Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Aanwijzingsbesluit uitvoering Wsw Inclusief Groep NV 2018

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Aanwijzingsbesluit ten behoeve van de Wet sociale werkvoorziening door Inclusief Groep NV
Citeertitel van de regeling Aanwijzingsbesluit uitvoering Wsw Inclusief Groep NV 2018
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 01-09-2018
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 17-07-2018
Bron bekendmaking Gemeenteblad, 2018, 185577
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, art. 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-09-2018 nieuwe regeling 17-07-2018
Gemeenteblad, 2018, 185577
Onbekend.

AANWIJZINGSBESLUIT ten behoeve van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening door Inclusief Groep NV

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oldebroek;

 

overwegende dat het college op grond van artikel 2, lid 2, van de Wet sociale werkvoorziening de bevoegdheid heeft om een rechtspersoon aan te wijzen ten behoeve van de uitvoering van deze wet;

 

overwegende dat op 12 mei 2004 is opgericht de naamloze vennootschap  Inclusief Groep NV (hierna te noemen NV), met als één van de doelen het organiseren van werk voor mensen die zijn aangewezen op aangepaste arbeid;

 

gelet op onder meer het bepaalde in de Wet sociale werkvoorziening;

 

BESLUIT:

 

de NV aan te wijzen als rechtspersoon en hoofdaannemer voor de feitelijke uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de rechtsverhouding  als volgt te regelen:

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

In dit besluit wordt verstaan onder:

 

Ambtelijk medewerker

Degene die in dienst is bij Inclusief Groep NV op basis van een ambtelijke rechtsverhouding.

 

NV

De Naamloze Vennootschap met als doel het feitelijk uitvoeren van de Wsw en het feitelijk uitvoeren van taken binnen het Sociale Domein (Participatiewet, Wmo en Jeugdwet) op het gebied van arbeid (en activiteiten die deelname aan arbeid mogelijk maken).

 

NV/BV-medewerker

Degene die rechtstreeks in dienst is van Inclusief Groep NV of bij één van haar werkmaatschappijen BV's, op basis van een overeenkomst naar burgerlijk recht.

 

RNV

Het openbaar lichaam ‘Regio Noord-Veluwe’.

 

SW-medewerker

Degene die werkzaam is bij Inclusief Groep NV op grond van de Wsw of degene met Wsw-indicatie waarvoor de NV per 31 december 2014 in begeleid werken voorziet.

 

Wsw

De Wet sociale werkvoorziening van 11 september 1997, Staatsblad 1997, 465.

 

Artikel 2 Dienstverband

 

SW-medewerkers

1.     De NV is namens het college gemachtigd om op grond van artikel 2, lid 1, van de Wsw, arbeidsovereenkomsten af te sluiten met de SW-medewerkers met inachtneming van de CAO voor de sociale werkvoorziening; dit recht kan ook uitgeoefend worden door de dochtermaatschappijen  van de NV.

2.     Op grond van lid 1 komen alle uit het werkgeverschap  voortvloeiende rechten en plichten toe aan de NV.

 

Ambtelijk medewerkers

3.     Bij de oprichting van de NV is het voor de sociale werkvoorziening bij RNV in dienst zijnde ambtelijk personeel tewerkgesteld bij de NV, zulks met behoud van alle opgebouwde  rechten en verplichtingen. Bij het overgaan van het opdrachtgeverschap van RNV naar gemeenten zal de rol van RNV jegens deze medewerkers overgaan naar de gemeente Harderwijk. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk machtigt de NV als materieel werkgever op te treden voor deze ambtenaren, onder de voorwaarde dat alle kosten die samenhangen met dit werkgeverschap door de NV gedragen worden. Dit recht kan ook uitgeoefend worden door de dochtermaatschappijen  van de NV.

 

NV/BV-medewerkers

4.     Nieuw aan te trekken personeel wordt op basis van een schriftelijke arbeidsovereenkomst  naar burgerlijk recht aangetrokken door de NV resp. BV's.

 

Artikel 3 Dienstverleningscontract

 

1.     Gemeente en de NV sluiten een contract betreffende de dienstverlening, waaronder de uitvoering van de Wsw en eventueel aanvullende dienstverlening.

2.     In het dienstverleningscontract staan afspraken over onder meer de financiering en informatieverstrekking.

 

Artikel 4 Wijziging, intrekking en opheffing

 

1.     Het college kan, in overleg met de NV, dit besluit wijzigen.

2.     Indien het dienstverleningscontract als bedoeld in dit aanwijzingsbesluit niet tot stand komt, vervalt dit aanwijzingsbesluit.

3.     Dit aanwijzingsbesluit geldt voor onbepaalde tijd en kan door een besluit van het college worden ingetrokken, met inachtneming van een opzegtermijn van een jaar en wel tegen de datum 31 december van enig kalenderjaar.

4.     Indien het college het aanwijzingsbesluit intrekt, dan zal eveneens het dienstverleningscontract, genoemd  in artikel 3, van rechtswege zijn beëindigd.

5.     Met betrekking tot die omstandigheden  waarin bij dit besluit niet is voorzien, zal het college met de NV in overleg treden.

 

Artikel 5 Slotbepalingen

 

1.     Het eerder door het college genomen aanwijzingsbesluit wordt met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken.

2.     Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.

3.     Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit uitvoering Wsw Inclusief Groep NV 2018’.

 

 

Aldus besloten op 17 juli 2018

 

 

Burgemeester en wethouders van gemeente Oldebroek

de secretaris, de burgemeester,

 

 

………………..   …………………