van elke maand.

 

Automatische incasso is verplicht.

 

Vervroegde aflossing: Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum bedrag van € 250,-.

 

Kosten:

-

Vast bedrag voor afsluitkosten.

-

Notariskosten zijn voor rekening van de klant.

-

Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een erkend financieel adviseur voor rekening van de klant. SVn geeft geen advies.

-

Akte: Van de lening wordt een hypothecaire akte opgemaakt.

 

Zekerheden: Hypothecaire zekerheid.

 

Overige voorwaarden

-

Indien van toepassing kunnen eventuele subsidies ten gunste van het bouwkrediet geboekt worden.

-

Indien van toepassing kan eigen geld in het bouwkrediet gestort worden.

-

Op het moment van aanvragen van de lening bij de gemeente/provincie mogen de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen.

-

De totale financiering van de woning (de bestaande hypotheek + de Blijverslening) mag maximaal 80% van de WOZ-waarde van de woning bedragen.

 

Uitbetaling van de lening: De lening wordt via een bouwkrediet verstrekt.

Artikel 12 Bouwkrediet

 1. 1.De Blijverslening wordt door middel van een bouwkrediet beschikbaar gesteld. Betaling van rente en aflossing start na het passeren van de hypotheekakte of het ondertekenen van de onderhandse akte.

 2. 2.Facturen van de aannemer of installateur die het project uitvoeren dient de aanvrager, samen met het SVn declaratieformulier, bij uw gemeente (of daartoe aangestelde instantie) in. Na akkoord van de gemeente zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

Artikel 13 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 14 Hardheidsclausule

 1. 1.Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 2. 2.Het college wijkt niet af van het bepaalde in deze verordening voor zover dit strijd oplevert met de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en/of de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en/of de Gedragscode consumptief krediet.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop het besluit tot vaststelling van de verordening is bekendgemaakt.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Blijverslening gemeente Oldebroek”.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 6 juli 2017.

 

 

, voorzitter mr. A. Hoogendoorn,

 

 

 

 

 

 

 

, griffier J. Tabak.